Logo Students Meet Professionals

Stručná charakteristika projektu

  Projekt „Students Meet Professionals“ je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia. Hlavným cieľom projektu je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme vzdelávacích podujatí – semináre, majstrovské kurzy a tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava a realizácia umeleckých výkonov (koncerty). Cieľom podujatí je aj nadväzovanie spolupráce s osobnosťami a inštitúciami, ktoré sa venujú hudobnému vzdelávaniu.

  2020 - VI. ročník projektu Students Meet Professionals približuje celé spektrum slovenskej i svetovej duchovnej tvorby. Po prvýkrát na Slovensku sa predstaví žijúca legenda barokovej priečnej flauty - Barthold Kuijken, dramaturgia koncertov bude obohatená o novú tvorbu slovenských skladateľov. Projekt sa v tomto ročníku pripojí k Roku slovenského divadla.

Edukačné ciele projektu:
  • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
  • nové vedomosti a skúsenosti
  • podnetné inšpirácie
  • skvalitnenie edukácie

Umelecké ciele projektu:
  • objavná dramaturgia koncertov
  • jedinečné interpretácie
  • vznik nových diel
  • nová kvalita koncertného života

Podujatia 7. ročníka

Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu v tejto chvíli pripravuje ďalšie podujatia projektu Students Meet Professionals.