Pedagógovia odborudoc. Mgr. art. Ján
GRÉNER, ArtD.

vedúci odboru jan grener


Mgr. art. Agnesa
FERIENČÍKOVÁ

Agi Ferienčíková


MgA. Radka
KUBÍNOVÁ

radkaO Odbore

Študijný odbor:

 • Spev
 • hudba

Celková charakteristika absolventa špecializácie:

Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sú rozvíjané v odbornej umeleckej oblasti, na kultúrnych obsahoch súčasného umeleckého a vedného vzdelávania. Predstavuje komplex znalostí, schopností a zručností v oblasti interpretácie starej hudby. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané predchádzajúcim štúdiom na konzervatóriu. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti, absolvent si zároveň rozšíri kvalifikáciu absolventa študijného odboru spev. Špecifické spôsobilosti sú uplatniteľné v profesionálnej umeleckej praxi a na trhoch práce.

Absolvent získa spôsobilosť:

 • umelecky tvoriť, vnímať a chápať starú hudbu a odborne sa vyjadrovať v umeleckej oblasti interpretácie starej hudby

Absolvent pozná:

 • historické a estetické zákonitosti starej hudby, jej vývoj a najmä špecifiká komponovania hudobných diel predklasického obdobia

Absolvent získa tieto schopnosti a zručnosti:

 • ovláda dejiny starej hudby, vývinové zákonitosti, štýly starej hudby so zameraním na diela zvolenej historickej etapy starej hudby

 • vedomosti, schopnosti a zručnosti v hlavnom odbore spev v oblasti starej hudby

 • osvojí si špecifikum štýlovej interpretácie starej hudby od gregoriánskeho chorálu, renesančnnej hudby po barokovú hudbu

 • osvojí si barokovú ornamentiku

 • osvojí si schopnosti a zručnosti speváckej interpretácie v ansámblovom súbore

 • prehĺbi si vedomosti o starej, renesančnej a barokovej tvorbe analýzami umeleckých výkonov a konzultáciami na interpretačných seminároch a koncertoch.

 • má vytvorené estetické kritériá interpretácie starej hudby

 • pozná osobitosti interpretácie gregoriánskeho chorálu a stredovekej hudby

 • pozná osobitosti interpretácie renesančnej hudby

 • pozná osobitosti interpretačných barokových štýlov

 • pozná významných súčasných interpretov starej hudby

Absolventský výkon:

Rozsah absolventského výkonu predmetu špecializácie – spev starej hudby je minimálne 20 minút a predmetu špecializácie – hra starej hudby je minimálne 30 minút schváleného repertoáru, ktorý navrhuje oddelenie a schválil riaditeľ konzervatória. Duchovná hudba má mať závažné zastúpenie v absolventskom výstupe.

O odbore:

Odbor starej hudby je naším najmladším študijným odborom, vznikol po dvojročnom experimentálnom overovaní v roku 2013. Jeho iniciátormi boli riaditeľka školy Mgr. art. Eva Malatincová, PhD. a súčasný vedúci tohto odboru doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD. Podnetom na jeho vznik bol stále väčší záujem o tzv. „poučenú interpretáciu“ historickej hudby, opierajúcu sa o štúdium dobových traktátov (J. J. Quanz, L. Mozart). V nich nájdeme okrem návodov na výučbu konkrétnych nástrojov, resp. spevu, aj sumár ďalších potrebných vedomostí bezprostredne súvisiacich s interpretáciou starej hudby (orientácia v harmónii, generálbase, ornamentácii, tempách, akcentácii, tvorbe tónu, no najmä vedomosti o správnom estetickom stvárnení skladby, vychádzajúcom zo znalosti afektovej teórie, hudobno-rétorických figúr, symboliky atď.). Úlohou odboru je teda výchova erudovaných absolventov v zhode s uvedenými požiadavkami, kladenými na moderné hudobné školstvo, ktorého cieľom je pokračovať v kultúrnych tradíciách Európy. V súčasnosti sa na našom konzervatóriu v odbore vyučuje hra na barokových husliach, barokovej priečnej flaute, čembale, spev a vokálno-inštrumentálne ansámble. Odbor sa úspešne prezentuje na koncertoch a operných predstaveniach nielen na pôde školy, jeho koncerty odzneli aj v Marianke, v Devínskej Novej Vsi, v Ružinove, na nádvorí Starej radnice v Bratislave, v Hudobnej sieni Bratislavského hradu a v Dome Albrechtovcov v Bratislave. Absolventi špecializačného štúdia pokračujú v štúdiu na školách vyššieho typu zameraných na starú hudbu. Medzi naše najúspešnejšie absolventky patria Viola Kordošová, ktorá študuje barokové violončelo vo Viedni, a Dorota Matejová, študujúca barokovú priečnu flautu v Amsterdame. Eva Telepčáková na barokových husliach vyhrala v auguste 2016 interpretačnú súťaž na medzinárodnej Letnej škole barokovej hudby v Holešove (CZ). Z umeleckých aktivít odboru môžeme spomenúť koncertné prevedenie opery H. Purcella „Timon Aténsky“ v dobových týmoch (r. 2014), spoluprácu odboru na projekte „Knižočka skladieb pre Annum Magdalénu Bachovú“ (r. 2015), účasť na adventnom koncerte „Jesu, meine Freude“ v rámci školského projektu Students Meet Professionals (r. 2015), ďalej koncert „Pinacotheca Musicae“ v dome Albrechtovcov, naštudovanie a premiéru opery G. B. Pergolesiho La serva padrona“ (r. 2016) a tiež účasť na Novoročnom koncerte školy (r. 2016). Pedagógmi odboru sú doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD., Mgr. art. Agnesa Ferienčíková a MgA. Radka Kubínová.

doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD.,

vedúci odboru

´´Každý historický fakt, s ktorým som sa oboznámil počas štúdia hudobného diela európskej minulosti, mi moju situáciu interpreta uľahčil, nikdy sa nestalo, že by mi ju sťažil. ´´ Andrew Parrott