Štúdium jednotlivých predmetov

E

• mimoriadna forma štúdia v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne
• slúži ako príprava na denné štúdium

^

Pre koho je štúdium určené?

• všetci mimoriadne talentovaní uchádzači (predovšetkým žiaci ZŠ), ktorí majú záujem o prípravu na denné štúdium

^

Spôsob ukončenia štúdia:

• ročníkové vysvedčenie

^

Požiadavky na prijímacie skúšky:

• 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu
• pre odbor 8229 Q 01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)

Viac informácií k prijímacím skúškam ŠJP nájdete v časti Prijímacie skúšky

^

ŠJP je možné študovať v odboroch:

8226 Q 00 hudobno-dramatické umenie
8228 Q 00 spev
8229 Q 01  hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03  hudba – hra na klavíri
8229 Q 04  hudba – hra na organe
8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba
8229 Q 13  hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 16  hudba – hra na gitare
8229 Q 19  hudba – hra na husliach
8229 Q 21  hudba – hra na kontrabase
8229 Q 24  hudba – hra na priečnej flaute
8229 Q 25  hudba – hra na saxofóne
8229 Q 28  hudba – hra na viole
8229 Q 29  hudba – hra na violončele