Hudobno – dramatické umenie

Informácie o štúdiu

V tomto odbore sú tri hlavné predmety: herectvo, spev a tanec

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• študenti VŠ
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Uplatnenie absolventov HDU

• ďalšie štúdium na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (činoherné herectvo, muzikálové herectvo, bábkové herectvo, divadelná réžia, filmová réžia, divadelný manažment, divadelná veda,…)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s humanitným zameraním (pedagogika, špeciálna pedagogika, estetika, kulturológia, masmediálna komunikácia,…)
• herec/herečka v kamennom alebo nezávislom divadle – muzikál, činohra, bábkové divadlo
• herec/herečka v dabingu
• herec/herečka vo filme
• kvalifikovaný pedagóg literárno-dramatického odboru na ZUŠ
• redaktor, moderátor
• spevák/speváčka pop hudby

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup k žiakovi
• vysoká umelecká a pedagogická profesionalita učiteľov
• workshopy, súťaže, charitatívna činnosť
• rodinný charakter a pozitívna klíma školy
• dva divadelné priestory, dabingové a nahrávacie štúdio
• školská psychologička
• školský mentor/kouč, sociálny pracovník
• slobodné, kreatívne, tolerantné a empatické prostredie

Prijímacie skúšky

^

Skúška z herectva:

• jeden úryvok z prózy – povinný text – nájdete ho tu.
• jeden úryvok z poézie – vlastný výber
• jedna herecká etuda s pointou

^

test zo základov hudobnej teórie a základného kultúrno-umeleckého prehľadu

^

Skúšky z tanca:

• skúška pohybovej flexibility
• skúška telesnej funkčnosti
• schopnosť spracovania malých tanečných kompozícií

^

Skúška zo spevu:

• sluchovo-intonačná skúška, rytmická skúška, skúška hudobnej pamäte, hlasový rozsah
• dve piesne podľa vlastného výberu (ľudová pieseň, populárna pieseň, ľahšia muzikálová pieseň), uchádzač si prinesie vlastný hudobný podklad (USB/CD) alebo pripraví notový materiál pre nášho korepetítora, ktorý ho bude sprevádzať

^

Zisťovacia skúška z hry na klavíri (prípadne inom nástroji – gitara, flauta):

• jedna ľubovoľná skladba podľa stupňa zručnosti

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Herectvo

Mgr. art. Katarína Želinská

Vedúca predmetovej komisie – herectvo (HDU)

Mgr. Róbert Horňák

Mgr. Ingrid Ištóková

Mgr. art. Katarína Kolajová

Mgr. art. Dáša Rúfusová

Mgr. art. Patrik Minár

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Spev

Mgr. Dana Leščenková

Vedúca predmetovej komisie – spev (HDU)

Mgr. Mária Ebringer

Mgr. art. Mária Eliášová

Mgr. Viktória Nagyová, PhD.

Bc. Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.

vedúca odboru Spev

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Tanec

Mgr. Danuša Hruškovičová

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Vedúca predmetovej komisie - Tanec (HDU)

Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD.

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 300 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

• hlavný odbor štúdia – herectvo
• hlavný odbor štúdia – spev
• hlavný odbor štúdia – tanec
• pantomíma a pohybové divadlo
• sluchová analýza
• náuka o hudbe
• javisková reč
• umelecký prednes
• ansámblový spev
• šansón
• hra na klavíri
• moderovanie
• práca pred kamerou a mikrofónom
• javiskový pohyb
• umelecká prax interná a verejná
• dejiny divadla
• rozbor drámy
• dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
• pedagogika, metodika a didaktika hlavného odboru štúdia – herectvo
• fyziológia a hygiena hlasového a pohybového aparátu
• estetika dramatického umenia
• pedagogicko-umelecká prax
• estetický, interpretačný a diplomový seminár
• psychológia
• pedagogika
• odborný cudzí jazyk
• slovenský jazyk a literatúra
• anglický jazyk
• nemecký jazyk
• informatika
• občianska náuka
• dejepis
• rímsko-katolícke náboženstvo

• hlavný odbor štúdia – herectvo
• hlavný odbor štúdia – spev
• hlavný odbor štúdia – tanec
• pantomíma a pohybové divadlo
• sluchová analýza
• náuka o hudbe
• javisková reč
• umelecký prednes
• ansámblový spev
• šansón
• hra na klavíri
• moderovanie
• práca pred kamerou a mikrofónom
• javiskový pohyb
• umelecká prax interná a verejná
• dejiny divadla
• rozbor drámy
• dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
• pedagogika, metodika a didaktika hlavného odboru štúdia – herectvo
• fyziológia a hygiena hlasového a pohybového aparátu
• estetika dramatického umenia
• pedagogicko-umelecká prax
• estetický, interpretačný a diplomový seminár
• psychológia
• pedagogika
• odborný cudzí jazyk
• slovenský jazyk a literatúra
• anglický jazyk
• nemecký jazyk
• informatika
• občianska náuka
• dejepis
• rímsko-katolícke náboženstvo