O Odbore

Študijný odbor:

  • hudobno-dramatické umenie
  • spev
  • hudba

Celková charakteristika absolventa špecializácie:

absolvent špecializácie operetný spev si rozšíri kvalifikáciu o profesionálne vedomosti, schopnosti a zručnosti v interpretácii operetného žánru.

Absolvent špecializácie spĺňa tieto požiadavky: 

absolvent špecializácie získaval vedomostí, schopností a zručností, v hlavnom predmete operetný spev, v ansámblovom speve, pri tvorbe dramatickej postavy, javiskovom pohybe, tanci, analýzami umeleckých výkonov a konzultáciami na interpretačných seminároch a koncertoch. 

Požadované vedomosti:

  • absolvent má vytvorené estetické kritériá operetnej interpretácie;

  • absolvent pozná osobnosti operetného umenia;

  • absolvent pozná operetné diela a ich významné divadelné a filmové stvárnenia.

Požadované zručnosti:

  • absolvent má vybudovaný základný operetný repertoár pre potreby svojej umeleckej činnosti;

  • absolvent dokáže profesionálne v umeleckej jednote skĺbiť spev, hovorené slovo, herecký prejav, tanečné choreografie v jeden kompaktný celok.

Absolventský umelecký výkon:

predvedenie 1 obrazu z operety v rozsahu 30 minút.