PaedDr. Mgr. Stanislava Matejovičová, PhD.

Slovenský jazyk a literatúra

PaedDr. Mgr. Stanislava Matejovičová, PhD.

Venuje sa jej srdcu i umu blízkym predmetom, ktoré vyštudovala na filozofickej a divadelnej fakulte: slovenský jazyk, literatúra, dejepis a divadelná veda.

Pôsobí ako redaktorka a hlásateľka v Rádiu Devín, a ako pedagogička na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Externe spolupracuje aj s FiF UK.

Tvorí a publikuje.

Za interdisciplinárnymi presahmi hľadá celistvosť poznania.

Ako teatrologička vydala dve vysokoškolské učebnice a monografiu Hľadisko a javisko, v ktorej sa v zmysle podtitulu Potenciál (divadelného) umenia pokúsila nastoliť výzvu: znovuobjaviť jeho nadčasovú hodnotu v intenciách 21. storočia a kultúrnej tradície.

https://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/publikacie/hladisko-javisko-web.pdf

Vyštudovala divadelnú vedu na DF VŠMU (2002 – 2005) a slovenský jazyk, literatúru a dejepis na FF UCM (1998 – 2003). Získala Cenu rektora VŠMU, Cenu za najlepšiu diplomovú prácu FF UCM a 2. miesto na Celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou v sekcii slovenská a svetová literatúra. V roku 2004 jej udelili titul PaedDr. (slovenský jazyk, literatúra a pedagogika) a v roku 2008 titul PhD. (dejiny a teória divadelného umenia).

Ako vedecko-výskumná pracovníčka pôsobila v Kabinete divadla a filmu SAV (2003 – 2004), na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU (2005 – 2016) a na FiF UK (2018). Externe spolupracovala aj s Divadelným ústavom. Ako redaktorka pôsobila v časopise Tvorba, revue pre literatúru a kultúru, kde mala dlhoročne rubriku Zo sveta divadla.

V roku 1998 jej uviedla Slovenská televízia (RTVS) scenár vzdelávaco-zábavnej relácie. V roku 2001 sa stala laureátkou Akademického Prešova s vlastnou divadelnou hrou Tieň rinčiaceho železa a jej divadelná hra Godot bol stále tu sa hrala v Štúdiu 12 (2004 – 2005). Pre Slovenský rozhlas autorsky pripravila scenáre o teórii drámy do relácie Poetologický slovník (2009 – 2010) a ako autorka i moderátorka vytvorila relácie Fokus, Za oponou, zamerané na divadlo (2018 – 2019), filozoficko-teologicky ladené sviatočné relácie a od roku 2021 pripravuje Ars literu, zameranú na literárne časopisy: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442.

Tvorí a publikuje v oblasti divadla, literatúry, kultúry a jazyka s interdisciplinárnym presahom.

Je autorkou odborných štúdií a recenzií v Slovenskom divadle, časopise KØD, IS theatre.sk – monitoringu divadiel na Slovensku, ale aj v Tvorbe, Slovenských pohľadoch, Vlne, Literárnom týždenníku, Slovenskom rozhlase a i. Ako teatrologička participovala na slovenských i medzinárodných konferenciách či divadelných prehliadkach a festivaloch. Odborne zodpovedala za publikácie: BAKOŠOVÁ HLAVENKOVÁ, Z. a kol. Divadlo a intermedialita. Divadlo a nové médiá; intermedialita, teatralita, (re)-prezentácia.,  kol. aut. Prednášky o divadle II.,  PALKOVIČ, P. Sprítomňovanie klasiky a iné.

Ako pedagogička napísala pre poslucháčov Divadelnej fakulty VŠMU vysokoškolské učebnice: Herecká generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia (2013) a Základné pojmy teórie drámy a divadla v dialógoch (2014).

Monografia Hľadisko a javisko. Potenciál (divadelného) umenia (2018) je výsledkom výskumu integrativity; hľadania celistvého poznania v rámci hlbšieho prepojenia umenia, vedy, vzdelávacieho systému a spirituality, ako potenciálnych reprezentantov krásy, pravdy a dobra.

Od roku 2018 je redaktorkou a hlásateľkou Rádia Devín. A od roku 2022 aj pedagogičkou slovenského jazyka a literatúry na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.