Image
Prijímacia skúška pozostáva:
 • zo skúšky z hlavných umeleckých predmetov;
 • z testov z odborných teoretických predmetov;
 • z testu zo slovenského jazyka a z testu kreativity

Povinné prílohy k prihláške na štúdium na strednej škole:
 • výsledky MONITOR-u 2021 alebo vysvedčenie zo strednej školy, prípadne maturitné vysvedčenie u uchádzačov starších ako 15 rokov

 • dokumentácia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), príp. Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v prípade uchádzačov o štúdium so zdravotným znevýhodnením;

 • lekárska správa od foniatra (odbor Spev, HDU);

 • lekárska správa od ortopéda (odbor HDU).


Obsah testov:
Dejiny hudby:

Základný prehľad o hudbe a jej vývoji v 17.-20. storočí (obdobie baroka, klasicizmu, romantizmu, a hudbe 20. storočia), s dôrazom na:

 • hlavných predstaviteľov uvedených epoch;

 • ich tvorbu (základný prehľad o žánroch, do ktorých zasiahli, s prihliadnutím na rozhodujúce diela);

 • hudobné formy a druhy, ktoré sa v spomenutých obdobiach tvorili a preferovali.

Odporúčaná literatúra:

Dejiny hudby:

Oriente Angeli: Prvé stretnutie s hudbou, Mladé letá, Bratislava 1986 
Daniela Sliacka: Slávni hudobní skladatelia, Mladé letá, Bratislava 1980


Intonácia a sluchová analýza:
 • určovanie harmonických a melodických intervalov;

 • rozlišovanie durového a molového kvintakordu;

 • zápis jednohlasnej melódie;

 • sluchové rozlišovanie durovej stupnice, molovej - harmonickej, melodickej, prirodzenej.


Odporúčaná literatúra:

Intonácia a sluchová analýza:

Pavel Zika: Intonácia pre konzervatóriá, SPN, Bratislava 1981 
  Vladimír Poš: Sluchová analýza


Hudobná teória:
 • bežné tempové, dynamické a agogické označenia;
 • zápis durových a molových stupníc v husľovom a basovom kľúči;
 • zápis a určovanie intervalov smerom nahor a nadol;
 • zápis a určovanie tónov rozličnej výšky v husľovom a basovom kľúči vo všetkých oktávach;
 • durové a molové kvintakordy s ich obratmi;
 • základné harmonické funkcie (stavba akordov a ich obratov na I., IV., V. stupni v tónine = tonika, subdominanta, dominanta).

Odporúčaná literatúra:

Hudobná teória:

     E. Suchoň - M. Filip: Stručná náuka o hudbe, OPUS, Bratislava 1993

Termíny prijímacích skúšok v školskom roku
2020/2021:
 • 18. 3. - 19. 3. 2021
  1. termín

  termín bude spresnený

 • apríl 2021
  Náhradný termín

  Náhradný termín – len pre chorých v riadnom termíne

 • 22. 6. 2021
  2. termín

  Utorok

Prihlášky posielajte na adresu školy najneskôr:

do  28. 2. 2021 - 1. termín

do 31. 5. 2021 - 2. termín


Prihlášky na stiahnutie:

Štúdium na strednej škole
Pomaturitné a nadstavbové štúdium

Požiadavky talentových skúšok :
HDU – texty na prijímacie skúšky

Požiadavky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021