Prijímacie skúšky

Po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 26. 5. 2023 rozhodol riaditeľ školy o konaní 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v jednotlivých odboroch:

8226Q hudobno-dramatické umenie: 5

8228Q spev: 4

8229Q hudba: 16

Aký druh štúdia si zvoliť?

 • denné štúdium

– pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania

– pre uchádzačov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

 • štúdium jednotlivých predmetov (ŠJP)

forma mimoriadneho štúdia určená talentovaným žiakom základnej alebo strednej školy ako príprava na riadne denné štúdium

 • špecializačné štúdium

– pre absolventov konzervatória

Kedy a kde sa uskutočnia prijímacie skúšky?

2. kolo: 20. jún 2023

 – prijímacie skúšky sa uskutočnia v priestoroch školy na Beňadickej 16 a 38

Dokedy sa dá na školu prihlásiť?

– prihlášky na 2. kolo je možné zaslať  do 12. júna 2023

Ako sa dá na školu prihlásiť?

– vyplnením prihlášky a zaslaním poštou na adresu sekretariátu školy (pozri kontakt)

– elektronicky sa môžu prihlasovať iba uchádzači zo ZŠ prostredníctvom Edupage danej základnej školy (1. kolo)

*pozn.: EDU-ID školy: 100 000 816

 

DENNÉ ŠTÚDIUM 

Uchádzači zo ZŠ 

– zákonný zástupca vypĺňa 1 prihlášku, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory 

– v prípade uvedenia viacerých škôl na prihláške zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií a príloh prihlášky, každú kópiu podpíše a s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške 

– prihláška musí byť potvrdená riaditeľom základnej školy (pri zasielaní elektronicky musí byť prihláška akceptovaná riaditeľom školy prostredníctvom školského informačného systému Edupage) 

– prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (po dohode môže podpísať prihlášku iba jeden zákonný zástupca, avšak musia o tejto skutočnosti doručiť zdôvodnené písomné vyhlásenie riaditeľovi školy 

 

Pomaturitní uchádzači  

– plnoletý uchádzač vypĺňa 1 prihlášku, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory  

– v prípade uvedenia viacerých škôl na prihláške uchádzač vyhotoví potrebný počet kópií a príloh prihlášky, každú kópiu podpíše a s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške 

– plnoletý uchádzač nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk, prospech, súťaže)

– nie je potrebný podpis riaditeľa a pečiatka školy

– plnoletý uchádzač uvádza ako zákonného zástupcu seba a svoje kontaktné údaje 

ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV (ŠJP) 

– v prihláške k názvu študijného odboru uvedie zástupca žiaka (resp. plnoletý uchádzač) poznámku „ŠJP“ 

– zákonný zástupca žiaka (resp. plnoletý uchádzač) nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk, prospech, súťaže), v bode 28 uvedie – 0 (nie), v bode 29 – 0 (nie)
– nie je potrebný podpis riaditeľa a pečiatka školy

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

uchádzač v prihláške neuvádza kód štúdia 

– uchádzač nevypĺňa informácie k ZŠ (známky, rok dochádzky, EDU ID, ročník, jazyk, prospech, súťaže), kód študijného odboru, v bode 28 uvedie – 0 (nie), v bode 29 – 0 (nie)

– nie je potrebný podpis riaditeľa a pečiatka školy

 

Povinné prílohy k prihláške na štúdium: 

denné štúdium: 

 • pre odbor Spev: lekárske potvrdenie o spôsobilosti od foniatra, pre odbor HDU: lekárske potvrdenie o spôsobilosti od foniatra a ortopéda
 • pomaturitní študenti: kópia maturitného vysvedčenia (nevypĺňajú známky zo ZŠ) 
 • uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): správa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – platí len vtedy, ak uchádzač uvedie, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením 
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením: potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti 

Špecializačné štúdium: 

 • kópia absolventského diplomu (nevypĺňajú známky zo ZŠ) 

PODMIENKY  PRE PRIJATIE NA DENNÉ ŠTÚDIUM 

– denné štúdium na strednej škole  je možné študovať v nasledujúcich odboroch: 

8226 Q        hudobno-dramatické umenie

8228 Q       spev

8229 Q 01  hudba – skladba

8229 Q 02 hudba – dirigovanie

8229 Q 03  hudba – hra na klavíri

8229 Q 04  hudba – hra na organe

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba

8229 Q 13  hudba – hra na bicích nástrojoch    

8229 Q 16  hudba – hra na gitare    

8229 Q 18  hudba – hra na hoboji

8229 Q 19  hudba – hra na husliach

8229 Q 20  hudba – hra na klarinete

8229 Q 21  hudba – hra na kontrabase

8229 Q 24  hudba – hra na priečnej flaute

8229 Q 25  hudba – hra na saxofóne

8229 Q 26  hudba – hra na trúbke

8229 Q 28  hudba – hra na viole

8229 Q 29  hudba – hra na violončele

8229 Q 30  hudba – hra na zobcovej flaute

Požiadavky na prijímacie skúšky 

Prijímacie konanie pre riadne denné štúdium pozostáva z: 

 • talentových skúšok, ktoré slúžia na overenie umeleckých predpokladov (pozri požiadavky na talentové skúšky pre jednotlivé odbory nižšie) 
 • testov z hudobnej teórie 
 • testov z dejín hudby (odbor HUDBA a SPEV) / test z kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU)
   

POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ ODBORY V ŠK. ROKU 2023/2024  

PRE VŠETKY ODBORY – OBSAH TESTOV Z ODBORNÝCH PREDMETOV 

Vzorový test z hudobnej teórie (odbor Hudba a Spev) 

Vzorový test z dejín hudby (odbor Hudba a Spev)

Vzorový test z hudobnej teórie a kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU) 

 – pre požiadavky pri prijímacích skúškach/prestupe do vyššieho ročníka kontaktujte prosím sekretariat@ckba.sk.

PODMIENKY PRE PRIJATIE NA ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

V šk. roku 2023/2024 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre absolventov konzervatórií v týchto odboroch: 

 • Spev    – Stará hudba
 • Spev    – Komorná hudba
 • Hudba – Stará hudba
 • Hudba – Komorná hudba
 • Hudba – Populárna hudba

  Požiadavky na prijímacie skúšky: 

   

  • Absolutórium konzervatória 
  • Spev – Stará hudba, Spev – Komorná hudba, – 2 piesne podľa vlastného výberu 
  • špecializácia Hudba – Komorná hudba – 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu 
  • špecializácia Hudba –  Stará hudba – 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou  
  • špecializácia Populárna hudba:

    – osobný pohovor z oblasti dejín hudby, estetické smerovanie a osobné ambície záujemcov o štúdium, schopnosť kritického myslenia vo vzťahu k súčasnej „nadprodukcii“ v oblasti slovenskej populárnej hudby

   – interpretácia dvoch ľubovoľných skladieb spojená so základnou formovou a harmonickou analýzou

   – sluchová a rytmická zisťovacia skúška: identifikácia jednoduchého a zloženého metra

   identifikácia počtu hlasov v súzvukoch, identifikácia jednotaktových a dvojtaktových rytmických motívov v systéme osminových, triolových a šestnástinových hodnôt

   

   

  PODMIENKY PRE ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

  – forma mimoriadneho štúdia, určená najmä mimoriadne talentovaným žiakom základnej školy ako príprava na riadne denné štúdium 

  – rozsah štúdia: 1 hodina hlavného predmetu týždenne 

  – starší záujemcovia (napr. popri inej strednej škole) študujú tiež iba hlavný odbor štúdia 

  – nejedná sa o študijný program, žiaci nevykonávajú  maturitnú ani absolventskú skúšku, dostávajú ročníkové vysvedčenia s hodnotením absolvovaného predmetu/odboru 

  Štúdium jednotlivých predmetov je možné v nasledujúcich odboroch:  

  8226 Q        hudobno-dramatické umenie (iba hlavný predmet spev – neoperné zameranie)

  8228 Q       spev

  8229 Q 01  hudba – skladba

  8229 Q 02 hudba – dirigovanie

  8229 Q 03  hudba – hra na klavíri

  8229 Q 04  hudba – hra na organe

  8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

  8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba

  8229 Q 13  hudba – hra na bicích nástrojoch    

  8229 Q 16  hudba – hra na gitare    

  8229 Q 19  hudba – hra na husliach

  8229 Q 21  hudba – hra na kontrabase

  8229 Q 24  hudba – hra na priečnej flaute

  8229 Q 25  hudba – hra na saxofóne

  8229 Q 28  hudba – hra na viole

  8229 Q 29  hudba – hra na violončele

  Viac ku termínom, kritériám a bodovaniu prijímacích skúšok nájdete aj TU.

   

  Požiadavky na prijímacie skúšky 

  • 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu 
  • odbor 8229 Q  01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra) 

  ________

  V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM JE VÁM K DISPOZÍCII ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE UMELECKÉ PREDMETY NA TEL. ČÍSLE: +421 910 502 802

   

  Výsledky 1. kola prijímacích skúšok nájdete TU