Hra na klavíri

Informácie o štúdiu

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Možnosti a uplatnenie absolventov

• štúdium klavíra na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (koncertný alebo pedagogický smer VŠMU, JAMU, AMU a i.)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s umeleckým alebo humanitným zameraním (dramaturgia a hudobný manažment, hudobná teória, hudobná veda, pedagogika, estetika, cudzie jazyky, kulturológia, masmediálna komunikácia a i.)
•sólová a/alebo komorná koncertná činnosť
• učiteľ a/alebo korepetítor na základnej umeleckej škole (klavír, hudobná náuka)
^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup, voľba vhodnej formy štúdia (ŠJP ako príprava pred nástupom na denné štúdium)
• rozvíjanie sebareflexie, usilovnosti a pracovitosti, aby boli žiaci schopní zvládnuť svoje remeslo
• štúdium pod vedením skúsených pedagógov – aktívnych umelcov
• rozvoj kompetencií potrebných pre umeleckú, či pedagogickú prax (náčuvy, prax, hra v orchestri, hra z listu, z partitúry a i.)
• pravidelná účasť študentov na domácich a medzinárodných súťažiach (úspechy napr.
Bartuš, Lukáč (ped. A. Bálešová), získanie grantov, štipendií a podpôr (Froncová (ped. A. Bálešová)
• aktívna spolupráca so základnými umeleckými školami (koncerty, workshopy, prax a i.)
• žiacke koncertné aktivity, účasť na majstrovských kurzoch, prehrávkach
• pravidelné diskusie, prednášky, workshopy a koncerty s uznávanými domácimi a zahraničnými umelcami a pedagógmi (projekt Students Meet Professionals)
• účasť žiakov na projektoch a workshopoch iných inštitúcií a organizácií (ZUŠ , VŠMU, ISCM, a i.)
• úzka medziodborová spolupráca
• aktívna činnosť komorného zboru (koncerty, omše, iné podujatia)
• široká ponuka krúžkov ako napr. Otvorené partitúry, Rok s barokom, Kaplnkový zbor, Ansambáleš, Spíkujeme na maturitu a iné

Krúžok Otvorené partitúry: zameraný na  analýzu diel hudby 20. a 21. storočia, súčasťou aktivít je počúvanie hudby, návšteva koncertov, projektov a podujatí s netradičnou tematikou

vlastný Festival klavírnej tvorby Klavírny maratón (v rámci projektu SMP): niekoľkodňový festival s edukačnými a koncertnými aktivitami, spolupráca s rôznymi umeleckými inštitúciami (ZUŠ, VŠMU a i.), semináre, tvorivé dielne, majstrovské kurzy s renomovanými slovenskými i zahraničnými lektormi, koncerty, na ktorých participujú nielen pozvaní umelci, ale aj naši študenti

Klavírne matiné – koncerty so sprievodným slovom (pedagógovia odboru, žiaci, ale aj pozvaní umelci)

Novoročný koncert klavírneho odboru – každoročná pravidelná aktivita

Prijímacie skúšky

^

Skúška z hry na klavíri

Stupnice dur a mol do 4 a 4 b (+ veľký rozklad kvintakordu, obraty; vytvorenie D7 (v dur) a zm7 (v mol stupnici ) 

2 etudy rôznej technickej problematiky (Cramer, Czerny, Büllow, Kalkbrenner,…) 

1 skladba J. S. Bacha 

1 časť klasicistickej sonáty (rýchla)

1 prednesová skladba (romantizmus, 20. al. 21.storočie, akceptuje sa originálna literatúra, nie filmová hudba alebo zjednodušené verzie hudobných diel) 

Podmienkou je hra spamäti

^

Testy

• z hudobnej teórie
• z dejín hudby

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Vedúca odboru hry na klavíri a hry na akordeóne

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Vedúca odboru povinný klavír a korepetície

Pedagógovia Hra na klavíri (Štúdium jednotlivých predmetov)

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Vedúca odboru hry na klavíri a hry na akordeóne

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Vedúca odboru povinný klavír a korepetície

Mgr. art. Daniela Nagy

Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.

Pedagógovia Povinný klavír a korepetície

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Vedúca odboru povinný klavír a korepetície

Mgr. art. Petra Adamová

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Vedúca odboru hry na klavíri a hry na akordeóne

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

Mgr. Erik Dimitrov

Mgr. art. Agnesa Ferienčíková

Mgr. art. Viliam Gräffinger

Mgr. art. Mária Kolenová

Mgr. art. Daniela Nagy

Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Vedúca odboru skladba

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Mgr. art. Daniel Šimonovič

Mgr. Branislav Ziman, DiS.art.

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 300 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
Estetika umenia
Základy dirigovania
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
Občianska náuka
Dejepis

Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Informatika
Informatika v umení
Hra notového zápisu bez prípravy
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Sluchová analýza
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Telesná a športová výchova
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Prax v klavírnom sprievode
Zborový spev
Komorná hra
Pedagogicko-umelecká prax
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
Estetika umenia
Základy dirigovania
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
Informatika
Informatika v umení
Hra notového zápisu bez prípravy
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Sluchová analýza
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Telesná a športová výchova
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Prax v klavírnom sprievode
Zborový spev
Komorná hra
Pedagogicko-umelecká prax
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár