Oznamy a dokumenty určené pre študentov CK

Oznamy:


Príspevok na štúdium:

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje príspevok na štúdium :
IBAN : SK 25 0200 0001 2300 3753 1112

BIC : SUBASKBX

Pri platbách je treba uviesť :

VARIABILNÝ SYMBOL = rodné číslo žiaka

DENNÉ ŠTÚDIUM - 130 € / jeden školský rok

MIMORIADNE ŠTÚDIUM (štúdium jednotlivých predmetov) - ZŠ/ SŠ - 350 € / jeden školský rok

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - 260 € / jeden školský rok