Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.

Ansámblový spev, dirigovanie, hlavný odbor štúdia dirigovanie zboru, hra z partitúr a klavírnych výťahov, informatika, informatika v umení, sluchová analýza, spev notového zápisu bez prípravy, zborový spev

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD.
^

Vzdelanie...

2001 – 1997 Konzervatórium v Žiline, odbor dirigovanie zboru a cirkevná hudba
2006 – 2001 HTF- VŠMU v Bratislave, odbor: dirigovanie zboru
2009 – 2006 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave interný doktorand na Katedre Hudobnej výchovy

^

Doplnkové vzdelanie...

2008 Úspešný riešiteľ grantu Univerzity Komenského s témou:Aplikácia metódy Edgara Willemsa v hudobno – vzdelávacom procese na Slovensku.
2008 Pedagogické školenie v rámci celosvetového kongresu E. Willemsa Ľubľana (Slovinsko)
2005 Trojmesačná stáž v Landes Theater Detmold (Nemecko)

^

Prax...

Cirkevné konzervatórium v Bratislave
2006 – Dirigent Bratislavského detského zboru
2003 – Korepetítor v umeleckom súbore Lúčnica
2006 – 2005 Korepetítor v Súkromnej tanečnej ZUŠ Vrakuňa
2003 – 2002 Pedagogická činnosť – základy zborového spevu pre 1. – 5. r. ZŠ

^

Publikačná činnosť...

Hudobný sluch a hudobná predstavivosť u detí v speváckych zboroch (dizertačná práca, Univerzita Komenského Bratislava);
Alfred Schnittke a jeho duchovná tvorba pre zbor (diplomová práca, VŠMU Bratislava);
Významné výročia osobností slovenskej hudby a ich aktuálnosť v hudobno – výchovnom procese (verejná prezentácia príspevku) In KONTEXTY HUDEBNÍ PEDAGOGIKY III. Konferencia s medzinárodnou účasťou. Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. 25. – 26. 9. 2008;
Varila myšička kašičku, Vivoláváňí jara – tvorba Eugena Suchoňa pre detský zbor so sprievodom orchestra. (verejná prezentácia príspevku) In CANTUS CHORALIS SLOVACA 2008, VIII. medzinárodné sympózium o zborovom speve Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 23. – 26. 10. 2008.