Students Meet Professionals 2022

Stručná charakteristika projektu

Students Meet Professionals 

Students Meet Professionals je umelecko-edukačný projekt, ktorého hlavným cieľom je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme podujatí – prednášky, semináre, interpretačné kurzy, tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov a koncerty, na ktorých sa študenti a profesionáli prezentujú na jednom pódiu.

Projekt vznikol v r. 2014 z iniciatívy slovenskej klaviristky a pedagogičky Andrey Bálešovej na pôde Cirkevného konzervatória v Bratislave. Za 7 rokov svojej existencie prerástol hranice „školského“ projektu a ponúka odbornej i širšej verejnosti kvalitné a výnimočné podujatia- umelecké i edukačné.

Edukačné podujatia prinášajú polemiku, diskusiu, interaktivitu, experiment, čím prekonávajú staré paradigmy hudobného vzdelávania. Významným počinom je aj spolupráca inštitúcií, ktoré sa podieľajú na hudobnom vzdelávaní – základných umeleckých škôl, konzervatórií, ako aj vysokých škôl hudobného zamerania.

Koncerty prinášajú zaujímavú dramaturgiu, podporujú vznik nových diel, inšpirujú študentov k štúdiu novej hudby. Príprava prebieha pod patronátom lektorov, pričom vzájomná interakcia medzi profesionálom a študentom prebieha na spoločnom pódiu. Koncerty zasahujú odbornú i širšiu verejnosť, čím prispievajú k obohateniu kultúrneho života na Slovensku.

Projekt je jedinečným počinom s intenciou podporiť neformálne vzdelávanie, budovať medzinárodné kontakty, vytvoriť nové príležitosti pre mladých umelcov, prispieť k ich sebarozvoju a umeleckému rastu.

^

Jednotlivé ročníky projektu Students Meet Professionals:

1. ročník (2015) „V znamení Bacha“
2. ročník (2016) venovaný osobnosti W. A. Mozarta
3. ročník (2017) „Stretnutie generácií – interpretačných a skladateľských“
4. ročník (2018) „Storočnica súZVUKU“
5. ročník (2019) „(Re)Cykly“
6. ročník (2020)
7. ročník (2021) 

8. ročník (2022)

 

^

Edukačné ciele projektu:

 • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
 • nové vedomosti a skúsenosti
 • podnetné inšpirácie
 • skvalitnenie edukácie
^

Umelecké ciele projektu:

 • objavná dramaturgia koncertov
 • jedinečné interpretácie
 • vznik nových diel
 • nová kvalita koncertného života

Podujatia VIII. ročníka

  Podujatie sa koná s finančnou podporou Hudobného fondu.

  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Prehľad podujatí VIII. ročníka

  Jarná č

  Klavírny maratón 2022

  – festival klavírnej tvorby 

  5.- 8. apríl 2022 

  Utorok 5. apríl 2022                

  Koncertná sála CKBA

  9,30 Hudba ako čin. Tarantulky ako hra. 

  Lektor: Mgr. art. et Mgr. Tomáš Boroš, ArtD. et PhD.

  tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov ZUŠ so zameraním na hudobné hry, grafické partitúry  a najnovšiu tvorbu autora. 

   „Hudba sa nedá vysvetliť, hudbu možno iba zažiť na vlastnom tele – od dotyku a pohyb, cez ucho a hlavu až k duši.“ Tomáš Boroš

  Po úspešných projektoch „Skladačky“ a „Situations“ ktoré sa konali v rámci Klavírneho maratónu v minulých ročníkoch, nám pedagóg, metodik, skladateľ a hudobný redaktor  Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD. et ArtD. predstaví svoje ďalšie projekty: elementárna hudobná tvorba v aktivitách z metodickej publikácie Hudba ako čin a zbierka štvorručných skladieb Tarantulky sú najnovším skladateľovým počinom. Súčasťou projektu je prezentácia publikácií a workshop s prihlásenými deťmi a mladými ľuďmi, ktorí naštudovali skladby Tomáša Boroša zo zbierok Situácie, Skladačky alebo Tarantulky. 

   Tvorivá dielňa je otvorená pre žiakov elementárneho stupňa i vyšších ročníkov ZUŠ 

  • Nakoľko sa jedná o kreatívnu prácu s prvkami improvizácie, domáca alebo školská príprava na tvorivú dielňu „Hudba ako čin“ nie je potrebná 
  • Tvorivú dielňu „ Tarantulky ako hra“ odporúčame využiť všetkým, ktorí sa aktívne zaoberajú súčasnou slovenskou tvorbou
  • Klavírne zbierky autora (Skladačky, Situations, Tarantulky) si bude možné zakúpiť priamo na podujatí 
  • Aktívna účasť na tvorivých dielňach je bezplatná! 
  • Prihlasovanie do 20. marca 2022!

  Harmonogram: 9,30- 11,00 Tvorivá dielňa „Hudba ako čin“ 

                           11,30- 13,00 Tvorivá dielňa „Tarantulky ako hra“ (klavírna tvorba T. Boroša)

  16,00 Detský klavírny maratón – koncert 

  – Koncert detí Základných umeleckých škôl. 

  Ústrednou témou Detského klavírneho maratónu je vážna hudba 20. a 21. storočia, hodnotné diela slovenskej i svetovej klavírnej literatúry. Tento rok sa však repertoár nemusí obmedzovať na uvedené obdobie, čo znamená, že žiaci môžu prezentovať akékoľvek hodnotné originálne diela klavírnej literatúry. 

  Vítané sú aj autorské skladby z pera samotných žiakov, čím chceme podporiť vlastnú tvorivosť detí. 

  V tomto roku  bude udelená Cena za interpretáciu diela súčasného autora – za hodnotný interpretačný výkon. Víťaz získa vecnú cenu, ktorú venuje Klavírny odbor Cirkevného konzervatória.   

  Koncert je otvorený pre žiakov všetkých stupňov a ročníkov ZUŠ. Účasť je bezplatná!

  • Prihlasovanie na tvorivé dielne a koncert do 20. marca 2022.

  Podujatie v spolupráci s ISCM –Slovenská sekcia a ZUŠ z celého Slovenska.

  Streda 6. apríl 2022  

  9,30 Majstrovský kurz klavírnej hry 

  Lektor: prof. Daniel Buranovský (VŠMU Bratislava) 

  Koncertná sála CKBA

  Majstrovský kurz klavírnej hry je venovaný problematike procesu naštudovania koncertného repertoáru až po jeho verejné uvedenie. Lektor priblíži vlastné koncertné a pedagogické skúsenosti. Majstrovský kurz je určený študentom konzervatórií a vysokých škôl umeleckého zamerania.

  Štvrtok 7. apríl 2021

  9,30 Klavírne etudy – koncertný seminár

  Lektor: Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD. 

  Koncertná sála CKBA

  – umenie klavírnej hry má veľmi bohatú históriu. Klavírna literatúra ponúka množstvo materiálu pre vyučovanie i koncertovanie. Keď sa bližšie pozrieme na vývoj klavírnej pedagogiky a metodiky zistíme aké veľké množstvo pedagógov i výkonných umelcov sa venovalo vyučovaniu hry na klavíri. Práve to prinieslo do klavírnej literatúry aj špecifický druh kompozície- etudu. Jej špecifikám, zameraniu, účelovosti a využitiu sa budeme venovať v rámci seminára a diskusie. Súčasťou seminára bude koncertné uvedenie vybraných etud a „inštruktívnych skladieb“ v podaní študentov klavírnej hry CKBA.

  17,00 Klavírny maratón- koncert  

  Pálffyho palác, Zámocká ul. Bratislava

  – koncert študentov a pedagógov Klavírneho odboru Cirkevného konzervatória i hostí, ktorí sa predstavia v sólových a komorných dielach autorov všetkých historických období   

  Piatok 8. apríl 2022 koncertný seminár 

  9,30 JA/TY a Rautavaara

  Lektor: bc. Terézia Froncová, DisArt. (študentka Špecializácie Komorná hra)

  Koncertná sála CKBA 

  – koncertný seminár venovaný tvorbe Einojuhaniho Rautavaaru, najvýznamnejšiemu fínskemu skladateľovi po J. Sibeliovi. Napriek celosvetovému uznaniu a úspechom, počuť jeho meno alebo diela na koncertoch v našich končinách je skôr raritou. Pomocou edukačného seminára priblížime jeho osobnosť, špecifiká hudobnej reči a tvorbu, doplnené o osobnú interpretačnú skúsenosť. Seminár bude sprevádzaný koncertným vystúpením, a tak lepšie sprístupni zážitok skladateľovej hudby a komplexný pohľad na vybranú problematiku.

  Účinkujú: Terézia Froncová- klavír, Jana Ivanecká – violončelo (členka orchestra Slovenskej filharmónie, absolventka Akademie múzických umění v Prahe)

  Program: E. Rautavaara: Sydämeni laulu , Cello Sonata No. 1, Etydit op. 42 – výber etud

  Koordinátori (za Odbor HNKA): 

  Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.:  andrea.balesova@gmail.com    
  Mgr. art. Soňa Tomlyová:              sonicka.tomly@gmail.com

  Spoluorganizácia (za odbor HNKA): Mgr. art. Marietta Puhovichová, ArtD., Mgr. art. Katarína Schowanetz, ArtD., Mgr. Daniela Nagy Paľová

  fcb: https://www.facebook.com/studentsmeetprofessionals
              https://www.facebook.com/klavirnyodbor

   

  21. – 23. apríl 2022 Hlas v pohybe! – workshop a koncert

  workshop  denne od 08:30, Teatro Colorato    koncert: 23. 4. o 18:00

  lektor: Mgr. art. Marek Mokoš

  3-dňový spevácky workshop určený študentom odboru spev je venovaný pohybovo-scénickému stvárneniu operných postáv. Študenti sa budú zaoberať využívaním správnej techniky pri pohybe na javisku, implementácii nadobudnutých technických zručností do pohybových aktivít a v rámci workshopu sa dotknú taktiež problematiky opernej réžie z pohľadu interpreta. Workshop je otvorený pre divákov a je ukončený spoločným záverečným predstavením. 

  18. máj 2022  Netaktované prelúdiá francúzskeho baroka seminár

  09:45, koncertná sála Cirkevného konzervatória

  lektor: Mgr. art. Agnesa Ferienčíková

  Interaktívny seminár pre žiakov a študentov zameraný na interpretáciu starej hudby a problematiku netaktovaných barokových prelúdií, ktoré slúžili ako jeden z hlavných zdrojov pri interpretácii voľných foriem neskorších štýlových epoch (fantázie, prelúdiá a i.). Netaktované prelúdiá nás nútia pracovať s artikuláciou inými spôsobmi a podnecujú nás uvažovať o hudbe bez predsudkov. Na interaktívnom seminári sa môžu diváci spoločne podieľať na ich rozlúštení.

  Nová hudba pre Brass Quintet  (19. október 2022) – seminár a koncert 

  seminár 09:45 – 11:20, Koncertná sála Cirkevného konzervatória  

  koncert a diskusia 18:00, Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava 

  lektor: Mgr. art. Viliam Gräffinger

  Umelci: Slovak Brass Quintet – Rastislav Suchán, Ľubomír Kamenský, Karol Nitran, Albert Hrubovčák, Nikolaj Kanišák 

  Seminár bude venovaný problematike písania skladieb pre dychové nástroje so zameraním sa na plechové dychové nástroje. Druhou témou bude proces vzniku opery,  práca na dramatickom vokálno inštrumentálnom diele a vplyv mimohudobných faktorov (text, scéna, interpret, akustika) na komponovanie hudby na príklade práce pri komponovaní opery Anti-goné. 

  Na večernom koncerte zaznejú vybrané diela pre obsadenie dychového kvinteta v interpretácii Slovak Brass Quintet (hudba z filmu 66 sezón) a odpremierované budú aj diela 4 študentov kompozície skomponované na túto príležitosť.  

  V diskusnej časti večera sa členovia Slovak Brass Quintet budú venovať tvorbe a interpretácii skladieb pre dychový kvintet a študenti skladby budú mať možnosť konzultácie svojich skladieb, ktoré napísali špeciálne pre toto nástrojové obsadenie. 

  Slovak Brass Quintet

  Trúbka: Rastislav Suchán, Ľubomír Kamenský

  Lesný roh: Karol Nitran

  Trombón : Albert Hrubovčák

  Tuba: Nikolaj Kanišák

  Slovak Brass Quintet vznikol v roku 1999 z iniciatívy  sólistov Slovenskej filharmónie. Každý hráč je laureátom viacerých medzinárodných súťaží. Svojím pôsobením sa snaží reprezentovať a dostať do širšieho povedomia plechové dychové nástroje. Repertoár telesa obsahuje takmer kompletnú literatúru napísanú pre toto obsadenie (od starej vežovej hudby až po jazz a súčasnú hudbu). Tak isto  tento súbor často premiéruje skladby súčasných skladateľov. Veľa z týchto skladieb je mu priamo venovaných. Počas svojej histórie súbor odohral množstvo koncertov na Slovensku ako aj v zahraničí ( Nemecko, Rakúsko, Japonsko, Omán, Irán ,a iné ).

  3. november 2022  Gitarové majstrovské kurzy  

  koncertná sála Cirkevného konzervatória 

   

  11:00 – 12:00 prednáška gitarára Libora Pražana o stavbe gitár 

  13:00 – 16:00 majstrovské kurzy s Petrom Remeníkom 

  16:20 koncert účastníkov majstrovských kurzov 

  lektor: Mgr. art. Peter Remeník (CZ) 

  hosť: Peter Pražan – výrobca gitár 

  Úvod majstrovských kurzov bude patriť prednáške českého gitarára Libora Pražana o stavbe a výrobe gitár, zároveň budú mať účastníci počas celého podujatia možnosť pozrieť a vyskúšať si nástroje majstra Pražana v priestoroch Cirkevného konzervatória.   

  Podujatie bude pokračovať majstrovskými kurzami gitaristu, člena gitarového dua La Barre a pedagóga olomouckého konzervatória Petra Remeníka, ktoré sú určené študentom hry na gitare (konzervatóriá, ZUŠ) a budú zamerané na interpretáciu gitarovej literatúry a výmenu skúseností a poznatkov medzi študentami a umelcom.  

  Hodiny sú otvorené aj pre pasívnych účastníkov. 

  Flautové moderné techniky v dielach súčasných autorov – majstrovské kurzy a koncert

  lektorka: Mgr. art. Monika Štreitová, ArtD.

  PROGRAM:

  Pondelok 28.11.

  09:00 – 12:00 flautové majstrovské kurzy, koncertná sála Cirkevného konzervatória

  17:00   koncert (flauta: Monika Štreitová, organ: Marek Vrábel),  Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Bratislavský hrad

  Utorok 29. 11.

  09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00  flautové majstrovské kurzy,  koncertná sála Cirkevného konzervatória

  Majstrovské kurzy flautistky a pedagogičky na univerzite v Aveire (Portugalsko) Moniky Štreitovej sa budú venovať využívaniu moderným technikám hry na flaute v dielach flautovej literatúry 20. a 21. storočia. Majstrovské kurzy sú určené pre poslucháčov konzervatórií a vysokých škôl.

  Spolu s hosťom organistom Marekom Vrábelom vystúpi Monika Štreitová aj na komornom koncerte venovanom moderným dielam pre flautu a organ.

  5.-8. apríl 2022 - Klavírny maratón

  21. - 23. apríl 2022- Hlas v pohybe

  18. máj 2022 -Netaktové prelúdia francúzskeho baroka

  Štatutárny zástupca OZ a koordinátor projektu:
  Mgr. art. et Mgr. Adam Brutovský, PhD.
  adam.brutovsky@ckba.sk

  Projekt z verejných zdrojov podporil

  Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu

  Projekt sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu.