Prijímacie skúšky

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 2. KOLO

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy riaditeľ v zmysle novely školského zákona č. 415 /2021 Z. z. rozhodol o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet žiakov (2. kolo)
 
Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 21. júna 2022 v priestoroch školy.
 
Voľné miesta:

8226Q hudobno-dramatické umenie: 4 

8228Q spev: 2 

8229Q hudba: 11 

Aký druh štúdia si zvoliť:

 • denné štúdium

  – pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania

– pre uchádzačov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Zriaďovateľom školy boli schválené nasledujúce počty žiakov riadneho denného štúdia do prvého ročníka:

8226 Q Hudobno-dramatické umenie: 12

8228 Q Spev: 5

8229 Q Hudba: 17

 • štúdium jednotlivých predmetov (ŠJP)

  – forma mimoriadneho štúdia určená talentovaným žiakom základnej alebo strednej školy ako príprava na riadne denné štúdium

 • špecializačné štúdium                                                                                                                                                                                                                              

  – pre absolventov konzervatória

Kedy a kde sa uskutočnia prijímacie skúšky:

–  2. KOLO: 21. jún 2022

– prijímacie skúšky sa uskutočnia v priestoroch školy na Beňadickej 16 a 38

Ako sa dá na školu prihlásiť:

– vyplnením prihlášky a zaslaním poštou na adresu sekretariátu školy (pozri kontakt)

– elektronicky sa môžu prihlasovať iba uchádzači zo ZŠ prostredníctvom Edupage danej základnej školy

*pozn.: EDU-ID školy: 100 000 816

DENNÉ ŠTÚDIUM 

Uchádzači zo ZŠ 

– zákonný zástupca vypĺňa 1 prihlášku, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory 

– v prípade uvedenia viacerých škôl na prihláške zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií a príloh prihlášky, každú kópiu podpíše a s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške 

– prihláška musí byť potvrdená riaditeľom základnej školy (pri zasielaní elektronicky musí byť prihláška akceptovaná riaditeľom školy prostredníctvom školského informačného systému Edupage) 

– prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (po dohode môže podpísať prihlášku iba jeden zákonný zástupca, avšak musia o tejto skutočnosti doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi školy 

– viac informácií k podávaniu a vypĺňaniu prihlášok nájdete vpokynoch MŠVVaŠ 

Pomaturitní uchádzači  

– plnoletý uchádzač vypĺňa 1 prihlášku, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory  

– v prípade uvedenia viacerých škôl na prihláške uchádzač vyhotoví potrebný počet kópií a príloh prihlášky, každú kópiu podpíše a s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške 

– plnoletý uchádzač nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk) 

– plnoletý uchádzač uvádza ako zákonného zástupcu seba a svoje kontaktné údaje 

ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV (ŠJP) 

– v prihláške k názvu študijného odboru uvedie zástupca žiaka (resp. plnoletý uchádzač) poznámku „ŠJP 

– zákonný zástupca žiaka (resp. plnoletý uchádzač) nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk) 

– plnoletý uchádzač uvádza ako zákonného zástupcu seba a svoje kontaktné údaje  

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

– uchádzač v prihláške neuvádza kód štúdia 

– uchádzač nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk) 

– uchádzač uvádza ako zákonného zástupcu seba a svoje kontaktné údaje 

Povinné prílohy k prihláške na štúdium: 

denné štúdium: 

 • pomaturitní študenti: kópia maturitného vysvedčenia (nevypĺňajú známky zo ZŠ) 
 • uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): správa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – platí len vtedy, ak uchádzač uvedie, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením 
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením: potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti 

Špecializačné štúdium: 

 • kópia absolventského diplomu (nevypĺňajú známky zo ZŠ) 

PODMIENKY  PRE DENNÉ ŠTÚDIUM 

– denné štúdium na strednej škole  je možné študovať v nasledujúcich odboroch: 

8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie 

8228 Q 00  spev 

8229 Q 01  hudba – skladba 

8229 Q 03  hudba – hra na klavíri 

8229 Q 04  hudba – hra na organe 

8229 Q 05  hudba – hra na flaute 

8229 Q 05  hudba – hra na saxofóne 

8229 Q 05  hudba – hra na hoboji 

8229 Q 05  hudba – hra na trúbke 

8229 Q 05 hudba – hra na klarinete 

8229 Q 05  hudba – hra na bicích nástrojoch     

8229 Q 06  hudba – hra na husliach 

8229 Q 06  hudba – hra na viole 

8229 Q 06  hudba – hra na violončele 

8229 Q 06  hudba – hra na kontrabase 

8229 Q 06  hudba – hra na gitare     

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne 

8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba 

Požiadavky na prijímacie skúšky 

Prijímacie konanie pre riadne denné štúdium pozostáva z: 

 • talentových skúšok, ktoré slúžia na overenie umeleckých predpokladov (pozri požiadavky na talentové skúšky pre jednotlivé odbory nižšie) 
 • testov z hudobnej teórie 
 • testov z dejín hudby (odbor HUDBA a SPEV) / test z kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU)
   

POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ ODBORY V ŠK. ROKU 2022/2023  

PRE VŠETKY ODBORY – OBSAH TESTOV Z ODBORNÝCH PREDMETOV 

Vzorový test z hudobnej teórie (odbor Hudba a Spev) 

Vzorový test z dejín hudby (odbor Hudba a Spev)

Vzorový test z hudobnej teórie a kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU) 

 

PODMIENKY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

V šk. roku 2022/2023 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre absolventov konzervatórií v týchto odboroch: 

 • HDU    – Muzikál 
 • Spev    – Stará hudba 
 • Spev    – Komorná hudba 
 • Hudba – Stará hudba 
 • Hudba – Komorná hudba 
 • Spev    – Opereta 
 • Hudba – Populárna hudba 
 • Hudba – špecializácia učiteľ hudobnej teórie 
 • Hudba – špecializácia základy kompozície 

Požiadavky na prijímacie skúšky: 

 • Absolutórium konzervatória 
 • Spev – Stará hudba, Spev – Komorná hudba, Spev – Opereta – 2 piesne podľa vlastného výberu 
 • špecializácia Hudba – Komorná hudba – 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu 
 • špecializácia Hudba –  Stará hudba – 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou 
 • špecializácia Základy kompozície – predložiť 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra) 
 • špecializácia  Populárna hudba – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie, z dejín hudby a z harmónie 
 • špecializácia Učiteľ hudobnej teórie – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie a dejín hudby 

PODMIENKY PRE ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

– forma mimoriadneho štúdia, určená najmä mimoriadne talentovaným žiakom základnej školy ako príprava na riadne denné štúdium 

– rozsah štúdia: 1 hodina hlavného predmetu týždenne 

– starší záujemcovia (napr. popri inej strednej škole) študujú tiež iba hlavný odbor štúdia 

– nejedná sa o študijný program, žiaci nevykonávajú  maturitnú ani absolventskú skúšku, dostávajú ročníkové vysvedčenia s hodnotením absolvovaného predmetu/odboru 

Štúdium jednotlivých predmetov je možné v nasledujúcich odboroch:  

8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie 

8228 Q 00  spev 

8229 Q 01  hudba – skladba 

8229 Q 03  hudba – hra na klavíri 

8229 Q 04  hudba – hra na organe 

8229 Q 05  hudba – hra na flaute 

8229 Q 05  hudba – hra na saxofóne 

8229 Q 05  hudba – hra na hoboji 

8229 Q 05  hudba – hra na trúbke 

8229 Q 05 hudba – hra na klarinete 

8229 Q 05  hudba – hra na bicích nástrojoch     

8229 Q 06  hudba – hra na husliach 

8229 Q 06  hudba – hra na viole 

8229 Q 06  hudba – hra na violončele 

8229 Q 06  hudba – hra na kontrabase 

8229 Q 06  hudba – hra na gitare     

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne 

8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba 

Požiadavky na prijímacie skúšky 

 • 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu 
 • odbor 8229 Q  01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra) 

INFORMÁCIE O ŠKOLNOM PRE VŠETKY TYPY ŠTÚDIA NÁJDETE TU.

Výsledky prijímacích skúšok odbor HDU 

Výsledky prijímacích skúšok odbor HUDBA 

Výsledky prijímacích skúšok odbor SPEV

Výsledky prijímacích skúšok ŠPECIALIZÁCIE

 

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM JE VÁM K DISPOZÍCII ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE UMELECKÉ PREDMETY NA TEL. ČÍSLE: +421 910 502 802