Students Meet Professionals 2024

Stručná charakteristika projektu

Students Meet Professionals

Students Meet Professionals je umelecko-edukačný projekt, ktorého hlavným cieľom je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme podujatí – prednášky, semináre, interpretačné kurzy, tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov a koncerty, na ktorých sa študenti a profesionáli prezentujú na jednom pódiu.

Projekt vznikol v r. 2014 z iniciatívy slovenskej klaviristky a pedagogičky Andrey Bálešovej na pôde Cirkevného konzervatória v Bratislave. Za 7 rokov svojej existencie prerástol hranice „školského“ projektu a ponúka odbornej i širšej verejnosti kvalitné a výnimočné podujatia- umelecké i edukačné.

Edukačné podujatia prinášajú polemiku, diskusiu, interaktivitu, experiment, čím prekonávajú staré paradigmy hudobného vzdelávania. Významným počinom je aj spolupráca inštitúcií, ktoré sa podieľajú na hudobnom vzdelávaní – základných umeleckých škôl, konzervatórií, ako aj vysokých škôl hudobného zamerania.

Koncerty prinášajú zaujímavú dramaturgiu, podporujú vznik nových diel, inšpirujú študentov k štúdiu novej hudby. Príprava prebieha pod patronátom lektorov, pričom vzájomná interakcia medzi profesionálom a študentom prebieha na spoločnom pódiu. Koncerty zasahujú odbornú i širšiu verejnosť, čím prispievajú k obohateniu kultúrneho života na Slovensku.

Projekt je jedinečným počinom s intenciou podporiť neformálne vzdelávanie, budovať medzinárodné kontakty, vytvoriť nové príležitosti pre mladých umelcov, prispieť k ich sebarozvoju a umeleckému rastu.

^

Jednotlivé ročníky projektu Students Meet Professionals:

1. ročník (2015) „V znamení Bacha“
2. ročník (2016) venovaný osobnosti W. A. Mozarta
3. ročník (2017) „Stretnutie generácií – interpretačných a skladateľských“
4. ročník (2018) „Storočnica súZVUKU“
5. ročník (2019) „(Re)Cykly“
6. ročník (2020)
7. ročník (2021)
8. ročník (2022)
9. ročník (2023) 

 

^

Edukačné ciele projektu:

 • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
 • nové vedomosti a skúsenosti
 • podnetné inšpirácie
 • skvalitnenie edukácie
^

Umelecké ciele projektu:

 • objavná dramaturgia koncertov
 • jedinečné interpretácie
 • vznik nových diel
 • nová kvalita koncertného života

Prehľad podujatí X. ročníka

JARNÁ ČASŤ PROJEKTU 

 

Klavírny maratón   12. – 21. marec 2024  

Harmonogram:

utorok 12. marec 2024

9.30 – 13.00  seminár a tvorivá dielňa : „Mesiace a čísla“ – predstavenie najnovších metodických zbierok 

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Lektor: Mgr. art. Tomášom Boroš, PhD. et ArtD. a doc. Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.

V rámci seminára a tvorivej dielne predstaví Tomáš Boroš spolu s klaviristom Ivanom Šillerom svoj najnovší metodický materiál „Mesiace“ a „Čísla“, ktoré vychádzajú z hudobnopedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno-motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. 

·      Seminár a tvorivá dielňa sú vhodné pre žiakov a učiteľov ZUŠ a ZŠ  

·      Nakoľko sa jedná o kreatívnu prácu s prvkami improvizácie, domáca alebo školská príprava na túto tvorivú dielňu nie je potrebná 

·       Metodické publikácie Mesiace a Čísla si bude možné zakúpiť priamo na projekte

PRIHLASOVANIE: do 29. februára 2024 cez google-formulár TU

Detský klavírny maratón patrí každoročne k mimoriadne úspešným aktivitám projektu. Zúčastňujú sa ho desiatky detí a učiteľov, laickej i odbornej verejnosti. Ústrednou témou Detského klavírneho maratónu je vážna hudba 20. a 21. storočia, vítané sú aj autorské skladby z pera samotných žiakov. Aj v tomto roku  bude udelená Cena za interpretáciu – za hodnotný interpretačný výkon na Detskom klavírnom maratóne, ktorú udelí komisia zložená z pedagógov Klavírneho odboru Cirkevného konzervatória.

Súčasťou Ceny v tomto ročníku je aj možnosť aktívnej účasti na majstrovskom kurze klavírnej hry s talianskym klaviristom Giulianom Adornom, ktorý sa koná v dňoch 14. – 21. 2. 2024 na Cirkevnom konzervatóriu.

Podujatie sa koná v spolupráci s ISCM- Slovenská sekcia.

PRIHLASOVANIE: do 29. februára 2024 cez  google formulár TU

streda 13. marec 2024

9,30- 13,00 seminár a majstrovské kurzyMarián Varga a jeho klavírna tvorba (nielen) pre deti“ – predstavenie klavírnej tvorby Mariána Vargu 

Ivan Šiller, významný slovenský klavirista a pedagóg vrámci seminára priblíži zbierku klavírnych skladieb legendárneho skladateľa, rockového hudobníka, klaviristu a hráča na hammond organe Mariána Vargu. Skladby v zbierke „O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu“ vznikli ešte počas jeho elévskych čias, no ich bohatá invenčnosť a kompozičná úroveň je dôkazom mimoriadneho hudobného talentu, ktorý sa prejavil už v detskom veku.

Publikácia, ktorú vydala Spoločnosť Mariána Vargu, obsahuje 20 autorských skladieb, ilustrácie od Han Illustration, príbehy o Mariánovi Vargovi (M. Jaslovský, D. Hevier) a hudobnú nahrávku klavírnych skladieb M. Vargu v interpretácii Ivana Šillera.  V rámci seminára Ivan Šiller naživo odprezentuje skladby z vyššie uvedenej klavírnej zbierky. Po seminári budú nasledovať majstrovské kurzy s vybranými žiakmi ZUŠ a konzervatórií, na ktorej bude lektor pracovať na interpretácii skladieb Mariána Vargu.

Zbierku klavírnych skladieb Mariána Vargu, ktorú vydala Spoločnosť Mariána Vargu bude možné si kúpiť priamo na podujatí za zvýhodnenú cenu.   

Podujatie sa koná v spolupráci s ISCM- Slovenská sekcia, o.z. InMusic, Učiteľským kolégiom a Spoločnosťou Mariána Vargu.

PRIHLASOVANIE na aktívnu účasť na Majstrovské kurzy do 29. februára 2024 cez google formulár  TU

Podmienka: klavírne skladby Mariána Vargu

Aktívna účasť na seminároch, tvorivej dielni, majstrovských kurzoch a na koncerte je bezplatná.

14. – 21. marec 2024

majstrovské klavírne kurzy Giuliana Adorna  – seminár, koncert lektora, majstrovské kurzy klavírnej hry a koncert aktívnych účastníkov kurzov 

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Lektor: Giuliano Adorno (ITA)

Podujatia sa konajú v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.

 

Harmonogram:

štvrtok 14. marec 2024   

9,30 seminár  „Breaking boundaries in art“ (Búranie hraníc v umení)

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Témou seminára a následnej diskusie s talianskym klaviristom Giulianom Adornom je „Búranie hraníc v umení“. Giuliano Adorno je významný taliansky umelec svetového mena, ktorý sa okrem vlastnej interpretačnej činnosti venuje organizácii medzinárodnej klavírnej súťaže „Orbettello International Competition“, hudobného festivalu v Orbetello, je prizývaný do porôt medzinárodných súťaží, venuje sa pedagogickej činnosti a je lektorom majstrovských interpretačných kurzov po celom svete. S účastníkmi seminára sa podelí o vlastné skúsenosti zo svojej umeleckej činnosti i pedagogickej práce. Predstaví systém organizácie medzinárodnej súťaže (Orbetello International Piano competition) a podelí sa aj o svoje umelecké idey a názory z pozície porotcu medzinárodných súťaží. Súčasťou podujatia bude diskusia o význame medzinárodných súťaží ako aj štúdiu v zahraničí pre rozvoj mladého umelca.

 

11,00- 13,00    Majstrovské kurzy s vybranými účastníkmi Detského klavírneho maratónu

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

18,00   koncert lektora Giuliana Adorna

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Program: J. Haydn, L. van Beethoven, A. Skrjabin, S Rachmaninov

 

15. – 20. marec 2024   Majstrovské kurzy klavírnej hry

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16
Lektor:
Giuliano Adorno 

Majstrovské kurzy klavírnej hry sú určené študentom konzervatórií a pozvaným hosťom. Ústrednou témou majstrovských kurzov bude sólová a komorná klavírna tvorba rôznych štýlových období. Aktívni účastníci absolvujú individuálne lekcie a na záver obdržia certifikát o absolvovaní majstrovského kurzu.

 

Harmonogram kurzov:

 1. 3. 2024    9,30 – 12,30    14,00- 17,00
 2. 3. 2024    9,30 – 12,30    14,00- 17,00
 3. 3. 2024    9,30 – 12,30    14,00- 17,00
 4. 3. 2024    9,30 – 12,30    14,00- 17,00

Podujatie sa koná s podporou programu Erasmus+.

 

21. marec 2024  – Záverečný koncert aktívnych účastníkov majstrovských kurzov spojený s odovzdávaním certifikátov

17,00      Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Program: Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn- Bartholdy, Moszkowski

 

12. - 21. 3. 2024 Klavírny maratón

2024

2024

Štatutárny zástupca OZ a hlavný koordinátor projektu:
Mgr. Lucia Komárová

Projekt z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Hudobný fond