DRUHY ŠTÚDIA

Prijímacie skúšky na Cirkevné konzervatórium môžu absolvovať uchádzači, ktorí majú ukončené alebo v tomto roku ukončia základný stupeň vzdelania (uchádzači o riadne denné štúdium na strednej škole), alebo uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie (pomaturitné denné štúdium).

Popri už prebiehajúcom štúdiu (ZŠ/SŠ) sa uchádzači sa môžu prihlásiť na „štúdium jednotlivých predmetov“, ktoré je ako forma mimoriadneho štúdia určená talentovaným žiakom základnej alebo strednej školy ako príprava na riadne denné štúdium.

Pre absolventov konzervatórií (maturita/absolutórium) ponúka Cirkevné konzervatórium v Bratislave možnosť pomaturitného špecializačného štúdia.

PRIHLÁŠKY A PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky (druhý termín) sa uskutočnia 22. júna 2021 v priestoroch školy.

Prihlášky je možné zaslať elektronicky alebo poštou najneskôr do 16. júna 2021. Uchádzači zo základných škôl musia mať prihlášku podpísanú riaditeľom základnej školy (pri zasielaní elektronicky musí byť prihláška akceptovaná riaditeľom školy prostredníctvom školského informačného systému).

Prihlasovanie poštou   tlačivá na stiahnutie

Poštou sa môžu uchádzači prihlasovať na všetky druhy štúdia – vyplnením formuláru a zaslaním na sekretariát školy (pozri kontakt).

 • Prihláška pre riadne denné štúdium na strednej škole TU, (Návod k vyplneniu prihlášky – vzor TU
 • Prihláška na pomaturitné denné štúdium TU
 • Prihláška na špecializačné štúdium TU
 • Prihláška na Štúdium jednotlivých predmetov TU
Prihlasovanie elektronicky

Elektronické prihlasovanie je možné všetky druhy štúdia s výnimkou pomaturitného špecializačného štúdia, na ktoré sa dá prihlásiť výlučne prostredníctvom papierovej formy.

Elektronicky sa môžu uchádzači prihlasovať buď prostredníctvom edupage-systému danej základnej školy (platí len pre žiakov ZŠ), alebo prostredníctvom našej internej elektronickej prihlášky na nasledujúcom linku: https://ckba.edupage.org/register/

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM:

 • riadne denné štúdium: vysvedčenia za posledné 2 ročníky štúdia (za 9. ročník výpis známok z 1. polroku)
 • pomaturitné denné štúdium: maturitné vysvedčenie
 • odbor HDU: lekárska správa od foniatra a ortopéda
 • odbor spev: lekárska správa od foniatra
 • V prípade uchádzačov o štúdium so zdravotným znevýhodnením je potrebné nahrať patričnú dokumentáciu z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Pri elektronickom prihlasovaní nahrá uchádzač do príloh požadované dokumenty v obrázkovom (jpeg, png, a. i.) alebo pdf-formáte (žiakom prihlasujúcim sa cez edupage-systém základnej školy sa známky preklápajú automaticky bez nutnosti prikladania samostatných kópií vysvedčenia/výpisu známok).

DENNÉ A POMATURITNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM

Denné štúdium na strednej škole  (riadne alebo pomaturitné) je možné študovať v nasledujúcich odboroch:

8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie
8228 Q 00  spev
8229 Q 01  hudba - skladba
8229 Q 03  hudba - hra na klavíri
8229 Q 04  hudba - hra na organe
8229 Q 05  hudba - hra na flaute
8229 Q 05  hudba - hra na saxofóne
8229 Q 05  hudba - hra na hoboji
8229 Q 05  hudba - hra na trúbke
8229 Q 05  hudba - hra na bicích nástrojoch   
8229 Q 06  hudba - hra na husliach
8229 Q 06  hudba - hra na viole
8229 Q 06  hudba - hra na violončele
8229 Q 06  hudba - hra na kontrabase
8229 Q 06  hudba - hra na gitare   
8229 Q 07  hudba - hra na akordeóne
8229 Q 08  hudba - cirkevná hudba

Požiadavky na prijímacie skúšky

Prijímacie konanie pre riadne denné a pomaturitné denné štúdium pozostáva z:

 • talentových skúšok, ktoré slúžia na overenie umeleckých predpokladov (pozri požiadavky na talentové skúšky pre jednotlivé odbory nižšie)
 • testov z hudobnej teórie;
 • testov z dejín hudby (všetky odbory okrem HDU) (pozri požiadavky na testy z odborných predmetov nižšie);
 • testov zo slovenského jazyka;
 • testov z kreativity.


Požiadavky na talentové skúšky pre jednotlivé odbory v šk. roku 2021/2022 (TU)

Pre všetky odbory – obsah testov z odborných predmetov (TU)

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 V šk. roku 2021/2022 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre poslucháčov a absolventov konzervatórií v týchto odboroch:

 • 8226 Q 01 HDU   –   Muzikál
 • 8228 Q 11 Spev    –   Stará hudba
 • 8228 Q 12 Spev    –   Komorná hudba
 • 88287 Spev    –   Opereta
 • 8229 Q Hudba –   Populárna hudba
 • 8229 Q 11 Hudba – Stará hudba
 • 8229 Q 12 Hudba – Komorná hudba
 • 82297 Hudba –   špecializácia učiteľ hudobnej teórie
 • 82297 Hudba –   špecializácia základy kompozície
      Požiadavky na prijímacie skúšky:
      • Maturita alebo absolutórium konzervatória
      • Predviesť 2 skladby/piesne podľa vlastného výberu (pre špecializáciu 8229 Q11 a 8229 Q12 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou)
      • Špecializácia  Populárna hudba – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie, z dejín hudby a z harmónie.

      ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

      V zmysle zákona 245/2008 Z. z. a § 8 vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách prijímame žiakov aj na tzv. štúdium jednotlivých predmetov (ŠJP) ako formu mimoriadneho štúdia.  Štúdium je určené najmä mimoriadne talentovaným žiakom základnej školy ako príprava na riadne denné štúdium. Študujú iba hlavný odbor štúdia v rozsahu 1 hodina týždenne.

      Ak študujú ako mimoriadni študenti starší záujemcovia (napr. popri inej strednej škole), tiež študujú iba hlavný odbor štúdia. Nevykonávajú  maturitnú ani absolventskú skúšku, dostávajú ročníkové vysvedčenia s hodnotením absolvovaného odboru.

      Štúdium jednotlivých predmetov je možné v nasledujúcich odboroch:

      • 8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie
      • 8228 Q  SPEV
      • 8229 Q  HUDBA
      • 8229 Q  01 Hudba – Skladba
      • 8229 Q  02 Hudba – Dirigovanie
      • 8229 Q  03 Hudba – Hra na klavíri
      • 8229 Q  04 Hudba – Hra na organe
      • 8229 Q  05 Hudba – Hra na dychových nástrojoch: priečnej flaute, sopránovej a altovej zobcovej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a hra na bicích nástrojoch
      • 8229 Q 06 Hudba – Hra na strunových nástrojoch: husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
      • 8229 Q 07 Hudba Hra na akordeóne
       Požiadavky na prijímacie skúšky:
       • uchádzač prednesie 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu
       • pre odbor 8229 Q 01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)       Termíny prijímacích skúšok v školskom roku
       2020/2021:
       Prihlášky posielajte na adresu školy najneskôr:

       do  16. 4. 2021 - 1. termín aj 2. termín

       do 16. 6. 2021 - pre júnový termín

       • 5. 5. - 7. 5. 2021
        1. termín

        termín zmenený Ministerstvom školstva

       • 12. 5. - 14. 5. 2021
        2. termín

        druhý termín určený Ministerstvom školstva

       • 22. 6. 2021

        termín vyplývajúci zo zákona 245/2008 (Školský zákon)

       Prihlášky na stiahnutie:

       Štúdium na strednej škole
       Pomaturitné a nadstavbové štúdium
       Špecializačné štúdium
       Štúdium jednotlivých predmetov