Pedagógovia odborudoc. Mgr. art. Ján
GRÉNER, ArtD.

vedúci odboru


Mgr. art. Eva
Malatincová, PhD.


Mgr. art. František
MALATINECO Odbore

Študijný odbor:

 • Spev
 • hudba

Celková charakteristika absolventa špecializácie:

Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sú rozvíjané v odbornej umeleckej oblasti, na kultúrnych obsahoch súčasného umeleckého a vedného vzdelávania. Predstavuje komplex znalostí, schopností a zručností v oblasti interpretácie komornej hudby. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané predchádzajúcim štúdiom na konzervatóriu. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti, absolvent si zároveň rozšíri kvalifikáciu absolventa študijného odboru spev. Špecifické spôsobilosti sú uplatniteľné v profesionálnej umeleckej praxi a na trhoch práce. Absolvent špecializácie komorná hudba si rozšíri kvalifikáciu absolventa študijného odboru hudba o profesionálne vedomosti a zručnosti v interpretácii komornej hudby v zoskupeniach rôzneho obsadenia.

Absolvent získa spôsobilosť:

 • umelecky tvoriť, vnímať a chápať komornú hudbu a odborne sa vyjadrovať v umeleckej oblasti interpretácie komornej hudby
 • získava a prehĺbi si vedomosti, schopnosti a zručnosti v hlavnom predmete komorná hra (podľa predošlého zamerania absolventa)
 • analýzami umeleckých výkonov a konzultáciami na interpretačných seminároch a koncertoch
 • osvojí si zručnosti hry v komornom ansámbli rôzneho obsadenia (klavírne trio, kvartet, kvintet, sláčikové kvarteto, sláčikový a dychový ansámbel, vokálno-inštrumentálny ansámbel

Absolvent pozná:

historické a estetické zákonitosti komornej hudby, jej vývoj a najmä špecifiká komponovania hudobných diel obdobia 17. - 21. storočia

Absolvent získa tieto schopnosti a zručnosti:

 • ovláda dejiny komornej hudby, vývinové zákonitosti, štýly komornej hudby so zameraním na diela zvolenej historickej etapy komornej hudby
 • vedomosti, schopnosti a zručnosti v hlavnom odbore spev v oblasti komornej hudby
 • ovláda osobitosti komornej hry v ansámbloch rôzneho obsadenia
 • osvojí si špecifikum štýlovej interpretácie komornej hudby
 • osvojí si schopnosti a zručnosti interpretácie v ansámblovom súbore
 • prehĺbi si vedomosti o starej, renesančnej a barokovej tvorbe analýzami umeleckých výkonov a konzultáciami na interpretačných seminároch a koncertoch.
 • vytvorí si estetické kritériá interpretácie komornej hudby
 • pozná významných súčasných interpretov komornej hudby
 • prehĺbi si vedomosti o komornej tvorbe analýzami umeleckých výkonov a konzultáciami na interpretačných seminároch a koncertoch
 • vie spolupracovať v umeleckom súbore ​

Absolventský výkon:

Predvedenie samostatného, prípadne ansámblového umeleckého výkonu v rozsahu 30 minút. Rozsah absolventského výkonu predmetu špecializácie – spev komornej hudby je minimálne 20 minút schváleného repertoáru, ktorý navrhuje oddelenie a schválil riaditeľ konzervatória. Duchovná hudba má mať závažné zastúpenie v absolventskom výstupe.

O odbore:

Odbor komornej hudby umožňuje ďalší rozvoj komorného hrania, resp. spievania, prispôsobivosti a elasticity v súhre a ladení pri zachovaní štýlových znakov rôznych historických období. Dopyt po kvalitných komorných hráčoch bol impulzom pre vytvorenie tohto špecializačného štúdia aj na našej škole. Poslucháči odboru participujú takmer na všetkých podujatiach našej školy.

doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD.,

vedúci odboru

´´Hudba a rytmus nachádzajú si cestu k tým najskrytejším miestam duše.´´ Platón