: Pedagógovia odboru


HDU HERECTVO

Mgr. Róbert HORŇÁK

vedúci odboru robko

Mgr. art. Dáša RÚFUSOVÁ

Dáša Rúfusová


Mgr. art. Ľudmila SWANOVÁ

Ľudka Swanová


Mgr. art. Patrik MINÁR

patrik

Mgr. art. Katarína KOLAJOVÁ

Katka


Mgr. art. Ingrid IŠTÓKOVÁ

Inga Ištóková

Mgr. art. Katarína ŽELINSKÁ

KATKA Ž.HDU SPEV

Mgr. Dana LEŠČENKOVÁ

vedúca odboru Dana

Mgr. art. Mária ELIÁŠOVÁ

Mária Eliášová


Mgr. art. František MALATINEC

Ferko Malatinec


MÁRIA ZAJÍČKOVÁ - KRÁLIKOVÁ

Mária

Mgr. Mária EBRINGER

majka

Mgr. Viktória NAGYOVÁ,PhD.

viki

Mgr. art. Tomáš ŠELC

tomiTANEC A JAVISKOVÝ POHYB
 

Mgr. Danuša
HRUŠKOVIČOVÁ

vedúca odboru Danuša Hruškovičová


Mgr. art. Michaela
MOTLOCHOVÁ. ArtD.

Miša Motlochová


 


O Odbore

Študovať herectvo v súlade s kresťanskými hodnotami majú slovenskí stredoškoláci možnosť už štrnásť rokov. Prví žiaci odboru hudobno-dramatické umenie nastúpili na Cirkevné konzervatórium v školskom roku 2002/2003. Cieľom pedagógov tohto odboru je aj vďaka ich dlhoročným odborným umeleckým skúsenostiam vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí sa neskôr prakticky či pedagogicky uplatnia v kvalitatívnom formovaní slovenského dramatického umenia. Do roku 2016 ukončilo štúdium v odbore hudobno-dramatické umenie už takmer 60 absolventov, pričom približne rovnaký počet žiakov v ňom študuje na Cirkevnom konzervatóriu aj v súčasnosti. Funkcia vedúceho odboru je delegovaná na vedúcich predmetových komisií podľa jednotlivých zložiek odboru – v súčasnosti nimi sú Mgr. Dana Leščenková (spev) a Mgr. Danuša Hruškovičová (tanec a javiskový pohyb). Pozícia vedúceho predmetovej komisie herectvo nie je momentálne obsadená. Odbor hudobno-dramatické umenie citlivo reaguje na požiadavky súčasnej hereckej praxe a okrem divadelného herectva, ktoré sa bežne vyučuje na slovenských konzervatóriách a vysokých školách, dbá obzvlášť na prípravu žiakov v oblasti spevu neoperného zamerania, javiskovej reči, prednesu, javiskového pohybu, tanca a taktiež moderátorskej, redaktorskej a dabingovej činnosti. Pre potreby kvalitnej výučby bolo v roku 2015 priamo v budove Cirkevného konzervatória na Beňadickej ulici 38/A zriadené zvukové a dabingové štúdio. Dôkazom jeho produktívnosti je systematické obsadzovanie žiakov a absolventov našej školy v profesionál nych dabingových štúdiách a v rozhlase. Výsledkom tvorivosti a neúnavnej usilovnosti pedagógov i žiakov odboru hudobno-dramatického umenia je množstvo atraktívnych činoherných, hudobno-činoherných a tanečno-dramatických predstavení, ktoré sú verejnosti prezentované v Divadelnom štúdiu 113 v budove školy na Beňadickej ulici 38/A. Tento univerzálny divadelný priestor, vytvorený v roku 2015, je flexibilne prispôsobiteľný rôznym hudobno-dramatickým produkciám s kapacitou cca 40 divákov. Najnovším prínosom v tomto odbore je zriadenie priamej pedagogickej praxe na pôde školy pre žiakov 6. ročníka. Prax budúcich pedagógov základných umeleckých škôl sa realizuje formou dramatického krúžku pre žiakov základných škôl, ktorí tak majú zároveň možnosť prípravy na svoje budúce štúdium hudobno-dramatického umenia na našej škole. Žiaci hudobno-dramatického umenia majú možnosť pravidelne absolvovať množstvo workshopov, ktoré cibria ich umelecké schopnosti (napr. Festival PAN, spevácky workshop s Andreou Zimányiovou, Jánom Slezákom, herecké majstrovské kurzy s Róbertom Rothom, Letné školy tanca a workshopy v Prahe, Brne, Pelhřimove a v Bratislave a i.). Okrem účinkovania v rámci školských a mimoškolských aktivít naši žiaci školu úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach, v ktorých každoročne obsadzujú popredné miesta –Poděbradské dni poézie, Šansónová ľalia, Muzikálová hviezda, Malokarpatský slávik, Priestor pre talent a i. Vznik poslednej spomenutej súťaže určenej pre žiakov slovenských konzervatórií v roku 2010 iniciovalo práve Cirkevné konzervatórium a je aj jej organizátorom. Najväčšou radosťou pre pedagógov odboru hudobno-dramatické umenie je ďalšie štúdium našich žiakov a absolventov na odborných vysokých školách, ako napr. Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Katedra herectva, Katedra bábkarskej tvorby a Katedra divadelných štúdií), Janáčkova akademie múzických umění v Brne (Ateliéry činoherního herectví, Ateliéry muzikálového herectví, Ateliér fyzické divadlo), Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Prahe a Fakulta múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tešíme sa aj stálemu účinkovaniu našich žiakov a absolventov v rôznych profesionálnych slovenských divadlách (Slovenské národné divadlo, Nová scéna atď.), vo filme a v televíznych produkciách.

Mgr. art. Marcela Koníková,
pedagóg divadelno-teoretických predmetov

"Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi, bude divadlo." Karel Čapek