Students meet professionals 2021

Stručná charakteristika projektu

Students Meet Professionals 2021 – VII. ročník

Students Meet Professionals je umelecko-edukačný projekt, ktorého hlavným cieľom je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme podujatí – prednášky, semináre, interpretačné kurzy, tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov a koncerty, na ktorých sa študenti a profesionáli prezentujú na jednom pódiu.

Projekt vznikol v r. 2014 z iniciatívy slovenskej klaviristky a pedagogičky Andrey Bálešovej na pôde Cirkevného konzervatória v Bratislave. Za 7 rokov svojej existencie prerástol hranice „školského“ projektu a ponúka odbornej i širšej verejnosti kvalitné a výnimočné podujatia- umelecké i edukačné.

Edukačné podujatia prinášajú polemiku, diskusiu, interaktivitu, experiment, čím prekonávajú staré paradigmy hudobného vzdelávania. Významným počinom je aj spolupráca inštitúcií, ktoré sa podieľajú na hudobnom vzdelávaní – základných umeleckých škôl, konzervatórií, ako aj vysokých škôl hudobného zamerania.

Koncerty prinášajú zaujímavú dramaturgiu, podporujú vznik nových diel, inšpirujú študentov k štúdiu novej hudby. Príprava prebieha pod patronátom lektorov, pričom vzájomná interakcia medzi profesionálom a študentom prebieha na spoločnom pódiu. Koncerty zasahujú odbornú i širšiu verejnosť, čím prispievajú k obohateniu kultúrneho života na Slovensku.

Projekt je jedinečným počinom s intenciou podporiť neformálne vzdelávanie, budovať medzinárodné kontakty, vytvoriť nové príležitosti pre mladých umelcov, prispieť k ich sebarozvoju a umeleckému rastu.

^

Jednotlivé ročníky projektu Students Meet Professionals:

1. ročník (2015) „V znamení Bacha“
2. ročník (2016) venovaný osobnosti W. A. Mozarta
3. ročník (2017) „Stretnutie generácií – interpretačných a skladateľských“
4. ročník (2018) „Storočnica súZVUKU“
5. ročník (2019) „(Re)Cykly“
6. ročník (2020)
7. ročník (2021)
^

Edukačné ciele projektu:

  • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
  • nové vedomosti a skúsenosti
  • podnetné inšpirácie
  • skvalitnenie edukácie
^

Umelecké ciele projektu:

  • objavná dramaturgia koncertov
  • jedinečné interpretácie
  • vznik nových diel
  • nová kvalita koncertného života

Podujatia VII. ročníka

  1. ročník projektu Students Meet Professionals pokračuje v intenciách predchádzajúcich ročníkov. Vzhľadom na pandemické opatrenia každý projekt má aj svoju online verziu. Ako lektori sú cielene oslovení slovenskí umelci.

Jesennú časť projektu spája idea slovenskej tvorby- hudobnej i literárnej. Jednotlivé podujatia  sú venované tvorbe významných slovenských literátov a skladateľov, ktorých výročia si v tomto roku pripomíname.

Jesennú časť otvorí 20. 10. 2021 podujatie Hudba v slove- Slovo v hudbe, podujatie venované 100. výročiu úmrtia P O. Hviezdoslava. Hosťom podujatia je slovenská sopranistka Eva Šušková, ktorá bude viesť seminár o slovenskej piesňovej tvorbe. Eva Šušková sa predstaví aj na večernom koncerte spolu s klaviristkou Andreou Bálešovou, ktorá iniciovala vznik nových vokálno-inštrumentálnych diel z pera slovenských autorov, ktorých inšpiračným zdrojom je slovesná tvorba Hviezdoslava. Na koncerte v premiérach zaznejú skladby autorov: Jevgenij Iršai, Viliam Gräffinger, Lukáš Borzík, František Báleš a mladých slovenských skladateľov: Sebastián Buch, Petra Drobného, Adama Baranca, Mirky Haľamovej a Ivana Zadrabaja. Pri tejto príležitosti bude uvedená aj komorná opera Zuzanka Hraškovie v koncertnej verzii od slovenského skladateľa Jozefa Grešáka.

Podujatie Cirkevná hudba v zrkadle času 4. 11. 2021 priblíži významné osobnosti slovenského hudobného života, ktoré sa vo veľkej miere pričinili o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku. Hosťom seminára je jubilujúci prof. Ján Vladimír Michalko a Ľudmila Michalková.

Podujatím M. Schneider – Trnavský v piesňach mladej generácie (24. 11. 2021) si pripomenieme 140. výročie narodenia tento veľkej osobnosti slovenských hudobných dejín. Jeho osobnosť nám priblíži muzikologička Edita Bugalová, hosťom koncertu bude významný slovenský tenorista Pavol Bršlík.

Projekt uzatvorí 1. 12. 2021 podujatie JazzOslava Hviezdoslava, na ktorej sa predstaví významný slovenský jazzový klavirista, skladateľ, aranžér a pedagóg František Báleš. V spojení s umeleckým prednesom Hviezdoslavových básní si budeme môcť vypočuť jeho zhudobnené Sonety s interpretácii jazzového ensemblu. (detailný popis projektov nižšie).

Podujatie sa koná s finančnou podporou Hudobného fondu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prehľad podujatí VII. ročníka

Jarná časť 

14. apríl 2021 Ako spievať prvú ligu

 prednáška  spojená s prezentáciou knihy „Ako spievať prvú ligu“ priblíži významnú osobnosť slovenského vokálneho umenia, prof. Petra Mikuláša, sólistu Opery SND, dlhoročného pedagóga VŠMU. 

• dostupné online na: https://www.youtube.com/watch?v=kBqHVwTFC_E


26. apríl 2021 Klavírne matiné 

• koncertný seminár v dvoch častiach je podujatie, ktoré otvára priestor na prezentáciu širokého spektra sólovej klavírnej tvorby našich súčasných skladateľov. Diela Tomáša Boroša, Daniela Mateja, Adriána Demoča, Samuela Hvozdíka, Jany Kmiťovej a Lukáša Borzíka zaznejú v interpretácii klaviristky Andrey Bálešovej.  Súčasťou projektu je seminár a diskusia o autoroch a súčasnej kompozičnej tvorbe. Lektori: Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD. a Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.

• dostupné online na: 

I. časť    Spevy Milosrdenstva:  https://www.youtube.com/watch?v=VKfy-x7D45M

II. časť   Miniportréty: https://www.youtube.com/watch?v=JIIhoYrw5XY&t=30s                                

7. máj 2021 Tak aká flauta na Bacha?

• náhradný program za plánovaný Majstrovský kurz s Bartholdom Kuijkenom: Flauto traverso versus Böhmova flauta (priečna flauta) v interpretácii flautových sonát J.S.Bacha. Seminár o radostiach a úskaliach oboch nástrojov pri štúdiu a interpretácii vybraných sonát Bacha.  Tvorivá diskusia s praktickými ukážkami vybraných úryvkov sonát v podaní oboch nástrojov, rozličných interpretačných pohľadov, rozličných ladení.

Lektori: Radka Kubínová, Ivica Gabrišová, Agnesa Ferienčíková  

záznam dostupný online: https://www.youtube.com/watch?v=gK5qWpbkQUs&t=30s

Jesenná časť

20. október 2021  Hudba v slove-Slovo v hudbe

9,30 seminár Koncertná sála Cirkevného konzervatória

18,00 koncert Zichyho palác, Ventúrska ul. Bratislava 

Podujatie sa zameriava na priblíženie slovenskej vokálnej tvorby, ktorej inšpiračným zdrojom bola slovenská poézia. Lektorkou seminára je významná slovenská sopranistka Eva Šušková, ktorá  sa intenzívne venuje prezentácii slovenskej tvorby 20. storočia i súčasnej hudby. Eva Šušková sa predstaví aj na koncerte, ktorý je súčasťou podujatia. Koncert reflektuje 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava priblížením jeho literárnej tvorby, ktorá je dodnes inšpiračným zdrojom mnohých umeleckých diel. Na koncerte odznejú kompozície, ktorých predlohou boli diela P. O. Hviezdoslava a vznikli priamo na objednávku Andrey Bálešovej, ďalšej interpretky koncertu. Zámerom  projektu je iniciovať vznik nových vokálnych a vokálno-inštrumentálnych diel, ktoré budú premiérované na tomto podujatí

Program: Viliam Gräffinger, Lukáš Borzík, Jevgenij Iršai, František Báleš, študenti Cirkevného konzervatória odboru Kompozícia: Sebastian Buch, Peter Drobný, Ivan Zadrabaj, Mirka Haľamová, Adam Baranec

Interpreti: Eva Šušková, Andrea Bálešová, Klaudia Vašinová, Jan Pospíšil, spevácky zbor CKBA pod vedením Róberta Tišťana, študenti Cirkevného konzervatória a VŠMU

Scénická spolupráca: Marek Mokoš

Podujatie sa koná v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava- Staré mesto, ISCM- Slovenská sekcia, VŠMU HTF Bratislava. Mediálny partner: Hudobný život, Rádio Devín.

4. november 2021 Cirkevná hudba na Slovensku v zrkadle času

10,00 diskusia Koncertná sála Cirkevného konzervatória

19,00 koncert Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (Jezuitský kostol), Bratislava

Podujatie sa zameriava na významné osobnosti slovenského hudobného života, ktoré sa vo veľkej miere pričinili o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku: M. Schneider-Trnavský, J. L. Bella, Š. Németh-Šamorínsky. Do tvorivej diskusie prijali pozvanie Ľudmila Michalková a jubilujúci prof. Ján Vladimír Michalko. Na koncerte zaznejú sólové organové skladby, komorné a zborové diela vyššie spomenutých autorov v podaní študentov hry na organe a profesionálnych interpretov.

Interpreti: Marek Vrábel, Marieta Puhovichová, študenti hudobného odboru CKBA

24. november 2021 Mikuláš Schneider-Trnavský v piesňach mladej generácie

10,00 prednáška Koncertná sála Cirkevného konzervatória 

18,00 koncert Pálffyho palác, Zámocká ul., Bratislava

 Projekt reflektuje 140.výročie narodenia významnej osobnosti slovenskej hudby- skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Prednášku bude viesť popredná historička Mgr. Edita Bugalová. Do projektu sú aktívne zapojené aj deti bratislavských ZUŠ, ktoré vystúpia na koncerte spolu so študentami spevu a profesionálnymi spevákmi. Hosťom koncertu bude Pavol Bršlík, jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladej speváckej generácie.

1. december 2021  JazzOslava Hviezdoslava

10,00 seminár Koncertná sála Cirkevného konzervatória

18,00 koncert s umeleckým slovom Divadelné štúdio 113

Podujatie uvedie účastníkov do tematiky vzťahu slova a hudby, pričom predstaví možnosti jazzovej tvorby a improvizácie s dôrazom na prácu s textom poézie P. O. Hviezdoslava. Lektorom seminára je František Báleš, ktorého autorské skladby na texty desiatich Sonetov P. O. Hviezdoslava budú uvedené aj v rámci koncertu. Na realizácii sa bude hudobne podieľať profesionálny jazzový ensemble a študenti hudobno-dramatického odboru, ktorí sa predstavia ako recitátori poézie P. O. Hviezdoslava. 

Interpreti: jazzový ensemble F. Báleša (M. Uhliarik, V. Máčaj, J. Šušaník, F. Báleš), študenti HDO CKBA

14. apríl 2021 - Ako spievať prvú ligu

Prednáška spojená s prezentáciou knihy „Ako spievať prvú ligu“ priblíži významnú osobnosť slovenského vokálneho umenia, prof. Petra Mikuláša, sólistu Opery SND, dlhoročného pedagóga VŠMU. V prípade, že pandemická situácia dovolí, súčasťou projektu bude majstrovský kurz pre študentov zameraný na piesňovú tvorbu.

26. apríl 2021 - Klavírne matiné

Koncertný seminár je podujatie, ktoré otvára priestor na prezentáciu širokého spektra sólovej klavírnej tvorby našich súčasných skladateľov. Diela Tomáša Boroša, Daniela Mateja, Adriána Demoča, Samuela Hvozdíka, Jany Kmiťovej a Lukáša Borzíka zaznejú v interpretácii klaviristky Andrey Bálešovej. Súčasťou projektu je seminár o autoroch a súčasnej kompozičnej tvorbe. Lektormi seminára sú Andrea Bálešová a Lukáš Borzík.

6. - 7. máj 2021 - Majstrovský kurz s Bartholdom Kuijkenom

Majstrovský kurz so žijúcou legendou barokovej priečnej flauty Bartholdom Kuijkenom (Belgicko) je určený pre všetkých, ktorým je blízka téma historických nástrojov a historicky poučenej interpretácie. Majstrovský kurz s asistenciou čembalistky A.Ferienčíkovej sa uskutoční v Koncertnej sále Cirkevného konzervatória. Podujatie je realizované v spolupráci s festivalom Dni starej hudby, ktorý zabezpečuje realizáciu koncertu B. Kuijkena.

Jesenná časť projektu: 20. október – 1. december 2021

20. október 2021 - Hudba v slove - Slovo v hudbe

Podujatie reflektuje 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava priblížením jeho osobnosti a literárnej tvorby, ktorá je dodnes inšpiračným zdrojom mnohých umeleckých diel. Prizvaním spisovateľky, prekladateľky a redaktorky Jany Juráňovej do projektu sa pokúsime ozrejmiť jeho ľudské vlastnosti a osobný život. Súčasťou podujatia je koncert, ktorého dramaturgia pozostáva z kompozícií, ktorých predlohou diela P. O. Hviezdoslava. Zámerom projektu je iniciovať aj vznik nových diel, ktoré budú premiérované na tomto podujatí (Gräffinger, Bernáth, Papanetzová, Borzík, študenti kompozície).

4. november 2021 - Cirkevná hudba na Slovensku v zrkadle času

Podujatie sa zameriava na význam osobností slovenského hudobného života, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku: M. Schneider-Trnavský, J. L. Bella, Š. Németh-Šamorínsky. Lektorom prednášky o problematike v cirkevnej hudby je jubilujúci prof. Ján Vladimír Michalko. Na koncerte v Katedrále sv. Šebastiána zaznejú sólové organové skladby, komorné a zborové diela vyššie spomenutých autorov.

19. november 2021 - Mikuláš Schneider-Trnavský v piesňach mladej generácie

Projekt reflektuje 140. výročie narodenia významnej osobnosti slovenskej hudby, skladateľa M. Schneidera Trnavského. Prednášku bude viesť popredná historička Edita Bugalová. Do projektu sú aktívne zapojené aj deti bratislavských ZUŠ, ktoré vystúpia na koncerte spolu s profesionálnymi spevákmi. Hosťom tohto podujatia bude Pavol Bršlík, jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladej speváckej generácie.

1. december 2021 - JazzOslava Hviezdoslava

Seminár a koncert s umeleckým slovom uvedie účastníkov podujatia do tematiky vzťahu slova a hudby, pričom predstaví možnosti jazzovej tvorby a improvizácie s dôrazom na prácu s textom poézie P. O. Hviezdoslava. Lektorom seminára je František Báleš, ktorého autorské skladby na texty desiatich sonetov P. O. Hviezdoslava budú uvedené aj v rámci koncertu. Na realizácii sa bude hudobne podieľať profesionálny jazzový ensembel a študenti hudobno-dramatického odboru, ktorí sa predstavia v prednese poézie P. O. Hviezdoslava

Štatutárny zástupva OZ a koordinátor projektu:
Mgr. art. et Mgr. Adam Brutovský, PhD.
adam.brutovsky@ckba.sk

Projekt z verejných zdrojov podporili: