Hra na akordeóne

Informácie o štúdiu

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Možnosti a uplatnenie absolventov

• štúdium akordeónu na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (VŠMU, JAMU, AMU a i.)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s umeleckým alebo humanitným zameraním (dramaturgia a hudobný manažment, hudobná teória, hudobná veda, pedagogika, estetika, cudzie jazyky, kulturológia, masmediálna komunikácia a i.)
• sólová a/alebo komorná koncertná činnosť
• učiteľ a/alebo korepetítor na základnej umeleckej škole (akordeón, hudobná náuka)

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup, voľba vhodnej formy štúdia (ŠJP ako príprava pred nástupom na denné štúdium)
• rozvíjanie sebareflexie, usilovnosti a pracovitosti, aby boli žiaci schopní zvládnuť svoje remeslo
• štúdium pod vedením skúsených pedagógov – aktívnych umelcov
• rozvoj kompetencií potrebných pre umeleckú, či pedagogickú prax (náčuvy, prax, hra v orchestri, hra z listu, z partitúry a i.)
• pravidelná účasť študentov na domácich a medzinárodných súťažiach
• aktívna spolupráca so základnými umeleckými školami (koncerty, workshopy, prax a i.)
• žiacke koncertné aktivity, účasť na majstrovských kurzoch, prehrávkach
• pravidelné diskusie, prednášky, workshopy a koncerty s uznávanými domácimi a zahraničnými umelcami a pedagógmi (projekt Students Meet Professionals)
• účasť žiakov na projektoch a workshopoch iných inštitúcií a organizácií (ZUŠ , VŠMU, ISCM, a i.)
• úzka medziodborová spolupráca
• aktívna činnosť komorného zboru (koncerty, omše, iné podujatia)
• široká ponuka krúžkov ako napr. Otvorené partitúry, Rok s barokom, Kaplnkový zbor, Ansambáleš, Spíkujeme na maturitu a iné

Prijímacie skúšky

^

Skúška z hry na akordeóne

• jedna stupnica podľa vlastného výberu uchádzača (v rozsahu 2 oktáv, paralelný pohyb, protipohyb, tercie a sexty súbežne)
• 2 etudy rôzneho charakteru (Czerny op. 299, Bertini, Duvernoy, Havlíček, Hurt: Capriccia)
• 1 polyfónna skladba
• 1 prednesová skladba

^

Testy

• z hudobnej teórie
• z dejín hudby

Pedagógovia

Mgr. art. Kateřina Kasalová

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

zástupca riaditeľa

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Vedúca odboru skladba

Mgr. Róbert Horňák

Vedúci predmetovej komisie – herectvo

Mgr. Danuša Hruškovičová

zástupkyňa riaditeľa

vedúca predmetovej komisie - Tanec a javiskový pohyb

ThLic. Ľubomír Švorca

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.

Mgr. Zuzana Grajcárová

Mgr. Hana Zaujecová

PaedDr. Mgr. Stanislava Matejovičová, PhD.

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 130 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
Hra na príbuznom nástroji
Estetika umenia
Základy dirigovania
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
Občianska náuka
Dejepis

Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
Informatika

Informatika v umení
Hra notového zápisu bez prípravy
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Sluchová analýza
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb

Telesná výchova
Rímsko-katolícke náboženstvo
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Komorná hra
Hra v súbore
Pedagogicko – umelecká prax
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár

Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
Hra na príbuznom nástroji
Estetika umenia
Základy dirigovania
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
Informatika
Informatika v umení
Hra notového zápisu bez prípravy
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Sluchová analýza
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Telesná výchova
Rímsko-katolícke náboženstvo
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Komorná hra
Hra v súbore
Pedagogicko – umelecká prax
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár