Pedagógovia odboru


Mgr. art. Andrea BÁLEŠOVÁ, PhD.

vedúca odboru Andrea

Mgr. art. Katarína SCHOWANETZ, ArtD.

Katarína


Mgr. art. Kateřina KASALOVÁ

katerina

Mgr. art. Lillian PUŤOROVÁ, PhD.

Lillian


Mgr. art. Soňa TOMLYOVÁ

SoňaPovinný klavír a korepetície

Mgr. art. Soňa
TOMLYOVÁ

vedúca odboru Soňa TOMLYOVÁ

Mgr. art. Petra
ADAMOVÁ

Petra Adamová


Mgr. Erik
DIMITROV

Erik DIMITROV

Mgr. art. Agnesa
FERIENČÍKOVÁ

Agi FERIENCIKOVA

Mgr. art. Viliam
GRÄFFINGER

Viliam Greffingär

Mgr. art. Stanislava JUDINOVÁ

stanka


Mgr. art. Katarína SCHOWANETZ, ArtD.

katka

Mgr. art. Mária
KOLENOVÁ

Mária KOLENOVÁ

Mgr. art. Mária
PUHOVICHOVÁ, ArtD.

marieta

Mgr. art. Daniela
NAGY

danka


Mgr. Branislav
ZIMAN

Branislav Ziman

Mgr. art. Daniel
ŠIMONOVIČ

Daniel Šimonovič

Mgr. art. Zita
SOPKOVÁ, ArtD.

zita

Mgr. art. Mgr. Adam BRUTOVSKÝ, PhD.

adam


 
 


o odbore

Odbor hra na klavíri patrí ku kľúčovým odborom Cirkevného konzervatória v Bratislave. Zakladajúcimi členmi boli v r. 1995 manželia Edita a Karol Toperczerovci, ktorí za takmer 20 rokov svojej pedagogickej práce na tomto konzervatóriu vychovali mnoho úspešných hudobníkov (Eduard Lenner, Ivan Koska, Xénia Jarová, Lillian Puťorová, Ivica Neshybová ml., Anne Takeshita a ďalší). Ich pričinením bol v r. 2005 zakúpený koncertný nástroj Petrof, ktorý je umiestnený v Koncertnej sále Cirkevného konzervatória. Počas vyše dvadsaťročnej existencie odboru v ňom pôsobili aj mnohí ďalší pedagógovia – Tomáš Nemec, Barbora Gajdošová – Tolárová, Daniela Nagy – Paľová, Katarína Grečová – Brejková, Ladislav Patkoĺó, Silvia Golecová – Schwarzbacherová a iní. 

V súčasnosti odbor hra na klavíri tvorí kolektív vysoko vzdelaných hudobníkov s bohatou koncertnou činnosťou, ktorú sa snažia zúročiť aj vo svojej pedagogickej praxi. Z potreby priblížiť hudobné vzdelávanie k praxi vznikol v r. 2015 na podnet vedúcej odboru – Mgr. art. Andrey Bálešovej, PhD. festival klavírnej tvorby – Klavírny maratón, ktorý sa stal súčasťou edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals. Klavírny maratón každoročne prináša mnoho zaujímavých podujatí, presahuje internú činnosť školy s ambíciou ponúknuť študentom možnosť ďalšieho vzdelávania sa a zdokonaľovania sa v oblasti interpretačného umenia. Cieľom je nadväzovať spoluprácu s profesionálnymi interpretmi, inými hudobnými inštitúciami a prezentovať výsledky práce študentov nielen na domácej pôde, ale aj mimo brán školy. Spomedzi umelcov, ktorí boli hosťami tohto festivalu, môžeme spomenúť doc. Mgr. art. Magdalénu Bajuszovú, ArtD., prof. Jevgenija Iršaia, PhD., Mgr. art. Petra Guľasa, PhD., Mgr. art. Sylviu Čápovú – Vizváry, ArtD., prof. Stanislava Zamborského, ArtD., prof. Danielu Varínsku, doc. Jordanu Palovičovú, Mgr. art. Tomáša Boroša a iných. Lektorsky sa na podujatiach Klavírneho maratónu podieľali aj pedagógovia Klavírneho odboru i ďalší pedagógovia Cirkevného konzervatória (Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD., Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD., Mgr. Agnesa Ferienčíková). Okrem festivalu Klavírny maratón odbor každoročne ponúka svojim študentom možnosť zúčastňovať sa aj na ďalších koncertných podujatiach ako napr. Novoročný koncert Klavírneho odboru, cyklus koncertov a prednášok Klavírne matiné, krúžok Otvorené partitúry. Okrem toho sa žiaci pravidelne zúčastňujú na klavírnych súťažiach a majstrovských kurzoch doma i v zahraničí. Úspešné pôsobenie aj na týchto fórach prispieva pozitívnej propagácii odboru a školy samotnej. K najúspešnejším žiakom odboru v posledných rokoch patrili napr. Alan Bartuš (z triedy Mgr. art., A. Bálešovej, PhD.: III. miesto Piano Talents Milano, I. miesto Novákova klavírní soutěž Kamenice nad Lipou, III. miesto Brněnská klavírní soutěž, Čestné uznanie Piano Talents for Europe Dolný Kubín. Majstrovské interpetačné kurzy Brahomíry Biligovej) a Marek Lukáč (z triedy Mgr. art., A. Bálešovej, PhD.: III. miesto a Cena za interpretáciu Pro Bohemia Ostrava, Čestné uznanie  Piano Talents for Europe Dolný Kubín. Majstrovské interpretačné kurzy Eleny Richter, Medzinárodné interpretačné kurzy Camera Comora) 

V záujme zlepšovania podmienok výučby bol roku 2015 „nástrojový park“ obohatený o nové klavírne krídlo zn. Yamaha, ktoré reprezentuje najprogresívnejšie výdobytky moderného klavírneho umenia. Sústredená pedagogická práca, bohatá koncertná činnosť a vhodné podmienky na umeleckú prípravu prispievajú k úspechom a rýchlemu odbornému rastu našich študentov.

Odbor hra na akordeóne sa prvýkrát na Cirkevnom konzervatóriu začal vyučovať v roku 2008 pod vedením Mgr. art. Nady Varínskej. Aj  za krátky čas svojho pôsobenia na pôde našej školy vychovala niekoľko úspešných absolventov. V septembri 2020 bola výučba akordeónu obnovená a pokračuje pod vedením Mgr. art. Kateřiny Kasalovej. 

Akordeón prešiel behom niekoľkých rokov výraznou premenou a vďaka tomu má významné miesto v hudobnom interpretačnom živote. Ponúka uplatnenie v oblasti klasickej hudby ako aj v ostatných žánroch hudobného umenia. Každoročne majú akordeónisti možnosť zúčastniť sa národných aj medzinárodných súťaží, rôznych koncertov, majstrovských kurzov, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Veríme, že aj naši noví študenti budú školu na takýchto podujatiach čoskoro reprezentovať, a že sa náš odbor bude rozrastať o ďalších úspešných hudobníkov. 

Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD., vedúca odboru klávesových nástrojov

´´Nikto vám nemôže odhaliť nič iné, než čo už leží driemajúce v prítmí vášho vedomia. Učiteľ chodiaci v tieni chrámu pomedzi svojich žiakov nedáva im zo svojej múdrosti, ale skôr zo svojej viery a láskyplnosti.´´ Chálil Džibrán: Prorok. O vyučovaní.