Príspevok na štúdium

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 300 € / jeden školský rok (30 eur mesačne)

E

štúdium jednotlivých predmetov (mimoriadne štúdium) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok (35 eur mesačne)

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok (26 eur mesačne)

^

Prospechové štipendium

Študenti denného štúdia majú po splnení podmienok možnosť odpustenia/vrátenia školného za 2. polrok.

Podmienky pre odpustenie školného za 2. polrok:
1. Priemer známok do 1,25 vrátane

2. Známka z hlavného predmetu (HOŠ/profilový predmet) nie horšia ako 1

3. Riadne uhradené školné v zmluvnom termíne

E

Splatnosť príspevku na štúdium je 10. septembra 2023