Prijímacie skúšky

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 

VÝSLEDKY 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NÁJDETE TU

Informácia o prijatí uchádzača v zozname podľa odseku 2 § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí. 

V zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. a pokynov MŠSR prosíme prijatých uchádzačov o písomné potvrdenie nástupu najneskôr do 26. júna 2024 (23:59) (2. kolo). Až po doručení písomného potvrdenia  riaditeľ školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi.

Pre potvrdenie nástupu zašlite prosím podpísaný a vyplnený scan formuláru (rovnako ako prihláška musí byť podpísaný oboma rodičmi) na emailovú adresu sekretariat@ckba.sk (uchádzači prihlásení cez Edupage potvrdia nástup aj elektronicky). 

FORMULÁR DOSTUPNÝ TU

VÝSLEDKY 1. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NÁJDETE TU 

2. kolo prijímacích skúšok – 18. jún 2024

V zmysle paragrafu 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov v odboroch:

hudobno-dramatické umenie: 1

hudba (všetky odbory): 16

spev: 7

 

Termín podania prihlášok: do 11. 6. 2024

Prihlášky treba zaslať na adresu školy, alebo priniesť osobne na sekretariát.

________

Aký druh štúdia si zvoliť?

 • denné štúdium

– pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania

– pre uchádzačov, ktorí už zmaturovali na inej strednej škole (pracujúci alebo študenti)

 • štúdium jednotlivých predmetov (ŠJP)

forma mimoriadneho štúdia určená talentovaným žiakom základnej alebo strednej školy ako príprava na riadne denné štúdium

 • špecializačné štúdium

– pre absolventov konzervatória

Kedy a kde sa uskutočnia prijímacie skúšky?

 – prijímacie skúšky sa uskutočnia v priestoroch školy na Beňadickej 16 a 38

2. kolo: 18. jún 2024

Kedy a kde budú výsledky 2. kola?

– výsledky budú zverejnené 21. júna 2024 na webstránke školy v časti Prijímacie skúšky, zoradené od najvyššieho počtu bodov zostupne

pre prijatých žiakov platí zverejnený zoznam ako potvrdenie o prijatí 

prijatí žiaci potvrdia najneskôr do 26. júna (23:59) nastúpenie na štúdium (emailom zaslaným písomne vyplneným zápisným lístkom na sekretariat@ckba.sk)

– nepotvrdením nástupu stráca rozhodnutie o prijatí platnosť, písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium zašle škola iba uchádzačom, ktorí potvrdili nástup

neprijatí žiaci obdržia rozhodnutie o neprijatí

– v prípade neprijatia sa uchádzač môže do 5 dní od obdržania rozhodnutia odvolať

Dokedy sa dá na školu prihlásiť?

– prihlášky na 2. kolo je možné zaslať  do  11. júna 2024

Ako sa dá na školu prihlásiť?

– vyplnením prihlášky v listovej forme a zaslaním poštou alebo doručením osobne na adresu sekretariátu školy (pozri kontakt)

– elektronicky sa môžu prihlasovať iba uchádzači zo ZŠ prostredníctvom Edupage danej základnej školy (iba 1. kolo)

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM pre šk. rok 2024/2025

POKYNY K VYPLŇOVANIU PRIHLÁŠKY

  *pozn.: EDU-ID školy: 100 000 816

   

  DENNÉ ŠTÚDIUM 

  Uchádzači zo ZŠ 

  – zákonný zástupca vypĺňa 1 prihlášku, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory 

  – v prípade uvedenia viacerých škôl na prihláške zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií a príloh prihlášky, každú kópiu podpíše a s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške 

  – prihláška musí byť potvrdená riaditeľom základnej školy (pri zasielaní elektronicky musí byť prihláška akceptovaná riaditeľom školy prostredníctvom školského informačného systému Edupage) 

  – prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (po dohode môže podpísať prihlášku iba jeden zákonný zástupca, avšak musia o tejto skutočnosti doručiť zdôvodnené písomné vyhlásenie riaditeľovi školy 

   

  Pomaturitní uchádzači  

  – plnoletý uchádzač vypĺňa 1 prihlášku, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory  

  – v prípade uvedenia viacerých škôl na prihláške uchádzač vyhotoví potrebný počet kópií a príloh prihlášky, každú kópiu podpíše a s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške 

  – plnoletý uchádzač nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk, prospech, súťaže)

  – nie je potrebný podpis riaditeľa a pečiatka školy

  – plnoletý uchádzač uvádza ako zákonného zástupcu seba a svoje kontaktné údaje 

  ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV (ŠJP) 

  – v prihláške k názvu študijného odboru uvedie zástupca žiaka (resp. plnoletý uchádzač) poznámku „ŠJP“ 

  – zákonný zástupca žiaka (resp. plnoletý uchádzač) nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID žiaka, ročník, jazyk, rok školskj dochádzky, prospech, súťaže), v bode 31 uvedie – 0 (nie), v bode 32 – 0 (nie)–, v bode 30 vyplniť „200“, nie je potrebný podpis riaditeľa a pečiatka školy

  ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

  uchádzač v prihláške neuvádza kód štúdia 

  – uchádzač nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk, prospech, súťaže), kód študijného odboru, v bode 31 uvedie – 0 (nie), v bode 32 – 0 (nie)

  – nie je potrebný podpis riaditeľa a pečiatka školy

   

  Povinné prílohy k prihláške na štúdium: 

  denné štúdium: 

  • pre odbor Spev: lekárske potvrdenie o spôsobilosti od foniatra, pre odbor HDU: lekárske potvrdenie o spôsobilosti od foniatra a ortopéda
  • pomaturitní študenti: kópia maturitného vysvedčenia (nevypĺňajú známky zo ZŠ) 
  • uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): správa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – platí len vtedy, ak uchádzač uvedie, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením 
  • uchádzači so zdravotným znevýhodnením: potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti 

  Špecializačné štúdium: 

  • kópia absolventského diplomu (nevypĺňajú známky zo ZŠ) 

  PODMIENKY  PRE PRIJATIE NA DENNÉ ŠTÚDIUM 

  – denné štúdium na strednej škole  je možné študovať v nasledujúcich odboroch: 

  8226 Q        hudobno-dramatické umenie

  8228 Q       spev

  8229 Q 01  hudba – skladba

  8229 Q 02 hudba – dirigovanie

  8229 Q 03  hudba – hra na klavíri

  8229 Q 04  hudba – hra na organe

  8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

  8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba

  8229 Q 13  hudba – hra na bicích nástrojoch    

  8229 Q 16  hudba – hra na gitare    

  8229 Q 18  hudba – hra na hoboji

  8229 Q 19  hudba – hra na husliach

  8229 Q 20  hudba – hra na klarinete

  8229 Q 21  hudba – hra na kontrabase

  8229 Q 24  hudba – hra na priečnej flaute

  8229 Q 25  hudba – hra na saxofóne

  8229 Q 26  hudba – hra na trúbke

  8229 Q 28  hudba – hra na viole

  8229 Q 29  hudba – hra na violončele

  8229 Q 30  hudba – hra na zobcovej flaute

  Požiadavky na prijímacie skúšky 

  Prijímacie konanie pre riadne denné štúdium pozostáva z: 

  • talentových skúšok, ktoré slúžia na overenie umeleckých predpokladov (pozri požiadavky na talentové skúšky pre jednotlivé odbory nižšie) 
  • testov z hudobnej teórie a testov z dejín hudby (odbor HUDBA a SPEV)
  • test z kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU)
    

  POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ ODBORY V ŠK. ROKU 2024/2025 

  Povinný text pre hudobno-dramatický odbor TU

  PRE VŠETKY ODBORY – OBSAH TESTOV Z ODBORNÝCH PREDMETOV 

  Vzorový test z hudobnej teórie (odbor Hudba a Spev) 

  Vzorový test z dejín hudby (odbor Hudba a Spev)

  Vzorový test z hudobnej teórie a kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU) 

   – pre požiadavky pri prijímacích skúškach/prestupe do vyššieho ročníka kontaktujte prosím sekretariat@ckba.sk.

  PODMIENKY PRE PRIJATIE NA ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

  V šk. roku 2024/2025 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre absolventov konzervatórií v týchto odboroch: 

  • Stará hudba
  • Komorná hudba
  • Populárna hudba

   Požiadavky na prijímacie skúšky: 

    

   • Absolutórium konzervatória 
   • Stará hudba - 2 piesne / 2 kontrastné skladby alebo časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou 
   • Komorná hudba – 2 piesne / 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu   
   • špecializácia Populárna hudba:

     – osobný pohovor z oblasti dejín hudby, estetické smerovanie a osobné ambície záujemcov o štúdium, schopnosť kritického myslenia vo vzťahu k súčasnej „nadprodukcii“ v oblasti slovenskej populárnej hudby

    – interpretácia dvoch ľubovoľných skladieb spojená so základnou formovou a harmonickou analýzou

    – sluchová a rytmická zisťovacia skúška: identifikácia jednoduchého a zloženého metra

    identifikácia počtu hlasov v súzvukoch, identifikácia jednotaktových a dvojtaktových rytmických motívov v systéme osminových, triolových a šestnástinových hodnôt

    

    

   PODMIENKY PRE ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

   – forma mimoriadneho štúdia, určená najmä mimoriadne talentovaným žiakom základnej školy ako príprava na riadne denné štúdium 

   – rozsah štúdia: 1 hodina hlavného predmetu týždenne 

   – starší záujemcovia (napr. popri inej strednej škole) študujú tiež iba hlavný odbor štúdia 

   – nejedná sa o študijný program, žiaci nevykonávajú  maturitnú ani absolventskú skúšku, dostávajú ročníkové vysvedčenia s hodnotením absolvovaného predmetu/odboru 

   Štúdium jednotlivých predmetov je možné v nasledujúcich odboroch:  

   8226 Q        hudobno-dramatické umenie (iba hlavný predmet spev – neoperné zameranie)

   8228 Q       spev

   8229 Q 01  hudba – skladba

   8229 Q 02 hudba – dirigovanie

   8229 Q 03  hudba – hra na klavíri

   8229 Q 04  hudba – hra na organe

   8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

   8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba

   8229 Q 13  hudba – hra na bicích nástrojoch    

   8229 Q 16  hudba – hra na gitare    

   8229 Q 19  hudba – hra na husliach

   8229 Q 21  hudba – hra na kontrabase

   8229 Q 24  hudba – hra na priečnej flaute

   8229 Q 25  hudba – hra na saxofóne

   8229 Q 28  hudba – hra na viole

   8229 Q 29  hudba – hra na violončele

   Požiadavky na prijímacie skúšky 

   • 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu 
   • odbor 8229 Q  01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra) 

   Viac ku termínom, kritériám a bodovaniu prijímacích skúšok nájdete TU

   ________

   V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM JE VÁM K DISPOZÍCII ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE UMELECKÉ PREDMETY NA TEL. ČÍSLE: +421 910 502 802