Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, diplomový seminár, hra na klavíri, hudobno-teoretická analýza skladieb, náuka o harmónii, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, umelecká prax interná, umelecká prax verejná

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.
^

Vzdelanie...

odborné: 1991-1995 Štátne konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri v triede Mgr. art. Tatiany Hurovej-Lenkovej
1995-1999 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri pod vedením Mgr. art. Karola Toperczera

^

Vysokoškolské...

1996-2001 VŠMU v Bratislave, odbor: hudobné umenie – teória hudby magisterská práca s názvom: Analýza a komparácia Brahmsových opusov 10 a 116
2000 – 2004/2005 – 2007 VŠMU v Bratislave, odbor: hudobné umenie – klávesové nástroje – klavír v triede prof. Mariána Lapšanského.
doktoranské: 2007 – 2012 Pedagogická fakulte UK – katedra hudobnej výchovy ( Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave ), dizertačná práca na tému: Ladislav Burlas – profil skladateľa, hudobného teoretika a hudobného pedagóga

^

Prax...

2002 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave – pedagóg
2006 – 2008 koordinátorka medzinárodného školského projektu s názvom: Common roots and traditions in Europe (Spoločné korene a tradície v Európe), na ktorom spolupracovali školy z Dánska, Belgicka, Talianska a Cirkevné konzervatórium v Bratislave (SK).

^

Kurzy...

1992 – klavírny interpretačný kurz v Toronte, pod vedením profesora Royal Conservatory Antonína Kubálka († 19. 01. 2011 Praha) v Toronte (Kanada)
Letný Medzinárodný interpretačný kurz v Piešťanoch, pod vedením Mariána Lapšanského a Eugena Indjica (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999)
2003 – Mezinárodný klavírny kurz Antonína Kubálka v Zlatých Horách (ČR)
2001 a 2002 – kurzy komornej hry sa na Internationalen Sommerakademie Prag-Wien-Budapest v Reichenau (Rakúsko)

^

Koncerty...

Koncerty s komorným súborom Musica piccola, účinkovala v komornom orchestri Alexandra Jablokova – hra na čembale
Spolupracuje s Mládežníckym zborom ECHO, s ktorým absolvovala desiatky koncertov na Slovensku a v zahraničí, pod vedením dirigenta Ondreja Šaraya
Príležitostne vystupuje na koncertoch ako komorná hráčka, korepetítorka
Príležitostne prispieva svojimi recenziami do časopisu Hudobný život a iných slovenských odborných periodík.