Žiadosti a formuláre

5

Žiadosť o individuálny učebný plán (IUP)

Pozri nižšie informácie k IUP

5

Žiadosť o oslobodenie z predmetu/predmetov na jeden školský rok

Pozri nižšie informácie k oslobodeniu

5

Žiadosť o oslobodenie z predmetu/predmetov na obdobie do konca 4. ročníka

Pozri nižšie informácie k oslobodeniu

5

Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia

5

Žiadosť o zmenu termínu skúšky

Individuálny učebný plán (IUP)

Riaditeľ školy môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka školy povoliť vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu.

Kto môže žiadať o IUP?

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo zo závažných dôvodov (zdravotných, rodinných, študijných, pracovných), ktoré uvedie žiak zreteľne v žiadosti.

Aké sú povinné prílohy k žiadosti?

Žiadateľ k žiadosti povinne priloží kópiu dokladu preukazujúceho odôvodnenie (napr. doklad o štúdiu na vysokej škole, doklad o pracovnom pomere, lekárske potvrdenie, etc.).

 

Koľko predmetov môže žiak študovať ako IUP?

Študent/zákonný zástupca môže žiadať o IUP maximálne pre 4 predmety v jednom šk. roku.  

 

Aký je postup pri žiadaní o IUP?

Študent/zákonný zástupca osloví so žiadosťou pedagóga daného predmetu, ktorý pri súhlase priloží presne zadefinované podmienky absolvovania predmetu a žiadosť podpíše, následne dá študent odsúhlasiť žiadosť triednemu učiteľovi a po súhlase obidvoch pedagógov a podpísaní žiadosti (pedagóg, triedny pedagóg, žiak) doručí študent skompletizovanú žiadosť na sekretariát školy.

 

Dokedy sa akceptujú žiadosti o IUP?

Žiadosti musia byť doručené na sekretariát školy na začiatku školského roka, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 15. septembra.

Kedy dostanem odpoveď, či je moja žiadosť schválená?

Škola spracuje žiadosť a pošle rozhodnutie najneskôr do 30 dní od dátumu podania žiadosti.

 

 

 

Oslobodenie z predmetu/predmetov

Kto môže žiadať o oslobodenie z predmetu?

Riaditeľ školy môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka školy oslobodiť z predmetov, ktoré už absolvoval v rámci štúdia na inej škole.

 

Z koľkých predmetov môže byť žiak oslobodený?

Žiak môže byť oslobodený z predmetov podľa žiadosti buď jednotlivo v konkrétnom školskom roku alebo pri preukázaní absolvovaní predmetu/predmetov počas viacerých rokov aj súhrnne z predmetu počas celého štúdia.

Pri absolvovaní inej strednej školy si študent môže podať žiadosť o oslobodenie zo „všeobecno-vzdelávacích predmetov“ na obdobie do konca 4. ročníka, kde bude podľa dodaných vysvedčení oslobodený z absolvovaných predmetov a študuje iba odborné predmety. Študent môže byť oslobodený z predmetov iba na také obdobie, ktoré vie zdokladovať, t. j. ak navštevoval daný predmet na predchádzajúcej škole 2 roky a naša škola ho podľa vzdelávacieho programu vyučuje 3 roky, bude oslobodený z dvoch rokov a tretí rok musí predmet navštevovať.