5. výročie založenia školy

Zľava: E. Malatincová, A. Hrušovská, T. Mayer

Otvorenie
Cirkevného konzervatória
za prítomnosti
Anny Hrušovskej
Vlastnoručné šitie záclon
Za šijacím strojom p. riaditeľka, vpravo p. Z. Livorová
Požehnanie Benedikta XVI.
Pri návšteve nášho zboru vo Vatikáne v roku 2009

Školská kaplnka Ducha svätého
Kaplnka bola vysvätená v roku 2000

Cirkevné konzervatórium vzniklo 27. aprí- la 1992 zaradením do siete škôl Ministerstva školstva SR. Prvým odborom školy bol Spevácky od- bor Anny Hrušovskej, zameraný na zachova- nie jedinečných metodických postupov vý- znamnej pedagogičky. Prvý ročník otváralo 9 študentov, postupne sa odbor zväčšoval a dnes tvorí nielen čo do počtu, ale aj zásto- jom významnú zložku školy. Vedúcou spe- váckeho odboru bola od jeho založenia až do roku 2001 Zlatica Livorová, po nej odbor prevzala Ivica Neshybová. Od roku 2011 ho vedie František Malatinec. Novozískané priestory v bývalej petržal- skej škôlke umožnili založenie nového od- boru hudba – cirkevná hudba. Prvý, zatiaľ iba digitálny organ pre odbor sme získali odk- úpením zo Slovkoncertu, ale v zápätí sa nám podarilo získať píšťalový organ od nemec- kého organára pána Schmida. Kontakt s ním nám sprostredkoval prof. Ferdinand Klinda, ktorý sa angažoval nielen pri stavbe nového organa, ale aj priamo v príprave učebných plánov odboru. Dodnes so záujmom sleduje prácu našich žiakov a leží mu na srdci stav školských organov, začo sme mu vďační. Odbor bol schválený Ministerstvom školstva SR v školskom roku 1994/1995 a začal svoju činnosť pod vedením Evy Kamrlovej. Dnes odbor vedie významný slovenský organista Marek Vrábel. V nasledujúcom školskom roku bol ško- le schválený ďalší hudobný odbor – hra na klavíri, ktorý viedli striedavo Edita a Karol Toperczerovci. Ich technická práca s tónom a rozvinutá muzikalita dávala žiakom pevný základ do praktického života a do ďalšieho štúdia. Po ich odchode do dôchodku tento odbor až do súčasnosti vedie Andrea Bále- šová. V školskom roku 1996/1997 sme požia- dali zriaďovateľa o povolenie odboru hudba – hra na sláčikových nástrojoch, pričom zo začiatku dominovala v tomto odbore hra na husliach pod vedením Milana Vonderku. Po- stupne sa pridala hra na violončelo pod ve- dením dnes už zosnulého Juraja Fazekaša, po ktorom odbor prevzal Ján Pospíšil. Ďal- šou bola hra na viole, ktorú vedie Ján Gréner. Hru na gitare na škole zakladal prof. Jozef Zsapka a po jeho odchode ho prevzali jeho žiaci. V tomto čase v odbore vyučujú Vladi- mír Ondrejčák s Miriam Rodriguez Brüllovou. Hru na kontrabase zakladal Ján Krígovský, po ňom ju prevzal a doteraz ju vedie jeho žiak a absolvent školy Ján Prievozník. Založenie odboru hudobno-dramatické umenie v školskom roku 2002/2003 bolo

odpoveďou na trvalý záujem rodičov a žia- kov o štúdium v tomto odbore, ako aj aktom prispôsobenia sa trendom súčasnej spo- ločenskej situácie. Jeho tri zložky – tanec, spev a herectvo – viedli Danuša Hruškovi- čová, Ladislav Neshyba a Eva Rysová. Získa- ním budovy školy na Beňadickej 38A vznikol priestor vhodnejší na materiálno-technické vybavenie odboru: divadelné štúdio, taneč- né sály, zvukové štúdio ap. V školskom roku 2005/2006 sme požia- dali o zaradenie dvoch odborov – skladba a hra na dychových nástrojoch. Odbor sklad- ba od začiatku viedol Víťazoslav Kubička. Jeho vlastná tvorba zameraná na duchovnú hudbu a zhudobnené biblické príbehy ko- rešpondovali s duchom školy. Na realizáciu svojich skladieb prizýval aj našich žiakov. Po jeho odchode v roku 2011 prevzal kompozič- nú triedu predstaviteľ mladej skladateľskej generácie Lukáš Borzík. Odbor hra na dychové nástroje začínal rovnako skromne ako väčšina hudobných odborov. Najväčší záujem žiakov sa týka hry na aute, na klarinete a hry na bicích nástro- joch. Prvým pedagógom hry na aute bol Ján Samec, v súčasnosti odbor vedie Ivica Gábrišová. Hru na klarinete viedli postupne Matej Kozub a Kamil Toman, hru na bicích nástrojoch vyučuje Milan Ruček. Náš najmladší hudobný odbor – hra na akordeóne – bol založený v školskom roku 2008/2009. Do roku 2012 ho viedla renomo- vaná pedagogička Nada Varínska. Súčasťou hudobných odborov je aj mož- nosť rozširujúceho špecializačného štúdia. Je určené žiakom a absolventom konzer- vatória, ktorí si takouto formou štúdia môžu prehĺbiť umelecké zručnosti o špecializova- nú interpretačnú oblasť. V odbore hudba môžu žiaci absolvovať špecia- lizácie stará hudba, komorná hudba, zborový diri- gent, základy kompozície a populárna hudba. Pre odbor spev sú určené špecializácie operetný spev, stará hudba a komorná hudba, pre odbor hudob- no-dramatické umenie špecializácia muzikál. Od roku 2012 vedie nové špecializácie komorná hudba a stará hudba Ján Gréner – zakladajúci člen súboru Musica Aeterna. Počas uplynulých 25 rokov maturovalo v škole takmer 300 žiakov a šesťročné štúdium úspešne ukončilo absolutóriom viac ako 200 žiakov. V súčas- nosti má škola vyše 200 žiakov v dennej a mimori- adnej forme štúdia v troch odboroch: hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.

"...Touž moudrost Kristovu, jedno potřebné, doporučuji i Tobě, můj lide...Nechť vám dá Pán odměnou ono potřebné, to je abyste byli moudří, abyste výtěžku šťastných svých zemí dovedli užívat, nikoli zneužívat."J. A. Komenský