Informácie k prijímacím skúškam 2022/2023

Aký druh štúdia si zvoliť:

 • riadne denné štúdium 

– pre uchádzačov, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania

 • pomaturitné denné štúdium

– pre uchádzačov, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

 • štúdium jednotlivých predmetov (ŠJP)

– forma mimoriadneho štúdia určená talentovaným žiakom základnej alebo strednej školy ako príprava na riadne denné štúdium

Kedy a kde sa uskutočnia prijímacie skúšky:

– 1. termín: 4. – 5. máj 2022 

– 2. termín: 11. – 12. máj 2022

– prijímacie skúšky sa uskutočnia v priestoroch školy na Beňadickej 16 a 38

Dokedy a ako sa dá na školu prihlásiť:

– prihlášky je možné zaslať elektronicky alebo poštou najneskôr do 20. marca 2022

– uchádzači zo ZŠ musia mať prihlášku podpísanú riaditeľom základnej školy (pri zasielaní elektronicky musí byť prihláška akceptovaná riaditeľom školy prostredníctvom školského informačného systému Edupage)

Prihlasovanie poštou 

– poštou sa môžu uchádzači prihlasovať na všetky druhy štúdia – vyplnením formuláru a zaslaním na sekretariát školy (pozri kontakt)

*pozn.: EDU-ID školy: 100 000 816

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM:

riadne denné štúdium: 

 • riaditeľom školy overený výpis koncoročných známok za posledné 4 ročníky štúdia (za 9. ročník výpis známok z 1. polroku) 
 • uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): správa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením: potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti

pomaturitné denné štúdium: 

 • maturitné vysvedčenie
 • uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): správa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením: potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti

Špecializačné štúdium:

 • maturitné vysvedčenie

Prihlasovanie elektronicky

– elektronicky sa môžu uchádzači prihlasovať na všetky druhy štúdia

– pri elektronickom prihlasovaní nahrá uchádzač do príloh požadované dokumenty v obrázkovom (jpeg, png, a. i.) alebo pdf-formáte 

PODMIENKY  PRE DENNÉ A POMATURITNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM

– denné štúdium na strednej škole  (riadne alebo pomaturitné) je možné študovať v nasledujúcich odboroch:

8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie 

8228 Q 00  spev 

8229 Q 01  hudba – skladba 

8229 Q 03  hudba – hra na klavíri 

8229 Q 04  hudba – hra na organe 

8229 Q 05  hudba – hra na flaute

8229 Q 05  hudba – hra na saxofóne

8229 Q 05  hudba – hra na hoboji

8229 Q 05  hudba – hra na trúbke

8229 Q 05 hudba – hra na klarinete

8229 Q 05  hudba – hra na bicích nástrojoch    

8229 Q 06  hudba – hra na husliach

8229 Q 06  hudba – hra na viole

8229 Q 06  hudba – hra na violončele

8229 Q 06  hudba – hra na kontrabase

8229 Q 06  hudba – hra na gitare    

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne 

8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba

Požiadavky na prijímacie skúšky 

Prijímacie konanie pre riadne denné a pomaturitné denné štúdium pozostáva z:

 • talentových skúšok, ktoré slúžia na overenie umeleckých predpokladov (pozri požiadavky na talentové skúšky pre jednotlivé odbory nižšie)
 • testov z hudobnej teórie
 • testov z dejín hudby 

POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ ODBORY V ŠK. ROKU 2022/2023 

PRE VŠETKY ODBORY – OBSAH TESTOV Z ODBORNÝCH PREDMETOV 

Vzorový test z hudobnej teórie (odbor Hudba a Spev)

Vzorový test z dejín hudby (odbor Hudba a Spev)

Vzorový test z hudobnej teórie a kultúrno-umeleckého prehľadu (odbor HDU)

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 V šk. roku 2022/2023 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre poslucháčov a absolventov konzervatórií v týchto odboroch:

 • HDU    – Muzikál
 • Spev    – Stará hudba
 • Spev    – Komorná hudba
 • Hudba – Stará hudba
 • Hudba – Komorná hudba
 • Spev    – Opereta
 • Hudba – Populárna hudba
 • Hudba – špecializácia učiteľ hudobnej teórie
 • Hudba – špecializácia základy kompozície

Požiadavky na prijímacie skúšky:

 • Maturita alebo absolutórium konzervatória
 • Spev – Stará hudba, Spev – Komorná hudba, Spev – Opereta – 2 piesne podľa vlastného výberu 
 • Špecializácia Hudba – Komorná hudba – 2 kontrastné skladby/časti podľa vlastného výberu 
 • špecializácia Hudba –  Stará hudba – 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou 
 • špecializácia základy kompozície – predložiť 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)
 • Špecializácia  populárna hudba – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie, z dejín hudby a z harmónie
 • Špecializácia učiteľ hudobnej teórie – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie a dejín hudby

ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

– forma mimoriadneho štúdia, určená najmä mimoriadne talentovaným žiakom základnej školy ako príprava na riadne denné štúdium

– rozsah štúdia: 1 hodina hlavného predmetu týždenne

– starší záujemcovia (napr. popri inej strednej škole) študujú tiež iba hlavný odbor štúdia 

– nejedná sa o študijný program, žiaci nevykonávajú  maturitnú ani absolventskú skúšku, dostávajú ročníkové vysvedčenia s hodnotením absolvovaného predmetu/odboru

Štúdium jednotlivých predmetov je možné v nasledujúcich odboroch:

8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie 

8228 Q 00  spev 

8229 Q 01  hudba – skladba 

8229 Q 03  hudba – hra na klavíri 

8229 Q 04  hudba – hra na organe 

8229 Q 05  hudba – hra na flaute

8229 Q 05  hudba – hra na saxofóne

8229 Q 05  hudba – hra na hoboji

8229 Q 05  hudba – hra na trúbke

8229 Q 05 hudba – hra na klarinete

8229 Q 05  hudba – hra na bicích nástrojoch    

8229 Q 06  hudba – hra na husliach

8229 Q 06  hudba – hra na viole

8229 Q 06  hudba – hra na violončele

8229 Q 06  hudba – hra na kontrabase

8229 Q 06  hudba – hra na gitare    

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne 

8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba

Požiadavky na prijímacie skúšky

 • 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu
 • odbor 8229 Q  01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)