Skladba

Informácie o štúdiu

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Možnosti a uplatnenie absolventov

• štúdium skladby na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (VŠMU, JAMU, AMU a i.)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s umeleckým alebo humanitným zameraním (dramaturgia a hudobný manažment, hudobná teória, hudobná veda, pedagogika, estetika, cudzie jazyky, kulturológia, masmediálna komunikácia a i.)
• skladateľ koncertnej/filmovej/scénickej hudby
• pôsobenie ako aranžér, hudobný režisér, dramaturg, hudobný publicista
• učiteľ na základnej umeleckej škole

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup, voľba vhodnej formy štúdia (ŠJP ako príprava pred nástupom na denné štúdium)
• rozvíjanie sebareflexie, usilovnosti a pracovitosti, aby boli žiaci schopní zvládnuť svoje remeslo
• štúdium pod vedením skúsených pedagógov – aktívnych umelcov
• rozvoj kompetencií potrebných pre umeleckú, či pedagogickú prax (náčuvy, prax, hra v orchestri, hra z listu, z partitúry a i.)
• pravidelná účasť študentov na domácich a medzinárodných súťažiach
• aktívna spolupráca so základnými umeleckými školami (koncerty, workshopy, prax a i.)
• žiacke koncertné aktivity, účasť na majstrovských kurzoch, prehrávkach
• pravidelné diskusie, prednášky, workshopy a koncerty s uznávanými domácimi a zahraničnými umelcami a pedagógmi (projekt Students Meet Professionals)
• účasť žiakov na projektoch a workshopoch iných inštitúcií a organizácií (ZUŠ , VŠMU, ISCM, a i.)
• úzka medziodborová spolupráca
• aktívna činnosť komorného zboru (koncerty, omše, iné podujatia)
• široká ponuka krúžkov ako napr. Otvorené partitúry, Rok s barokom, Kaplnkový zbor, Ansambáleš, Spíkujeme na maturitu a iné

Prijímacie skúšky

^

Skúška zo skladby

• dve vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part alebo partitúra)
• uchádzač si prinesie potrebné notové party ako aj ich nahrávku, ktorú prehrá na PC

^

Zisťovacia skúška z hry na klavíri (prípadne z hry na inom hudobnom nástroji)

• 1 etuda (Czerny, Cramer a pod.)
• 1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. – 21. storočia (skladby 20. – 21. stor. musia byť vydané tlačou)
• podmienkou je hra spamäti

^

Testy

  • z hudobnej teórie (aj základné harmonické funkcie a ich použitie v jednoduchej harmonizácii)
  • z dejín hudby

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Skladba

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Vedúca odboru skladba

Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.

Mgr. art. Viliam Gräffinger

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 130 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

Hlavný odbor štúdia skladba
Estetika umenia
Hra na klavíri
Dirigovanie
Hra z partitúr a klavírnych výťahov
Hra na bicích nástrojoch
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Informatika
Informatika v umení
Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
Sluchová analýza
Náuka o hudobných nástrojoch

Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Hudobné formy a analýza skladieb
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Kompozičné techniky hudby 20. storočia
Telesná a športová výchova
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Estetický seminár
Diplomový seminár

Hlavný odbor štúdia skladba
Estetika umenia
Hra na klavíri
Dirigovanie
Hra z partitúr a klavírnych výťahov
Hra na bicích nástrojoch
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Odborný cudzí jazyk anglický
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Informatika
Informatika v umení
Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
Sluchová analýza
Náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Hudobné formy a analýza skladieb
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Kompozičné techniky hudby 20. storočia
Telesná a športová výchova
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Estetický seminár
Diplomový seminár