Pedagógovia odboru
O Odbore

Študijný odbor skladba bol na Cirkevnom konzervatóriu založený v roku 2005. Zakladajúcim a niekoľko rokov jediným pedagógom tohto odboru bol slovenský skladateľ Víťazoslav Kubička. V roku 2012 vystriedal jeho miesto Lukáš Borzík, ktorého diela od znievajú na koncertoch a festivaloch nielen na Slovensku (napr. Melos-Étos, Orfeus, ABB a i.), ale aj v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Poľsko, Fínsko, Srbsko, Česko). Venuje sa taktiež komponovaniu scénickej, filmovej a rozhlasovej hudby. Ako pedagóg pôsobí od roku 2011 aj na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU. Odbor skladby sa postupne rozšíril o ďalších pedagógov skladby, ktorými sú Oľga Danášová, hudobná skladateľka a teoretička, a Viliam Gräffinger, hudobný skladateľ a klavirista, člen Spolku slovenských skladateľov a zakladateľ triedy kompozície na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. V súčasnosti je vedúcou odboru Lillian Puťorová – klaviristka a hudobná teoretička. Žiaci odboru sa priebežne zúčastňujú súťaží u nás (napríklad Súťaže študentov slovenských konzervatórií), aj medzinárodných súťaží, z ktorých si prinášajú ocenenia. Skladateľský odbor organizuje inšpiratívne workshopy, semináre, stretnutia a diskusie s profesionálnymi skladateľmi, ktorí sú vždy svojou tvorbou a životom príkladom a inšpiratívnym zdrojom pre mladšie generácie. Cieľom odboru skladba je všestranne pripraviť žiakov na profesionálnu dráhu skladateľa s čo najširším arzenálom vedomostí, duchovného vnímania a logického ponímania súvislostí, s možnosťou rozvíjania vlastnej kreativity a potenciálu, na čom môžu žiaci budovať svoje zámery a ciele aj v budúcnosti. Po ukončení štúdia odboru skladba na Cirkevnom konzervatóriu naši maturanti a absolventi úspešne pokračujú vo svojich štúdiách ako adepti muzikológie na FiF UK a kompozície na VŠMU.

Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.,
vedúca odboru

´´Hudba a rytmus nachádzajú si cestu k tým najskrytejším miestam duše.´´ Platón