Vedenie školy

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Riaditeľ

Vedúci odboru Hra na organe a Cirkevná hudba

Mgr. art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

Mgr. Danuša Hruškovičová

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Vedúca predmetovej komisie - Tanec (HDU)