Skladba

Informácie o štúdiu

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Možnosti a uplatnenie absolventov

• štúdium skladby na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (VŠMU, JAMU, AMU a i.)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s umeleckým alebo humanitným zameraním (dramaturgia a hudobný manažment, hudobná teória, hudobná veda, pedagogika, estetika, cudzie jazyky, kulturológia, masmediálna komunikácia a i.)
• skladateľ koncertnej/filmovej/scénickej hudby
• pôsobenie ako aranžér, hudobný režisér, dramaturg, hudobný publicista
• učiteľ na základnej umeleckej škole

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup, voľba vhodnej formy štúdia (ŠJP ako príprava pred nástupom na denné štúdium)
• rozvíjanie sebareflexie, usilovnosti a pracovitosti, aby boli žiaci schopní zvládnuť svoje remeslo
• štúdium pod vedením skúsených pedagógov – aktívnych umelcov
• rozvoj kompetencií potrebných pre umeleckú, či pedagogickú prax (náčuvy, prax, hra v orchestri, hra z listu, z partitúry a i.)
• pravidelná účasť študentov na domácich a medzinárodných súťažiach
• aktívna spolupráca so základnými umeleckými školami (koncerty, workshopy, prax a i.)
• žiacke koncertné aktivity, účasť na majstrovských kurzoch, prehrávkach
• pravidelné diskusie, prednášky, workshopy a koncerty s uznávanými domácimi a zahraničnými umelcami a pedagógmi (projekt Students Meet Professionals)
• účasť žiakov na projektoch a workshopoch iných inštitúcií a organizácií (ZUŠ , VŠMU, ISCM, a i.)
• úzka medziodborová spolupráca
• aktívna činnosť komorného zboru (koncerty, omše, iné podujatia)
• široká ponuka krúžkov ako napr. Otvorené partitúry, Rok s barokom, Kaplnkový zbor, Ansambáleš, Spíkujeme na maturitu a iné

Prijímacie skúšky

^

Skúška zo skladby

• dve vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part alebo partitúra)
• uchádzač si prinesie potrebné notové party ako aj ich nahrávku, ktorú prehrá na PC

^

Zisťovacia skúška z hry na klavíri (prípadne z hry na inom hudobnom nástroji)

• 1 etuda (Czerny, Cramer a pod.)
• 1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. – 21. storočia (skladby 20. – 21. stor. musia byť vydané tlačou)
• podmienkou je hra spamäti

^

Testy

  • z hudobnej teórie (aj základné harmonické funkcie a ich použitie v jednoduchej harmonizácii)
  • z dejín hudby

Pedagógovia

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Vedúca odboru skladba

Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.

Mgr. art. Viliam Gräffinger

Mgr.art. Katarína Schowanetz, ArtD.

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Vedúca odboru hry na klavíri a hry na akordeóne

Mgr. art. Soňa Tomlyová

Milan Ruček, DiS. art.

Mgr. Róbert Horňák

Vedúci predmetovej komisie – herectvo

Mgr. Danuša Hruškovičová

zástupkyňa riaditeľa

vedúca predmetovej komisie - Tanec a javiskový pohyb

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

zástupca riaditeľa

ThLic. Ľubomír Švorca

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.

Mgr. Zuzana Grajcárová

Mgr. Hana Zaujecová

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 130 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

Hlavný odbor štúdia skladba
Estetika umenia
Hra na klavíri
Dirigovanie
Hra z partitúr a klavírnych výťahov
Hra na bicích nástrojoch
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Informatika
Informatika v umení
Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
Sluchová analýza
Náuka o hudobných nástrojoch

Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Hudobné formy a analýza skladieb
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Kompozičné techniky hudby 20. storočia
Telesná a športová výchova
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Estetický seminár
Diplomový seminár

Hlavný odbor štúdia skladba
Estetika umenia
Hra na klavíri
Dirigovanie
Hra z partitúr a klavírnych výťahov
Hra na bicích nástrojoch
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Informatika
Informatika v umení
Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
Sluchová analýza
Náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Hudobné formy a analýza skladieb
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Kompozičné techniky hudby 20. storočia
Telesná a športová výchova
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Estetický seminár
Diplomový seminár