Students Meet Professionals 2022

Stručná charakteristika projektu

Students Meet Professionals 

Students Meet Professionals je umelecko-edukačný projekt, ktorého hlavným cieľom je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme podujatí – prednášky, semináre, interpretačné kurzy, tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov a koncerty, na ktorých sa študenti a profesionáli prezentujú na jednom pódiu.

Projekt vznikol v r. 2014 z iniciatívy slovenskej klaviristky a pedagogičky Andrey Bálešovej na pôde Cirkevného konzervatória v Bratislave. Za 7 rokov svojej existencie prerástol hranice „školského“ projektu a ponúka odbornej i širšej verejnosti kvalitné a výnimočné podujatia- umelecké i edukačné.

Edukačné podujatia prinášajú polemiku, diskusiu, interaktivitu, experiment, čím prekonávajú staré paradigmy hudobného vzdelávania. Významným počinom je aj spolupráca inštitúcií, ktoré sa podieľajú na hudobnom vzdelávaní – základných umeleckých škôl, konzervatórií, ako aj vysokých škôl hudobného zamerania.

Koncerty prinášajú zaujímavú dramaturgiu, podporujú vznik nových diel, inšpirujú študentov k štúdiu novej hudby. Príprava prebieha pod patronátom lektorov, pričom vzájomná interakcia medzi profesionálom a študentom prebieha na spoločnom pódiu. Koncerty zasahujú odbornú i širšiu verejnosť, čím prispievajú k obohateniu kultúrneho života na Slovensku.

Projekt je jedinečným počinom s intenciou podporiť neformálne vzdelávanie, budovať medzinárodné kontakty, vytvoriť nové príležitosti pre mladých umelcov, prispieť k ich sebarozvoju a umeleckému rastu.

^

Jednotlivé ročníky projektu Students Meet Professionals:

1. ročník (2015) „V znamení Bacha“
2. ročník (2016) venovaný osobnosti W. A. Mozarta
3. ročník (2017) „Stretnutie generácií – interpretačných a skladateľských“
4. ročník (2018) „Storočnica súZVUKU“
5. ročník (2019) „(Re)Cykly“
6. ročník (2020)
7. ročník (2021) 

8. ročník (2022)

 

^

Edukačné ciele projektu:

 • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
 • nové vedomosti a skúsenosti
 • podnetné inšpirácie
 • skvalitnenie edukácie
^

Umelecké ciele projektu:

 • objavná dramaturgia koncertov
 • jedinečné interpretácie
 • vznik nových diel
 • nová kvalita koncertného života

Podujatia VIII. ročníka

  Podujatie sa koná s finančnou podporou Hudobného fondu.

  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Prehľad podujatí VIII. ročníka

  Jarná č

  Klavírny maratón 2022

  – festival klavírnej tvorby 

  5.- 8. apríl 2022 

  Utorok 5. apríl 2022                

  Koncertná sála CKBA

  9,30 Hudba ako čin. Tarantulky ako hra. 

  Lektor: Mgr. art. et Mgr. Tomáš Boroš, ArtD. et PhD.

  tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov ZUŠ so zameraním na hudobné hry, grafické partitúry  a najnovšiu tvorbu autora. 

   „Hudba sa nedá vysvetliť, hudbu možno iba zažiť na vlastnom tele – od dotyku a pohyb, cez ucho a hlavu až k duši.“ Tomáš Boroš

  Po úspešných projektoch „Skladačky“ a „Situations“ ktoré sa konali v rámci Klavírneho maratónu v minulých ročníkoch, nám pedagóg, metodik, skladateľ a hudobný redaktor  Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD. et ArtD. predstaví svoje ďalšie projekty: elementárna hudobná tvorba v aktivitách z metodickej publikácie Hudba ako čin a zbierka štvorručných skladieb Tarantulky sú najnovším skladateľovým počinom. Súčasťou projektu je prezentácia publikácií a workshop s prihlásenými deťmi a mladými ľuďmi, ktorí naštudovali skladby Tomáša Boroša zo zbierok Situácie, Skladačky alebo Tarantulky. 

   Tvorivá dielňa je otvorená pre žiakov elementárneho stupňa i vyšších ročníkov ZUŠ 

  • Nakoľko sa jedná o kreatívnu prácu s prvkami improvizácie, domáca alebo školská príprava na tvorivú dielňu „Hudba ako čin“ nie je potrebná 
  • Tvorivú dielňu „ Tarantulky ako hra“ odporúčame využiť všetkým, ktorí sa aktívne zaoberajú súčasnou slovenskou tvorbou
  • Klavírne zbierky autora (Skladačky, Situations, Tarantulky) si bude možné zakúpiť priamo na podujatí 
  • Aktívna účasť na tvorivých dielňach je bezplatná! 
  • Prihlasovanie do 20. marca 2022!

  Harmonogram: 9,30- 11,00 Tvorivá dielňa „Hudba ako čin“ 

                           11,30- 13,00 Tvorivá dielňa „Tarantulky ako hra“ (klavírna tvorba T. Boroša)

  16,00 Detský klavírny maratón – koncert 

  – Koncert detí Základných umeleckých škôl. 

  Ústrednou témou Detského klavírneho maratónu je vážna hudba 20. a 21. storočia, hodnotné diela slovenskej i svetovej klavírnej literatúry. Tento rok sa však repertoár nemusí obmedzovať na uvedené obdobie, čo znamená, že žiaci môžu prezentovať akékoľvek hodnotné originálne diela klavírnej literatúry. 

  Vítané sú aj autorské skladby z pera samotných žiakov, čím chceme podporiť vlastnú tvorivosť detí. 

  V tomto roku  bude udelená Cena za interpretáciu diela súčasného autora – za hodnotný interpretačný výkon. Víťaz získa vecnú cenu, ktorú venuje Klavírny odbor Cirkevného konzervatória.   

  Koncert je otvorený pre žiakov všetkých stupňov a ročníkov ZUŠ. Účasť je bezplatná!

  • Prihlasovanie na tvorivé dielne a koncert do 20. marca 2022.

  Podujatie v spolupráci s ISCM –Slovenská sekcia a ZUŠ z celého Slovenska.

  Streda 6. apríl 2022  

  9,30 Majstrovský kurz klavírnej hry 

  Lektor: prof. Daniel Buranovský (VŠMU Bratislava) 

  Koncertná sála CKBA

  Majstrovský kurz klavírnej hry je venovaný problematike procesu naštudovania koncertného repertoáru až po jeho verejné uvedenie. Lektor priblíži vlastné koncertné a pedagogické skúsenosti. Majstrovský kurz je určený študentom konzervatórií a vysokých škôl umeleckého zamerania.

  Štvrtok 7. apríl 2021

  9,30 Klavírne etudy – koncertný seminár

  Lektor: Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD. 

  Koncertná sála CKBA

  – umenie klavírnej hry má veľmi bohatú históriu. Klavírna literatúra ponúka množstvo materiálu pre vyučovanie i koncertovanie. Keď sa bližšie pozrieme na vývoj klavírnej pedagogiky a metodiky zistíme aké veľké množstvo pedagógov i výkonných umelcov sa venovalo vyučovaniu hry na klavíri. Práve to prinieslo do klavírnej literatúry aj špecifický druh kompozície- etudu. Jej špecifikám, zameraniu, účelovosti a využitiu sa budeme venovať v rámci seminára a diskusie. Súčasťou seminára bude koncertné uvedenie vybraných etud a „inštruktívnych skladieb“ v podaní študentov klavírnej hry CKBA.

  17,00 Klavírny maratón- koncert  

  Pálffyho palác, Zámocká ul. Bratislava

  – koncert študentov a pedagógov Klavírneho odboru Cirkevného konzervatória i hostí, ktorí sa predstavia v sólových a komorných dielach autorov všetkých historických období   

  Piatok 8. apríl 2022 koncertný seminár 

  9,30 JA/TY a Rautavaara

  Lektor: bc. Terézia Froncová, DisArt. (študentka Špecializácie Komorná hra)

  Koncertná sála CKBA 

  – koncertný seminár venovaný tvorbe Einojuhaniho Rautavaaru, najvýznamnejšiemu fínskemu skladateľovi po J. Sibeliovi. Napriek celosvetovému uznaniu a úspechom, počuť jeho meno alebo diela na koncertoch v našich končinách je skôr raritou. Pomocou edukačného seminára priblížime jeho osobnosť, špecifiká hudobnej reči a tvorbu, doplnené o osobnú interpretačnú skúsenosť. Seminár bude sprevádzaný koncertným vystúpením, a tak lepšie sprístupni zážitok skladateľovej hudby a komplexný pohľad na vybranú problematiku.

  Účinkujú: Terézia Froncová- klavír, Jana Ivanecká – violončelo (členka orchestra Slovenskej filharmónie, absolventka Akademie múzických umění v Prahe)

  Program: E. Rautavaara: Sydämeni laulu , Cello Sonata No. 1, Etydit op. 42 – výber etud

  Koordinátori (za Odbor HNKA): 

  Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.:  andrea.balesova@gmail.com    
  Mgr. art. Soňa Tomlyová:              sonicka.tomly@gmail.com

  Spoluorganizácia (za odbor HNKA): Mgr. art. Marietta Puhovichová, ArtD., Mgr. art. Katarína Schowanetz, ArtD., Mgr. Daniela Nagy Paľová

  fcb: https://www.facebook.com/studentsmeetprofessionals
              https://www.facebook.com/klavirnyodbor

   

  21. – 23. apríl 2022 Hlas v pohybe! – workshop a koncert

  workshop  denne od 08:30, Teatro Colorato    koncert: 23. 4. o 18:00

  lektor: Mgr. art. Marek Mokoš

  3-dňový spevácky workshop určený študentom odboru spev je venovaný pohybovo-scénickému stvárneniu operných postáv. Študenti sa budú zaoberať využívaním správnej techniky pri pohybe na javisku, implementácii nadobudnutých technických zručností do pohybových aktivít a v rámci workshopu sa dotknú taktiež problematiky opernej réžie z pohľadu interpreta. Workshop je otvorený pre divákov a je ukončený spoločným záverečným predstavením. 

  18. máj 2022  Netaktované prelúdiá francúzskeho baroka seminár

  09:45, koncertná sála Cirkevného konzervatória

  lektor: Mgr. art. Agnesa Ferienčíková

  Interaktívny seminár pre žiakov a študentov zameraný na interpretáciu starej hudby a problematiku netaktovaných barokových prelúdií, ktoré slúžili ako jeden z hlavných zdrojov pri interpretácii voľných foriem neskorších štýlových epoch (fantázie, prelúdiá a i.). Netaktované prelúdiá nás nútia pracovať s artikuláciou inými spôsobmi a podnecujú nás uvažovať o hudbe bez predsudkov. Na interaktívnom seminári sa môžu diváci spoločne podieľať na ich rozlúštení.

  19. október 2022 Nová hudba pre Brass Quintet  – seminár a koncert

  seminár 15:00, koncertná sála Cirkevného konzervatória, koncert 18:00

  lektori: doc. Marek Piaček, ArtD., Slovak Brass Quintet  (Rastislav Suchán, Ľubomír Kamenský, Karol Nitran, Albert Hrubovčák, Nikolaj Kanišák)

  Seminár je venovaný hudobnej literatúre pre zriedkavé nástrojové obsadenie dychového kvinteta. V 1. časti seminára predstaví slovenský skladateľ Marek Piaček svoju tvorbu a zameria sa na tvorbu pre Brass Quintet a hudbu k filmu 66 sezón. V ďalšej časti sa predstavia členovia Slovak Brass Quintet, ktorí sa budú venovať špecifikám tvorby a interpretácii skladieb pre dychový kvintet a študenti skladby budú mať možnosť konzultácie svojich skladieb, ktoré napísali špeciálne pre toto nástrojové obsadenie. Na koncerte zaznejú vybrané diela pre obsadenie dychového kvinteta v interpretácii Slovak Brass Quintet a odpremierované budú aj študentské diela skomponované na túto príležitosť

  3. november 2022  Gitarové majstrovské kurzy 

  11:00, koncertná sála Cirkevného konzervatória

  lektor: Mgr. art. Peter Remeník (CZ)

  Majstrovské kurzy gitaristu, člena gitarového dua La Barre a pedagóga olomouckého konzervatória Petra Remeníka sú určené študentom hry na gitare a budú zamerané na interpretáciu gitarovej literatúry a výmenu skúseností a poznatkov medzi študentami a umelcom.

  28. – 29. November 2022  Flautové moderné techniky v dielach súčasných autorov – majstrovský kurz a koncert

  28. 11. kurzy 09:30, koncertná sála Cirkevného konzervatória, 

  29. 11. koncert 18:00, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Bratislavský hrad

  lektorka: Mgr. art. Monika Duarte Štreitová, ArtD. (PT/CZ)

  Majstrovské kurzy flautistky a pedagogičky na univerzite v Aveire (Portugalsko) Moniky Duarte Štreitovej sa budú venovať využívaniu moderným technikám hry na flaute v dielach flautovej literatúry 20. a 21. storočia. Majstrovské kurzy sú určené pre poslucháčov konzervatórií a vysokých škôl. Spolu s hosťom organistom Marekom Vrábelom vystúpi Monika Štreitová aj na komornom koncerte venovanom dielam pre flautu a organ.

  5.-8. apríl 2022 - Klavírny maratón

  21. - 23. apríl 2022- Hlas v pohybe

  18. máj 2022 -Netaktové prelúdia francúzskeho baroka

  Štatutárny zástupva OZ a koordinátor projektu:
  Mgr. art. et Mgr. Adam Brutovský, PhD.
  adam.brutovsky@ckba.sk

  Projekt z verejných zdrojov podporili: