Logo Students Meet Professionals

Milí rodičia, Cirkevné konzervatórium Bratislava otvára pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ (14-15 rokov) v školskom roku 2017/2018


Krúžok budú viesť budúci pedagógovia herectva (žiaci 6. ročníka študijného odboru Hudobno-dramatické umenie) v rámci pedagogickej praxe pod dohľadom skúseného pedagóga. Pedagóg herectva poskytne žiakom plnohodnotnú a produktívnu spätnú väzbu a odporúčania v ďalšej hereckej práci.

Dramatický krúžok ponúka:
 • bezplatnú voľnočasovú aktivitu pre Vaše deti (uplatnenie vzdelávacích poukazov)

 • interaktívne hry na rozvoj myslenia, fantázie, predstavivosti, obohatenia slovnej zásoby a schopnosti vzájomnej komunikácie

 • nadobudnutie zručností, ktoré môžu žiaci uplatniť v recitačných a iných umeleckých súťažiach

 • nadobudnutie schopnosti kultivovaného vyjadrovania a nadväzovania dobrých medziľudských vzťahov

 • cenné vedomosti v oblasti divadelného umenia a hereckej práce

 • talentovaným žiakom pomoc pri príprave na štúdium Hudobno-dramatického odboru na konzervatóriu

 • možnosť prezentovať výsledky celoročnej práce na záverečnom vystúpení v máji 2018.


Podmienky účasti v krúžku:
 1. Rodič (zákonný zástupca) prihlási dieťa prostredníctvom vyplnenej prihlášky do Dramatického krúžku s vlastnoručným podpisom (v prílohe), ktorú odošle na adresu Beňadická 16, 851 06 Bratislava do 19. septembra 2017.
 2.  Záujemcovia budú následne informovaní o prijatí a budú im odoslané kontaktné údaje na vedúcich krúžku.
 3. Prvé organizačno-informačné stretnutie účastníkov Dramatického krúžku sa uskutoční 4. októbra 2017 o 15:30 v budove Cirkevného konzervatória na Beňadickej ulici 38/A v Bratislave. Rodičia (zákonní zástupcovia) a žiaci sa oboznámia s priestormi školy, organizačnými pokynmi, a vyplnia/odovzdajú všetku potrebnú administratívu.
 4. Dramatický krúžok bude prebiehať od 4. októbra 2017 do  konca mája 2018 každú stredu v priestoroch Cirkevného konzervatória na Beňadickej ulici 38/A v Bratislave v čase od 15:30 do 17:00. Vyučovací čas je predbežný, môže sa upraviť podľa požiadaviek rodičov (zákonných zástupcov) a žiakov záväzne navštevujúcich Dramatický krúžok na organizačno-informačnom stretnutí.
 5. Do 22. 9. 2017 potrebné odovzdať vedeniu Dramatického krúžku vzdelávací poukaz, vydaný žiakovi/ke základnou školou. V prípade, že žiak poukazuje vzdelávací poukaz v inej inštitúcii, celoročný poplatok za Dramatický krúžok v šk. roku 2017/2018 je 31 € (hodnota vzdelávacieho poukazu v šk. roku 2017/2018 podľa www.minedu.sk).
 6. V prípade, ak rodič (zákonný zástupca) rozhodne, že dieťa bude môcť odchádzať z krúžku samo (bez sprievodu rodiča), je na to potrebný rodičom (zákonným zástupcom) podpísaný informovaný súhlas, ktorý treba odovzdať na organizačno-informačnom stretnutí.