Príspevok na štúdium

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť variabilný symbol:

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 300 € / jeden školský rok (30 eur mesačne)

E

ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok (35 eur mesačne)

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok (26 eur mesačne)

^

Prospechové štipendium

Študenti denného štúdia majú po splnení podmienok možnosť odpustenia/vrátenia školného vo výške 50 %.

Podmienky pre odpustenie školného (50%):
1. Priemer známok do 1,25 vrátane za oba polroky

2. Známka z hlavného predmetu (HOŠ/profilový predmet) výborný v oboch polrokoch

3. Riadne uhradené školné v zmluvnom termíne

4. Oba polroky ukončené v riadnom termíne

Suma bude na účet spätne vrátená do 30 dní od vydanie vysvedčenia na konci šk. roku.

E

Splatnosť príspevku na štúdium v šk. roku 2023/2024 je 10. septembra 2023