Cirkevná hudba

Informácie o štúdiu

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl
• študenti a absolventi vysokých škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Možnosti a uplatnenie absolventov

• štúdium organu a cirkevnej hudby na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (VŠMU, JAMU, AMU a i.)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s umeleckým alebo humanitným zameraním (dramaturgia a hudobný manažment, hudobná teória, hudobná veda, pedagogika, estetika, cudzie jazyky, kulturológia, masmediálna komunikácia a i.)
• sólová a/alebo komorná koncertná činnosť
• vedenie a dirigovanie zboru
• kvalifikovaný regenschori (vedúci chóru v chráme) organista, dirigent, spevák
• učiteľ a/alebo korepetítor na základnej umeleckej škole

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup, voľba vhodnej formy štúdia (ŠJP ako príprava pred nástupom na denné štúdium)
• rozvíjanie sebareflexie, usilovnosti a pracovitosti, aby boli žiaci schopní zvládnuť svoje remeslo
• štúdium pod vedením skúsených pedagógov – aktívnych umelcov
• rozvoj kompetencií potrebných pre umeleckú, či pedagogickú prax (náčuvy, prax, hra v orchestri, hra z listu, z partitúry a i.)
• pravidelná účasť študentov na domácich a medzinárodných súťažiach
• aktívna spolupráca so základnými umeleckými školami (koncerty, workshopy, prax a i.)
• žiacke koncertné aktivity, účasť na majstrovských kurzoch, prehrávkach
• pravidelné diskusie, prednášky, workshopy a koncerty s uznávanými domácimi a zahraničnými umelcami a pedagógmi (projekt Students Meet Professionals)
• účasť žiakov na projektoch a workshopoch iných inštitúcií a organizácií (ZUŠ , VŠMU, ISCM, a i.)
• úzka medziodborová spolupráca
• aktívna činnosť komorného zboru (koncerty, omše, iné podujatia)
• široká ponuka krúžkov ako napr. Otvorené partitúry, Rok s barokom, Kaplnkový zbor, Ansambáleš, Spíkujeme na maturitu a iné

Prijímacie skúšky

^

Skúška z hry na klavíri

 • durové a molové (harmonické a melodické) stupnice do 4 # a 4 b v kombinovanom pohybe a veľký rozklad kvintakordu s obratmi
  jedna etuda (Czerny, Cramer…)
  jedna 2-hlasná invencia J. S. Bacha
  jedna rýchla časť klasicistickej sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven)
  jedna skladba obdobia romantizmu alebo jedna skladba autora vážnej hudby 20. alebo 21. storočia (nie populárna hudba, jazz, filmová hudba a pod.)
  podmienkou je hra spamäti
^

Zisťovacia skúška zo spevu, intonácie a rytmickej pohotovosti

 • dve piesne podľa vlastného výberu (Jednotný katolícky spevník, ľudové piesne) 
^

Zisťovacia skúška z liturgiky

• základná orientácia v liturgických obradoch

^

Testy

• z hudobnej teórie
• z dejín hudby

Pedagógovia hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Riaditeľ

Vedúci odboru Hra na organe a Cirkevná hudba

Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD.

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.

Mgr. art. Mária Kolenová

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 300 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

Hlavný odbor štúdia hra na organe
Hlavný odbor štúdia dirigovanie zboru
Hra na klavíri
Improvizácia a hra generálbasu
Hlasová výchova
Estetika umenia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Odborný cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk: latinský jazyk
Občianska náuka

Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra cirkevnej hudby
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia

Informatika
Informatika v umení
Sluchová analýza
Náuka o hudobných nástrojoch
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Kompozičné techniky hudby 20. storočia
Hudobné formy a analýza skladieb
Telesná a športová výchova
Liturgika
Náboženstvo rímsko-katolícke

Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Gregoriánsky chorál/hymnológia
hra liturgickej a obradnej hudby
Prax v organovom sprievode
Náuka o organe
Pedagogicko-umelecká prax
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár

Hlavný odbor štúdia hra na organe
Hlavný odbor štúdia dirigovanie zboru
Hra na klavíri
Improvizácia a hra generálbasu
Hlasová výchova
Estetika umenia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Odborný cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk: latinský jazyk
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra cirkevnej hudby
Psychológia
Pedagogika
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Informatika
Informatika v umení
Sluchová analýza
Náuka o hudobných nástrojoch
Hudobno-teoretická analýza skladieb
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Kompozičné techniky hudby 20. storočia
Hudobné formy a analýza skladieb
Telesná a športová výchova
Liturgika
Náboženstvo rímsko-katolícke
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Zborový spev
Gregoriánsky chorál/hymnológia
hra liturgickej a obradnej hudby
Prax v organovom sprievode
Náuka o organe
Pedagogicko-umelecká prax
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár