V zmysle zákona 245/2008 Z. z. a § 8 vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách prijímame žiakov aj na tzv. štúdium jednotlivých predmetov (ŠJP) ako formu mimoriadneho štúdia.  Štúdium je určené najmä mimoriadne talentovaným žiakom základnej školy ako príprava na riadne denné štúdium. Študujú iba hlavný odbor štúdia v rozsahu 1 hodina týždenne.

Ak študujú ako mimoriadni študenti starší záujemcovia (napr. popri inej strednej škole), tiež študujú iba hlavný odbor štúdia. Nevykonávajú  maturitnú ani absolventskú skúšku, dostávajú ročníkové vysvedčenia s hodnotením absolvovaného odboru.

Štúdium jednotlivých predmetov je možné v nasledujúcich odboroch:

8226 Q 00  hudobno-dramatické umenie
8228 Q 00  spev
8229 Q 01  hudba - skladba
8229 Q 03  hudba - hra na klavíri
8229 Q 04  hudba - hra na organe
8229 Q 05  hudba - hra na flaute
8229 Q 05  hudba - hra na saxofóne
8229 Q 05  hudba - hra na hoboji
8229 Q 05  hudba - hra na trúbke
8229 Q 05  hudba - hra na bicích nástrojoch   
8229 Q 06  hudba - hra na husliach
8229 Q 06  hudba - hra na viole
8229 Q 06  hudba - hra na violončele
8229 Q 06  hudba - hra na kontrabase
8229 Q 06  hudba - hra na gitare   
8229 Q 06  hudba - hra na kontrabase
8229 Q 06  hudba - hra na gitare
8229 Q 07  hudba - hra na akordeóne
8229 Q 08  hudba - cirkevná hudba

Požiadavky na prijímacie skúšky
  • uchádzač prednesie 2 rôzne skladby (speváci 2 piesne) podľa vlastného výberu
  • pre odbor 8229 Q 01 Hudba – Skladba uchádzač predloží 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)

Pre všetkých je možnosť výuky hudobnej teórie.

Vaše deti získajú možnosť rozvíjať svoj talent pod dohľadom špičkových výkonných umelcov a pedagógov konzervatória, a tak budovať svoj rozhľad a vzťah k hudobnému a slovesnému umeniu.


Prihláška na Štúdium jednotlivých predmetov