Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Hlavný odbor štúdia hra na klavíri, hlavný odbor štúdia – komorné zostavy, korepetícia, hra na klavíri, korepetícia a štúdium programu, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.
^

Vzdelanie...

2001 – 2005 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra hudobnej výchovy – doktorandské štúdium (školiteľ: Prof. Mgr. art. Stanislav Zamborský, ArtD.),
2004 – 2005 Inštitút pre postgraduálne vzdelávanie Orpheus Instituut Gent Belgicko – komorná hra (školiteľ: Ján Michiels)
2002 – 2006 Vysoká škola múzických umení Bratislava, Katedra hudobnej teórie – bakalárske štúdium
2002 – 2004 Royal Conservatoire Gent, Belgicko – magisterské štúdium, hra na klavíri (Daan Vandewalle)
1996 – 2001 Vysoká škola múzických umení Bratislava, Mgr. art. – hra na klavíri ( Mgr. C yril Dianovský, ArtD.; Prof. Ida Černecká , ArtD.)
1990 – 1996 Konzervatórium Žilina – hra na klavíri ( Mgr. art. Eva Kudjová )
1982 – 1990 ĽŠU v Žiline – hra na klavíri (Alexandra Rolková )

^

Ďaľšie vzdelanie, majstrovské kurzy...

2018-2020 Špecializačné štúdium Stará Hudba,Cirkevné konzervatórium Bratislava (Mgr. Agnesa Ferienčíková)
2005-2006 Majtrovské kurzy voľne improvizovanej hudby a mulitimédií, Európske centrum umení HELLERAU, Drážďany (Anton Lukosewieze, Manos Katsaris)
2005 Course Internationaux de Pérfectionnement Musical LuxembourgMajstrovské interpretačné klavírne kurzy(Dana Protopopescu)<
2004 Internationale Ferienkurse für neue Musik Darmstadt<
Majstrovské interpretačné kurzy súčasnej hudby (Nicolas Hodges, Kaya Haan, Ueli Wiget)
2004 Majstrovské interpretačné kurzy súčasnej sólovej a komornej hudby Belgicko (Jan Michiels)
2003 Week of chamber music Gent, Belgicko (Marcel Lequeux)
2003 Ostravské dni novej hudby Ostrava, Česká republika lektory: Zsolt Nagy, Peter Kotík, Vladimir Bokes, Frederyk Rzewski, Phill Niblock, Alvin Lucier, Christian Wolff, Josef Kubera)
2003 Majstrovský interpretačný kurz Orpheus Instituut Gent, Belgicko (Alexej Lubimov)
2000 Internationale Sommerakademie Prag- Wien – Budapest, Baden, Rakúsko(Peter Toperczer, Gyorgy Nádor)
1996 Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany, Slovensko (Eugen Indjic)
1995 Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany, Slovensko(Lazar Berman,Eugen Indjic)<
1994 Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany, Slovensko(Pierre Jasmin)

^

Štipendijné pobyty...

2005 – 2006 štipendium Európskeho centra umení Hellerau, Drážďany, Neme cko Stipendiatenprogramm III. a profesionálny kontrakt na projekt pre Drážďanské dni súčasnej hudby
2006, člen ensemble ECU Hellerau, pozícia klaviristu
2005 štipendium Ministerstva kultúry Luxem burgského veľkovojvodstva na Course Internationaux de Pérfectionnement Musical Luxembourg
2005 štipendium „arTogether seminar“ , Nadácia Centrum súčasn ého umenia a Kulturkontakt Wien, seminár kultúrneho manažmentu 2004 štipendium Medzinárodn ého inštitútu Darmstadt (IMD – Internationale Musikinstitut Darmstadt, Nemecko) na Internationale Ferienkurse für neue Musik Darmstadt,
2000 štipendium v rámci kooperácie vysokých umeleckých škôl Internationale Sommeracademy Prag – Wien – Budapest

^

Pedagogická prax...

2014 Cirkevné konzervatórium v Bratislave – vedúca odboru Hra na klavíri, pedagóg: Hlavný odbor štúdia – hra na klavíri,Prax v klavírnom sprievode, Komorná hra, Korepetícia
2013 – 2 014 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – odborný asistent
2009 – 2012 Cirkevné konzervatórium v Bratislave -pedagóg Komorná hra, Hra na klavíri, Prax v klavírnom sprievode, Korepetícia
1996 – 2007 Cirkevné kontervatórium v Bratislave – pedagóg Hra na klavíri, Korepetícia
1994 – 1996 Základná umelecká škola L. Árvaya, Žilina – Korepetícia, Hra na klavíri, Hudobná teória

Lektorka odborných seminárov:

2012 Slovenská inštruktívna tvorba pre klavír – projekt New Music for Kids and Teens, ISCM, Bratislava, Nové Zámky, Bánovce nad Bebravou
2010 Slovenská inštruktívna tvorba pre klavír – seminár v rámci súťaže Klavír 20.a 21.storočia, Bánovce nad Bebravou
2009 Hudobno-pedagogické dielo G. Kurtága Játékok – odborný seminár pre učiteľov ZUŠ Rajec<- odborný seminár pre učiteľov ZUŠ, ZUŠ Kysucké Nové Mesto – odborný seminár pre učiteľov ZUŠ
2008 Grafické partitúry – tvorivá dielňa, projekt Galéria hudby, Nitra

^

Projekty, organizačná a umelecká činnosť...

2015 Students Meet Professionals, O.Z. pri Cirkevnom konzervatóriu
– iniciátor, koordinátor a organizátor jednotlivých podujatí projektu
2010-2012 New Music for Kids and Teens, ISCM Slovenská sekcia
– koordinátor projektu2006 Medzinárodný hudobný projekt BRIDGE
– iniciátor, organizátor, hlavný manažér projektu
2005 – 2006 projekt Galéria hudby, Nitrianska galéria
– spoluiniciátor a spoluzakladateľ projektu
2003 – 2007 Medzinárodný hudobný festival SPACE
– spoluzakladateľ projektu, člen organizačného tímu, dramaturg

^

Členstvo v organizáciách...

ISCM Slovenská sekcia – člen výboru
Spolok koncertných umelcov- člen
Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave-štatutárny zástupca