Logo Students Meet Professionals

Stručná charakteristika projektu

  Projekt „Students Meet Professionals“ je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia. Hlavným cieľom projektu je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme vzdelávacích podujatí – semináre, majstrovské kurzy a tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava a realizácia umeleckých výkonov (koncerty). Cieľom podujatí je aj nadväzovanie spolupráce s osobnosťami a inštitúciami, ktoré sa venujú hudobnému vzdelávaniu.

  2019 - V. ročník projektu Students Meet Professionals   „(Re)Cykly“, bude zameraný na (re)cykláciu a (re)cyklenia v hudobných, speváckych a divadelných formách. Umenie súčasnosti vzniká na základoch umenia z minulosti. (Re)Cykly nabádajú k zodpovednosti umelca voči ochrane kultúrneho dedičstva a prinavracajú mu význam v súčasnom umení.  

Edukačné ciele projektu:
 • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
 • nové vedomosti a skúsenosti
 • podnetné inšpirácie
 • skvalitnenie edukácie

Umelecké ciele projektu:
 • objavná dramaturgia koncertov
 • jedinečné interpretácie
 • vznik nových diel
 • nová kvalita koncertného života

Podujatia 5. ročníka:
"(Re)Cykly"

Jarná časť projektu: 9. apríl – 23. máj 2019

 • 9. – 10. apríl 2019 - Hudba v prírode, príroda v hudbe

  - podujatie upriamuje pozornosť na zhudobnenú tému prírody v piesňových cykloch nemeckej, ruskej a slovenskej hudby

 • 9. 4. - Seminár a majstrovský kurz pre spevákov

  Lektor: Prof. Magdaléna Hajóssyová (SK/CZ) (HAMU Praha, Česká republika) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • 10. 4. - Koncert účastníkov majstrovského kurzu

  Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

 • 15. – 16. apríl 2019 - Klavírny maratón

  - festival klavírnej tvorby. Podujatie je zamerané na sólovú a komornú tvorbu pre klavír.

 • 15. 4. - „(Re)tuning music“ – Prednáška

  Lektor: Bc. Samuel Škoviera; Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória , "Koncert študentov a pedagógov odboru Hra na klavíri" Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

 • 16. 4. - „Situations“ – seminár a tvorivá dielňa

  Lektor: Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD. et ArtD. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória "Detský klavírny maratón" - koncert detí ZUŠ Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

 • 23. máj 2019 - Cyklické formy hudobného baroka

  - podujatie zamerané na rozšírenie vedomostí v oblasti starej hudby a popularizáciu interpretácie historickej hudby na kópiách dobových nástrojov

 • „Cyklické formy hudobného baroka“ – prednáška

  Lektor: doc.Mgr. art. Ján Gréner, ArtD. (HUAJA, Banská Štiavnica) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • „Koncert“

  Koncert študentov odboru Špecializácia Stará hudba. Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Novinky z Facebooku:

[facebook-stream limit="4" only_owners_posts="1" cols="1" theme="white" padding="10" margin_bottom="50" fb_page_id="233793333457642" hide_no_media="1"]
Predošlé ročníky projektu:
SMP 2017
SMP 2018


Jesenná časť projektu: 7. október – 12. december 2019

 • 7. – 9. október 2019 - Oživovanie materiálu

  - podujatie zamerané na rozšírenie poznatkov o základných postupoch prác s materiálom a bábkohereckej tvorby

 • 7. – 9. 10. - „Oživovanie materiálu“ - workshop

  Lektor: Mgr. art. Marika Kecskésová (VŠMU, Bratislava) Miesto: Divadielko 3.01, Beňadická 38, Cirkevné konzervatórium

 • 24. október 2019 - Petr Eben a jeho slovenskí súčasníci

  - podujatie zamerané na hudobný odkaz významných českých skladateľov a pramene hudobnej kultúry

 • „Gregoriánsky chorál v európskej hudobnej kultúre“ – prednáška

  Lektor: doc. PhDr. David Eben, Ph. D. (CZ) – Karlova univerzita,Praha

 • „Petr Eben a jeho slovenskí súčasníci“ – organový koncert

  Miesto: Katedrála sv. Martina, Bratislava

 • 25. - 27. november 2019 - Básne múzické

  - slovno, hudobno-tanečné a scénické predstavenie autorského projektu slovenského jazzového klaviristu, zamerané na prepojenie poézie, jazzovej harmónie, výraznej melodiky, rytmu a moderného tanca s prvkami baletu

 • „Básne múzické“ – prednáška, predstavenie

  Miesto: Divadlo Malá scéna, Bratislava; Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra; DK Lúky, Bratislava - Petržalka

 • 12. december 2098 - Glória

  – záverečný koncert projektu Students Meet Professionals 2019 tematicky zavŕši a naplní cieľ 5. ročníka projektu (Re)Cykly a uvedie cyklické diela, ktoré síce vznikli v minulosti, no neutále oslovujú a obohacujú aj súčasného interpreta a poslucháča. Miesto: Katedrála sv. Šebastiána, Bratislava - Krasňany


Koordinátor projektu:

Mgr. art. Soňa TOMLYOVÁ
smp@ckba.sk
+421 944920 602


Partneri: