Spev

Informácie o štúdiu

^

Spevácky odbor Anny Hrušovskej

Spevácky odbor Anny Hrušovskej (SOAH) je prvým a najstarším odborom Cirkevného konzervatória a je neodmysliteľne spojený so speváckym a pedagogickým odkazom Anny Hrušovskej. Ušľachtilosť a kultúra spevu, ktorou sa prezentovala, rovnako aj výsledky jej pedagogickej práce pozdvihli slovenskú spevácku školu na svetovú úroveň. Najznámejšou študentkou Anny Hrušovskej bola svetoznáma speváčka Lucia Popová. Kvalitu vyučovania SOAH zabezpečujú pedagógovia, ktorí okrem vzdelania disponujú aj bohatou koncertnou, pódiovou či pedagogickou praxou. Spevácky odbor Anny Hrušovskej vychoval mnoho významných, dokonca aj svetových operných spevákov. Môžeme spomenúť mená ako: Pavol Bršlík, Mária Porubčínová, Lenka Pavlovič, Juraj Nociar, Matúš Tomko, Martina Masaryková a mnoho iných.   

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• študenti VŠ
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Uplatnenie absolventov

• ďalšie štúdium na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (operný spev, koncertný spev, spev starej hudby, hudobná réžia, filmová réžia, divadelný manažment, hudobný manažment…)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s humanitným zameraním (pedagogika, špeciálna pedagogika, estetika, kulturológia, masmediálna komunikácia, muzikológia, hudobná veda…)
• ďalšie rozširujúce štúdium (špecializačné) na konzervatóriu (spev – komorná hudba, spev – stará hudba, spev – opereta)
• operný/á, koncertný/á spevák/čka
• člen umeleckých telies a vedúci umeleckých súborov,
• hlasový pedagóg a kouč
• kvalifikovaný pedagóg v hudobnom odbore – spev na ZUŠ

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup k žiakovi
• vysoká umelecká a pedagogická profesionalita učiteľov
• úspešnosť žiakov na celoslovenských a na medzinárodných súťažiach
• uplatniteľnosť žiakov v umeleckej a pedagogickej praxi
• duchovná formácia žiakov
• rodinný charakter školy a individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
• pozitívna klíma školy
• silný pedagogický kolektív, dobre fungujúca tímová práca učiteľov
• školský psychológ
• dobrá dostupnosť školy (lokalita, poloha)
• spolupráca s o.z. pri Cirkevnom konzervatóriu
• veľmi nízke % nezamestnanosti našich absolventov
•školská psychologička
•školský mentor/kouč, sociálny pracovník
•slobodné, kreatívne, tolerantné a empatické prostredie

Prijímacie skúšky

^

Skúška zo spevu

• dve ľudové piesne rozličného charakteru
• jedna umelá pieseň (uchádzač prinesie notový materiál pre nášho korepetítora)
• sluchovo-intonačná skúška (rozlišovanie počtu tónov, určovanie jednotlivých tónov
akordu, dur-molové rozlíšenie akordov), skúška hudobnej pamäte, rytmická skúška
^

Zisťovacia skúška z hry na klavíri

• jedna ľubovoľná skladba podľa stupňa zručnosti
^

Testy

 • z hudobnej teórie
 • z dejín hudby

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Spev

Bc. Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.

vedúca odboru Spev

Mgr. Lilija Larina

Darina Andučič Tóthová, DiS. art.

Mgr. art. Jozef Kundlák

Prof. Vlasta Hudecová

Mgr. art. Dominika Hanko

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 300 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Ansámblový spev
 • Základy dirigovania
 • Základy herectva
 • Operné herectvo
 • Hra na klavíri
 • Estetika umenia
 • Korepetícia a štúdium programu
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk – taliansky
 • Javisková reč
 • Fyziológia a hygiena hlasového aparátu
 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Informatika v umení
 • Rozbor umeleckých diel
 • Spev notového zápisu bez prípravy
 • Sluchová analýza
 • Zborový spev
 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudobných formách
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb
 • Pohybová výchova
 • Náboženská výchova
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár
 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Ansámblový spev
 • Základy dirigovania
 • Základy herectva
 • Operné herectvo
 • Hra na klavíri
 • Estetika umenia
 • Korepetícia a štúdium programu
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk – taliansky
 • Javisková reč
 • Fyziológia a hygiena hlasového aparátu
 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Informatika v umení
 • Rozbor umeleckých diel
 • Spev notového zápisu bez prípravy
 • Sluchová analýza
 • Zborový spev
 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudobných formách
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb
 • Pohybová výchova
 • Náboženská výchova
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár