História školy

^

Cirkevné konzervatórium vzniklo 27. apríla 1992 – zakladateľkou a riaditeľkou školy bola Eva Malatincová. Prvým odborom školy bol Spevácky odbor Anny Hrušovskej, zameraný na zachovanie jedinečných metodických postupov významnej pedagogičky. Odbor ako prvá viedla Zlatica Livorová, v súčasnosti je vedúcou odboru Klaudia Vašinová.
Nasledovalo založenie nového odboru hudba – hra na organe a cirkevná hudba, ktorý zakladala Eva Kamrlová. Dnes odbor vedie významný slovenský organista a zároveň riaditeľ školy Marek Vrábel. V nasledujúcom školskom roku bol škole schválený ďalší hudobný odbor – hra na klavíri, založený manželmi Editou a Karolom Toporczerovcami. Dnes ho vedie Andrea Bálešová.
V školskom roku 1996/1997 sa podarilo zriadiť aj odbor hra na strunových nástrojoch, pričom zo začiatku dominovala v tomto odbore hra na husliach pod vedením Milana Vonderku (dnes hru na husle vedie Pavel Bogacz), postupne sa pridala hra na violončelo pod vedením Juraja Fazekaša (dnes je pedagógom Jan Pospíšil) a hra na viole pod vedením Jána Grénera. Hru na gitare na škole zakladal prof. Jozef Zsapka a po jeho odchode ju prevzali jeho žiaci, Miriam Rodriguez Brüllová a v súčasnosti aj vedúci celého odboru strunových nástrojov, Vladimír Ondrejčák.
Odpoveďou na veľký záujem rodičov aj žiakov bolo založenie odboru hudobno-dramatické umenie v školskom roku 2002/2003. Jeho tri zložky – tanec, spev a herectvo – viedli spočiatku Danuša Hruškovičová, Ladislav Neshyba a Eva Rysová. Ladislava Neshybu dnes nahradila vedúca odboru spev HDU Dana Leščenková a Evu Rysovú zasa Róbert Horňák. Spolu so založením nového odboru škola v tomto období získala aj druhú budovu na Beňadickej 38/A, čím vznikol aj priestor vhodnejší na materiálno-technické vybavenie odboru: dva divadelné priestory, dve tanečné sály, dabingové a zvukové štúdio a pod.

^
V školskom roku 2005/2006 sa zaradili medzi odbory školy aj skladba a hra na dychových a bicích nástrojoch. Odbor skladba od začiatku viedol Víťazoslav Kubička, dnes je vedúcou odboru Lillian Puťorová. V odbore hra na dychové nástroje je možnosť štúdia hry na flaute, ktorú založil Ján Samec. Hru na bicích nástrojoch založil a vyučuje Milan Ruček. Vedúcou celého odboru dychových a bicích nástrojov je momentálne Ivica Gabrišová, ktorá vyučuje aj hru na flaute.
Najmladší hudobný odbor – hra na akordeóne – bol založený v školskom roku 2008/2009. Do roku 2012 ho viedla pedagogička Nada Varínska. Dnes hra na akordeón spadá pod odbor hra na klavíri a akordeóne a pedagogičkou je Kateřina Kasalová.
Vo funkcii riaditeľa vystriedal Evu Malatincovú v roku 2019 Marek Vrábel. Počas uplynulých rokov maturovalo v škole takmer 300 žiakov a šesťročné štúdium úspešne ukončilo absolutóriom viac ako 200 žiakov. V súčasnosti má škola vyše 200 žiakov v dennej aj mimoriadnej forme štúdia v troch odboroch: hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.
E

Školská kaplnka Ducha svätého
Kaplnka bola vysvätená v roku 2000

Cirkevné konzervatórium vzniklo 27. apríla 1992 – zakladateľkou a riaditeľkou školy bola Eva Malatincová. Prvým odborom školy bol Spevácky odbor Anny Hrušovskej, zameraný na zachovanie jedinečných metodických postupov významnej pedagogičky. Odbor ako prvá viedla Zlatica Livorová, v súčasnosti je vedúcou odboru Klaudia Vašinová.

Nasledovalo založenie nového odboru hudba – hra na organe a cirkevná hudba, ktorý zakladala Eva Kamrlová. Dnes odbor vedie významný slovenský organista a zároveň riaditeľ školy Marek Vrábel. V nasledujúcom školskom roku bol škole schválený ďalší hudobný odbor – hra na klavíri, založený manželmi Editou a Karolom Toporczerovcami. Dnes ho vedie Andrea Bálešová.

V školskom roku 1996/1997 sa podarilo zriadiť aj odbor hra na strunových nástrojoch, pričom zo začiatku dominovala v tomto odbore hra na husliach pod vedením Milana Vonderku (dnes hru na husle vedie Pavel Bogacz), postupne sa pridala hra na violončelo pod vedením Juraja Fazekaša (dnes je pedagógom Jan Pospíšil) a hra na viole pod vedením Jána Grénera. Hru na gitare na škole zakladal prof. Jozef Zsapka a po jeho odchode ju prevzali jeho žiaci, Miriam Rodriguez Brüllová a v súčasnosti aj vedúci celého odboru strunových nástrojov, Vladimír Ondrejčák.

Odpoveďou na veľký záujem rodičov aj žiakov bolo založenie odboru hudobno-dramatické umenie v školskom roku 2002/2003. Jeho tri zložky – tanec, spev a herectvo – viedli spočiatku Danuša Hruškovičová, Ladislav Neshyba a Eva Rysová. Ladislava Neshybu dnes nahradila vedúca odboru spev HDU Dana Leščenková a Evu Rysovú zasa Róbert Horňák. Spolu so založením nového odboru škola v tomto období získala aj druhú budovu na Beňadickej 38/A, čím vznikol aj priestor vhodnejší na materiálno-technické vybavenie odboru: dva divadelné priestory, dve tanečné sály, dabingové a zvukové štúdio a pod.

E
Školská kaplnka Ducha svätého
Kaplnka bola vysvätená v roku 2000
V školskom roku 2005/2006 sa zaradili medzi odbory školy aj skladba a hra na dychových a bicích nástrojoch. Odbor skladba od začiatku viedol Víťazoslav Kubička, dnes je vedúcou odboru Lillian Puťorová. V odbore hra na dychové nástroje je možnosť štúdia hry na flaute, ktorú založil Ján Samec. Hru na bicích nástrojoch založil a vyučuje Milan Ruček. Vedúcou celého odboru dychových a bicích nástrojov je momentálne Ivica Gabrišová, ktorá vyučuje aj hru na flaute.
Najmladší hudobný odbor – hra na akordeóne – bol založený v školskom roku 2008/2009. Do roku 2012 ho viedla pedagogička Nada Varínska. Dnes hra na akordeón spadá pod odbor hra na klavíri a akordeóne a pedagogičkou je Kateřina Kasalová.
Vo funkcii riaditeľa vystriedal Evu Malatincovú v roku 2019 Marek Vrábel. Počas uplynulých rokov maturovalo v škole takmer 300 žiakov a šesťročné štúdium úspešne ukončilo absolutóriom viac ako 200 žiakov. V súčasnosti má škola vyše 200 žiakov v dennej aj mimoriadnej forme štúdia v troch odboroch: hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.