ERASMUS+

Milí kolegovia a študenti,

chcem vás informovať o niekoľkých dôležitých zmenách v programe ERASMUS na prebiehajúci školský rok 2023/2024. Tieto zmeny boli diskutované a schválené na poslednej schôdzi Erasmus rady, preto vám posielam túto správu s podrobnosťami.

Výška grantu: Pre rok 2023/2024 bola schválená suma grantu vo výške 86 931 € (grant pre šk. rok 2022/2023 bol vo výške: 362 620 €, to znamená, že sme dostali iba 23, 95 % z prvej čiastky).

Prísnejšie podmienky mobilít: Vzhľadom na to, že tento grant predstavuje menšiu časť, Erasmus rada (ktorú tvorí päť členov: štatutárny zástupca školy, Erasmus koordinátor, zástupca koordinátora, zástupca školy a zástupca gremiálnej rady) sa rozhodla zaviesť prísnejšie podmienky pre udelenie mobilít.

 

Podmienky mobilít:

 1. Uprednostňovanie nováčikov: Preferujeme študentov, ktorí sa ešte na žiadnej mobilite nezúčastnili.
 2. Predchádzajúce informovanie o súťažiach: Všetky súťaže študentov musia byť schválené vopred Erasmus-komisiou. Ak zvažujete účasť sa súťaži, prosím, informujte nás e-mailom. Je dôležité, aby schválenie účasti na súťaži prebehlo vopred, pretože účasť na súťaži si vyžaduje predchádzajúcu prípravu a finančné plánovanie.
 3. Zameranie na 1. – 6. ročník: Tento rok budú financované mobility v obmedzenom počte, pričom sa venujeme hlavne mobilitám denných študentov 1. – 6. ročníka s cieľom prilákať nových študentov na našu školu. Špecializácie budú podporené obmedzene.
 4. Mobility učiteľov: Mobility učiteľov musia úzko súvisieť s mobilitami študentov. Učitelia musia aktívne pracovať na nadviazaní vzťahov so školami a príprave spoločných projektov. Učiteľ je povinný vytvoriť prezentáciu o našej škole v anglickom alebo inom jazyku, prezentovať ju v príslušnej inštitúcii, budovať vzťahy s touto školou, stráviť minimálne 6 hodín denne v danej inštitúcii a zastupovať naše konzervatórium, primárne svoj odbor, ale aj iné odbory.
 5. Prizvanie experta: Každý odbor má nárok na prizvanie jedného experta počas školského roka 2023/2024.
 6. Realizácia dohôd uzatvorených v júni 2023: Dohody o mobilite, ktoré boli naplánované a uzatvorené už od júna 2023, budú realizované podľa plánu.
 7. Informovanie Erasmus-komisie: O všetkých mobilitách je informovaná Erasmu-komisia, ktorá schvaľuje alebo neschvaľuje mobility na základe kritérií. Každý člen komisie má jeden hlas. O schválení či neschválení mobility rozhoduje najvyšší počet hlasov.

 

Opakujúce sa chyby pri mobilitách:

1. Nedostatočné uverejňovanie informácií: Nedostatočné ZVEREJŇOVANIE informácií o získaní grantu v rámci programu Erasmus+ prostredníctvom komunikačných kanálov Cirkevného konzervatória. Toto nedostatočné zverejnenie je v rozpore s podmienkami zmluvy, v ktorej je výslovne ustanovené, že porušenie zmluvy môže viesť k jej neplatnosti (a teda aj k vrátenie všetkých finančných prostriedkov).

2. Predčasné prihlasovanie na mobilitu: Všetky prihlášky na mobilitu musia byť podané minimálne 2 mesiace vopred. Je nevyhnutné, aby sme nadviazali efektívnu komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou. Všetky mobility musia byť komunikované cez koordinátora alebo jeho zástupcu, aby sa predišlo chybám v komunikácii. Vypracovaniu dohody koordinátorom predchádza súhlas prijímajúcej inštitúcie. Týmto spôsobom zabezpečíme, že všetky informácie budú transparentné a že obe strany, naša škola aj prijímateľ, budú mať potrebné informácie na úspešné uskutočnenie mobility.

 

Všetky prihlášky na mobility, otázky, nejasnosti, alebo iné informácie v súvislosti s ERASMUS+ zasielajte výlučne na: vasinova1@ckba.sk  a kópiu emailu na maria.puhovichova@ckba.sk

 

Čo musím urobiť, ak som bol vybratý?

1. Pred samotným podpísaním zmluvy sa musíte preukázať poistením do zahraničia, ktoré je podmienkou na vycestovanie a získanie finančného príspevku cez Erasmus. (medzinárodný preukaz poistenca vydaný vašou zdravotnou poisťovňou NESTAČÍ). Úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu – zašlete na e-mailovú adresu vasinova1@ckba.sk  Bez predloženia tohto poistenia nemôže byť uzatvorená Zmluva o stáži. Odporúčame uzavrieť si poistenie výhodne online so študentským preukazom ISIC v poisťovni Union: https://www.union.sk/celorocne-cestovne-poistenie-online/?insuranceType=KARTY#uzemie

2. Pred vycestovaním podpíšete Zmluvu o stáži. (žiaci do 18 rokov: Zákonný zástupca musí podpísať Súhlas s vycestovaním na mobilitu. Individuálnej mobility sa môže žiak zúčastniť iba so sprievodom (profesor, rodič alebo iná oprávnená dospelá osoba, prijímajúca inštitúcia)

3. Pridelenie financií – po podpise zmluvy vám bude vyplatená 1. splátka (80% z celkovej sumy) ešte pred odchodom na mobilitu. 

PRIHLÁŠKA NA MOBILITU (Papierová forma)

Čo mám urobiť po návrate z mobility?

1. Po mobilite zašlete koordinátorovi pre Erasmus+ záverečnú správu mobility a vyplníte záverečný elektronický formulár o absolvovaní mobility.

2. Po odovzdaní všetkých dokumentov vám bude vyplatená 2. splátka z pridelených financií. 

 

Pokiaľ budete mať otázky, na ktoré v tomto návode nenájdete odpoveď, adresujte ich výlučne e-mailom na: vasinova1@ckba.sk   a na maria.puhovichova@ckba.sk

 

Videonávod na vypracovanie záverečnej správy

 

Aké sú kritériá pre výber účastníkov programu Erasmus +?

 • angličtina na konverzačnej úrovni
 • odporúčanie od pedagóga  HOŠ
 • prospech do 2,0 z HOŠ
 • slušné správanie
 • výsledky osobného pohovoru s koordinátorom Erasmus 

Mobility sú určené pre študentov denného štúdia 1.- 6. ročníka vo všetkých odboroch okrem žiakov v odboroch „ŠJP“

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr 2 mesiace pred začiatkom mobility.

 

What will you get?

COURAGE – EXPERIENCE – INDEPENDENCE – FRIENDSHIP – ENERGY

OPPORTUNITIES: 

Learners mobility:

Short-time mobility (10 to 89 days)

Long-time mobility (90 to 365 days)

Participation in skills competitions: (1 to 10 days)

Staff mobility:

Job shadowing (2 to 60 days)

Teaching or training assignments (2 to 365 days)

Courses and training (2 to 30 days)

Other supported activities:

Invited experts (2 till 60 days)

Hosting teachers and educators in training (10 till 365 days)

Preparatory visits

Our past activities:

 Prague (CZ), Lecce (IT), Cervo (IT) Krakow (PL), Wien (AU)  Zurich (CH), Plejšac (HR), Kroměřiž (CZ), Valencia (Es), Lecce (IT), Sliema (MT), Zagreb (HR), Vila Franca (IT), Castelfidardo (IT),

HERE IS THE PLACE FOR „YOUR MOBILITY“ !!!

 

PRIORITIES OF THE ERASMUS+ PROGRAMME:

 1. Inclusion and Diversity

Disabilities, Health problems, Barriers linked to education and training systems, Cultural differences, Social barriers, Economic barriers, Barriers linked to discrimination, Geographical barriers:

 1. Digital Transformation

 1. Environment and fight against climate change  

 1. Participation in democratic life