Hudobno dramatické umenie

Informácie o štúdiu

V tomto odbore sú tri hlavné predmety: herectvo, spev a tanec

^

Na dennú formu štúdia sa môžu hlásiť:

• absolventi základných a stredných škôl
• študenti VŠ
• stredoškoláci, ktorí chcú prestúpiť z iných stredných škôl

^

Podmienky na prijatie do odboru:

• úspešne absolvovať talentové prijímacie skúšky

^

Spôsob ukončenia štúdia a stupeň vzdelávania:

• maturitná skúška po 4. ročníku – úplne stredné odborné vzdelanie
• absolventská skúška po 6. ročníku- vyššie odborné vzdelanie, titul Dis.art.

^

Uplatnenie absolventov HDU

• ďalšie štúdium na vysokých školách umeleckého typu na Slovensku alebo v zahraničí (činoherné herectvo, muzikálové herectvo, bábkové herectvo, divadelná réžia, filmová réžia, divadelný manažment, divadelná veda,…)
• ďalšie štúdium na vysokej škole s humanitným zameraním (pedagogika, špeciálna pedagogika, estetika, kulturológia, masmediálna komunikácia,…)
• herec/herečka v kamennom alebo nezávislom divadle – muzikál, činohra, bábkové divadlo
• herec/herečka v dabingu
• herec/herečka vo filme
• kvalifikovaný pedagóg literárno-dramatického odboru na ZUŠ
• redaktor, moderátor
• spevák/speváčka pop hudby

^

Naše výnimočnosti

• individuálny prístup k žiakovi
• vysoká umelecká a pedagogická profesionalita učiteľov
• workshopy, súťaže, charitatívna činnosť
• rodinný charakter a pozitívna klíma školy
• dva divadelné priestory, dabingové a nahrávacie štúdio
• školská psychologička
• školský mentor/kouč, sociálny pracovník
• slobodné, kreatívne, tolerantné a empatické prostredie

Prijímacie skúšky

^

Skúška z herectva:

• jeden úryvok z prózy – povinný text – nájdete ho tu.
• jeden úryvok z poézie – vlastný výber
• jedna herecká etuda s pointou

^

test zo základov hudobnej teórie a základného kultúrno-umeleckého prehľadu

^

Skúšky z tanca:

• skúška pohybovej flexibility
• skúška telesnej funkčnosti
• schopnosť spracovania malých tanečných kompozícií

^

Skúška zo spevu:

• sluchovo-intonačná skúška, rytmická skúška, skúška hudobnej pamäte, hlasový rozsah
• dve piesne podľa vlastného výberu (ľudová pieseň, populárna pieseň, ľahšia muzikálová pieseň), uchádzač si prinesie vlastný hudobný podklad (USB/CD) alebo pripraví notový materiál pre nášho korepetítora, ktorý ho bude sprevádzať

^

Zisťovacia skúška z hry na klavíri (prípadne inom nástroji – gitara, flauta):

• jedna ľubovoľná skladba podľa stupňa zručnosti

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Herectvo

Mgr. art. Katarína Želinská

Vedúca predmetovej komisie – herectvo

Mgr. Róbert Horňák

Mgr. Ingrid Ištóková

Mgr. art. Katarína Kolajová

Mgr. art. Dáša Rúfusová

Mgr. art. Patrik Minár

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Spev

Mgr. Dana Leščenková

Vedúca predmetovej komisie – spev

Mgr. Mária Ebringer

Mgr. art. Mária Eliášová

Mgr. Viktória Nagyová, PhD.

Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Tanec

Mgr. Danuša Hruškovičová

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Vedúca predmetovej komisie - Tanec a javiskový pohyb

Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD.

Školné

^

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium:

IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je potrebné uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

E

DENNÉ ŠTÚDIUM - 130 € / jeden školský rok

E

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ / SŠ - 350 € / jeden školský rok

E

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok

Zoznam predmetov

• hlavný odbor štúdia – herectvo
• hlavný odbor štúdia – spev
• hlavný odbor štúdia – tanec
• pantomíma a pohybové divadlo
• sluchová analýza
• náuka o hudbe
• javisková reč
• umelecký prednes
• ansámblový spev
• šansón
• hra na klavíri
• moderovanie
• práca pred kamerou a mikrofónom
• javiskový pohyb
• umelecká prax interná a verejná
• dejiny divadla
• rozbor drámy
• dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
• pedagogika, metodika a didaktika hlavného odboru štúdia – herectvo
• fyziológia a hygiena hlasového a pohybového aparátu
• estetika dramatického umenia
• pedagogicko-umelecká prax
• estetický, interpretačný a diplomový seminár
• psychológia
• pedagogika
• odborný cudzí jazyk
• slovenský jazyk a literatúra
• anglický jazyk
• nemecký jazyk
• informatika
• občianska náuka
• dejepis
• rímsko-katolícke náboženstvo

• hlavný odbor štúdia – herectvo
• hlavný odbor štúdia – spev
• hlavný odbor štúdia – tanec
• pantomíma a pohybové divadlo
• sluchová analýza
• náuka o hudbe
• javisková reč
• umelecký prednes
• ansámblový spev
• šansón
• hra na klavíri
• moderovanie
• práca pred kamerou a mikrofónom
• javiskový pohyb
• umelecká prax interná a verejná
• dejiny divadla
• rozbor drámy
• dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
• pedagogika, metodika a didaktika hlavného odboru štúdia – herectvo
• fyziológia a hygiena hlasového a pohybového aparátu
• estetika dramatického umenia
• pedagogicko-umelecká prax
• estetický, interpretačný a diplomový seminár
• psychológia
• pedagogika
• odborný cudzí jazyk
• slovenský jazyk a literatúra
• anglický jazyk
• nemecký jazyk
• informatika
• občianska náuka
• dejepis
• rímsko-katolícke náboženstvo