Students Meet Professionals 2023

Stručná charakteristika projektu

Students Meet Professionals

Students Meet Professionals je umelecko-edukačný projekt, ktorého hlavným cieľom je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme podujatí – prednášky, semináre, interpretačné kurzy, tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov a koncerty, na ktorých sa študenti a profesionáli prezentujú na jednom pódiu.

Projekt vznikol v r. 2014 z iniciatívy slovenskej klaviristky a pedagogičky Andrey Bálešovej na pôde Cirkevného konzervatória v Bratislave. Za 7 rokov svojej existencie prerástol hranice „školského“ projektu a ponúka odbornej i širšej verejnosti kvalitné a výnimočné podujatia- umelecké i edukačné.

Edukačné podujatia prinášajú polemiku, diskusiu, interaktivitu, experiment, čím prekonávajú staré paradigmy hudobného vzdelávania. Významným počinom je aj spolupráca inštitúcií, ktoré sa podieľajú na hudobnom vzdelávaní – základných umeleckých škôl, konzervatórií, ako aj vysokých škôl hudobného zamerania.

Koncerty prinášajú zaujímavú dramaturgiu, podporujú vznik nových diel, inšpirujú študentov k štúdiu novej hudby. Príprava prebieha pod patronátom lektorov, pričom vzájomná interakcia medzi profesionálom a študentom prebieha na spoločnom pódiu. Koncerty zasahujú odbornú i širšiu verejnosť, čím prispievajú k obohateniu kultúrneho života na Slovensku.

Projekt je jedinečným počinom s intenciou podporiť neformálne vzdelávanie, budovať medzinárodné kontakty, vytvoriť nové príležitosti pre mladých umelcov, prispieť k ich sebarozvoju a umeleckému rastu.

^

Jednotlivé ročníky projektu Students Meet Professionals:

1. ročník (2015) „V znamení Bacha“
2. ročník (2016) venovaný osobnosti W. A. Mozarta
3. ročník (2017) „Stretnutie generácií – interpretačných a skladateľských“
4. ročník (2018) „Storočnica súZVUKU“
5. ročník (2019) „(Re)Cykly“
6. ročník (2020)
7. ročník (2021)
8. ročník (2022)
9. ročník (2023)

 

^

Edukačné ciele projektu:

  • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
  • nové vedomosti a skúsenosti
  • podnetné inšpirácie
  • skvalitnenie edukácie
^

Umelecké ciele projektu:

  • objavná dramaturgia koncertov
  • jedinečné interpretácie
  • vznik nových diel
  • nová kvalita koncertného života

Prehľad podujatí IX. ročníka

JESENNÁ ČASŤ PROJEKTU

Iris SZEGHY – umenie je pozdvihnutím duše (8. a 12. december 2023) – nový termín!

Cieľom podujatia je predstaviť študentom osobnosť a dielo slovenskej medzinárodne uznávanej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku – Iris Szeghy. Osobnú skúsenosť s jej tvorbou si študenti vytvoria naštudovaním vybraných diel pre rôzne obsadenie, konzultáciou priamo s autorkou a ich predvedením na koncerte. 

lektor: Mgr. art. Iris Szeghy, ArtD. 

 

Prednáška – skladateľský portrét

Na prednáške predstaví skladateľka Iris Szeghy svoju tvorbu, inšpiračné zdroje a kompozičné východiská. 

čas a miesto: 12. 12. 2023   09.40 – 10:30, Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 

Masterclass s interpretmi

Študenti z odborov hudba a spev ako aj hosťujúci interpreti dostanú jedinečnú možnosť konfrontovať svoju interpretáciu diel skladateľky priamo s ňou. Študenti z odboru skladba budú mať možnosť zúčastniť sa tohto procesu a klásť k študovaným skladbám a ich kompozičným technikám otázky.

 čas a miesto:  8. 12. 12.30 – 16.30  a 12. 12. 10.40 – 12.30, 13.30 – 14.30 Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Účinkujú študenti CKBA a hostia 

 

Koncert – skladateľský portrét

Podujatie uzavrie koncert študentov a profesionálnych umelcov z diela Iris Szeghy

čas a miesto: 12. 12. 2023 o 17.30 Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 

 

Sebavedomie v hlase  (5. – 6. október 2023)

Workshop pre študentov herectva a operného spevu bude venovaný uvedomelému prístupu k práci s hlasom ako nástrojom, udržiavaniu si zdravej hlasovej kondície, hlasovej technike v emócii a v technike v práci s hlasom. Cieľom workshopu je umožniť študentom hlbšie a intenzívnejšie vysporiadanie sa s fenoménom javiskovej reči. 

lektor: Mgr. art. Lenka Spišáková Barilíková, ArtD.

miesto: Divadelné štúdio 113, Beňadická 38/A

Harmonogram: 

5. október 2023 08.00 – 12.15  (2 skupiny)

6. október 2023 08.00 – 10.00 (1 skupina)

Flautová literatúra poľských a slovenských skladateľov (14. – 15. september 2023)

Majstrovské kurzy Eweliny Zawiślak – masterclass 

Majstrovský kurz je zameraný na interpretáciu diel slovenských a poľských skladateľov, rovnako na štúdium a analýzu nových diel z oblasti sólovej a komornej hry.

lektor: Dr. hab. Ewelina Zawiślak, PhD.

miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 harmonogram majstrovských kurzov: 14. 9. 2023 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:30, 15. 9. 2023 10:00-12:15, 13:30-18:00

 

Koncert účastníkov majstrovských kurzov Eweliny Zawislak (14. 9. 2023 o 18.00) 

Spoločný koncert účastníkov kurzov a lektorky, na ktorom predstavia naštudovaný repertoár. Koncert je určený účastníkom podujatia i širokej verejnosti.

miesto: Zichyho palác, Bratislava

 

Nová poľská literatúra pre priečnu flautu – odborný seminár (5. 9. o 9.00)

Seminár bude zameraný na novú poľskú literatúru pre priečnu flautu, predovšetkým na nové zaujímavé flautové diela pre študentov stredných a vysokých škôl. Ewelina Zawislak je inciátorkou mnohých nových poľských diel pre flautu, ktoré v ostatných rokoch aj sama premiérovala, interpretovala na svojich koncertoch, a niektoré z nich aj nahrala na CD. Poľská súčasná hudobná tvorba pre flautu je veľmi bohatá a rozmanitá, no na Slovensku pomerne neznáma. Cieľom seminára je zoznámenie sa s takouto literatúrou, ktorá môže poslúžiť na obohatenie repertoáru slovenských flautistov.

lektor: Dr. hab. Ewelina Zawiślak, PhD.

miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

JARNÁ ČASŤ PROJEKTU  (2023)

 

Klavírny maratón I  9. – 16. február 2023  

Harmonogram:

9. 2. 2023

9.30  seminár: „Alexandrova metóda a jej použitie pri hre na klavíri

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Lektor: Prof. Libor Nováček, BMus, MMus  (CZ/AT)

V rámci seminára lektor predstaví špecifickú psychologickú metódu, ktorá učí ako zmeniť chybné posturálne návyky, zlepšiť pohyblivosť, držanie tela, výkonnosť a bdelosť. Alexandrova technika pomáha pri uvoľňovaní a vyrovnaní sa s napätím a stresom. Lektor priblíži spôsoby aplikácie tejto metódy v procese hry na klavíri. 

 9. – 16. 2. 2023

Majstrovské kurzy klavírnej hry s Liborom Nováčkom

Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Lektor: Prof. Libor Nováček, BMus, MMus

Majstrovské kurzy klavírnej hry sú určené študentom stredného stupňa odborného vzdelávania v hre na klavíri ako aj pedagógom konzervatórií, základných umeleckých škôl, vysokých škôl, odbornej i širšej verejnosti a všetkým milovníkom klavírneho umenia. Aktívnymi účastníkmi sú študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave, ktorí budú s lektorom pracovať na klavírnom repertoári obdobia klasicizmu, romantizmu a hudby 20. storočia.

Majstrovské kurzy:
9. 2. 2023        13.00 – 17.00
10. 2. 2023      9.00 – 17.00
14. 2. 2023      9.00 – 17.00
15. 2. 2023      9.00 – 17.00
16. 2. 2023      8.00 – 10.00             

16. 2. 2023

10.30   „Klavírne matiné“ – záverečný koncert majstrovských kurzov spojený so slávnostným odovzdaním certifikátov.

Účinkujú žiaci: Karolína Kušíková, Maria Smola, Klára Petrášová, Petra Džamová, Linda Vannayová, Alexander Pomšár, Matej Bumbera, Hubert Závodský, Andrej Harman, Matej Ricotti, Marek Lukáč

Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia  (1. marec 2023)  prednáška 

Cieľom prednášky Petra Zajíčka je oboznámiť študentov starej hudby ako aj všetkých záujemcov o štýlovú interpretáciu so skladbami francúzskych autorov predmetného obdobia. Na bohatých notových príkladoch priblíži lektor špecifiká francúzskej husľovej hudby a v neposlednom rade prinesie impulzy pre rozšírenie repertoáru mladých huslistov o zriedkavejšie a menej hrané diela. Na prednáške zároveň lektor predstaví svoju knihu s rovnomenným názvom. 

lektor: Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD. 

čas a miesto: 09.40, Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Klavírny maratón II    (7. –  9.  marec 2023)

7. 3. 2023

9.30  Portály“ – seminár a tvorivá dielňa pre žiakov a pedagógov ZUŠ

Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Lektor: Mgr. Tibor Feledi, PhD.

Predstavenie najnovšej klavírnej zbierky autora, ktorá vyšla v hudobno-pedagogickej edícii InMusic.

16.00 „Detský klavírny maratón“– koncert žiakov ZUŠ

Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Koncert s tematikou hudby 20. a 21. storočia, vlastnej tvorby detí ako aj originálnej literatúry pre klavír všetkých historických období. Špecifikom „klavírnej prehliadky“ je udelenie Ceny za interpretáciu hudby 20. a 21. storočia za výnimočný interpretačný výkon na koncerte. Cenu udeľuje Klavírny odbor Cirkevného konzervatória.

Prihlasovanie na tvorivú dielňu  „Portály“ a koncert „Detský klavírny maratón“:
do 20. februára 2023 prostredníctvom elektronického Google formulára:

Portály: https://ix.sk/1PJrs

Detský klavírny maratón: https://ix.sk/ui6Xb

8. 3. 2023 

18.00 „Stretnutie generácií“– slávnostný koncert súčasných a bývalých študentov Klavírneho odboru Cirkevného konzervatória pri príležitosti 30. výročia založenia Cirkevného konzervatória

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

9. 3. 2023

9.30 „Komorná hra a jej prínosy pre študentov klavírnej hry“

Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Seminár významného slovenského klaviristu a pedagóga Cirkevného konzervatória o „benefitoch“ komornej spolupráce a jej význame pri štúdiu klavírnej hry.

Lektor: Mgr. art. Ladislav Fančovič, ArtD.

Pedagogický a umelecký odkaz Anny Hrušovskej (15. marec 2023) – prednáška a koncert 

Spevácky odbor Cirkevného konzervatória v Bratislave nesie meno po pedagogičke a opernej speváčke Anne Hrušovskej, ktorej najznámejšia žiačka bola bezpochybne Lucia Popp. Anna Hrušovská vychovala nespočetne veľa renomovaných umelcov a pedagógov ako Vlasta Hudecová, Zlatica Livorová, Eva Malatincová a iné. Prednáška bude zameraná na osobnosť Anny Hrušovskej – jej život a pedagogický odkaz nám priblíži jej žiačka prof. Vlasta Hudecová. 

 lektor: prof. Vlasta Hudecová 

čas a miesto: 09.40, Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 

Slávnostný koncert

Slávnostný koncert súčasných a bývalých študentov speváckeho odboru Cirkevného konzervatória pri príležitosti 30. výročia založenia Cirkevného konzervatória.

čas a miesto: 18.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 

14. - 15. 9. 2023 - Flautová literatúra poľských a slovenských skladateľov

5. -6. 10. 2023 Sebavedomie v hlase

8. a 12. december 2023 - Iris Szeghy - umenie je pozdvihnutím duše

Štatutárny zástupca OZ a hlavný koordinátor projektu:
Mgr. art. et Mgr. Adam Brutovský, PhD.
adam.brutovsky@ckba.sk

Projekt z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Hudobný fond