V súvislosti s rozhodnutím Ministertva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom termínov, organizácie a hodnotenia pre prijatie na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 bude 2. kolo prijímacích skúšok  na Cirkevné konzervatórium v Bratislave hodnotené podľa nasledovných kritérií:  

pre uchádzačov zo základných škôl: 
Dva povinné predmety:
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Profilové predmety:
Hudobná výchova
Telesná výchova
Doplnkové predmety:
Anglický jazyk
Dejepis
Prospech
Ďalšie kritériá:
forma prijímacej skúšky: video nahrávka
O obsahu nahrávky ako aj o bližších informáciách k jej zasielaniu budú uchádzači informovaní prostrednítcvom pozvánky (mail, pošta)
termín zaslania prihlášok: do 19. júna do 13:00 hod.
termín zaslania nahrávky:bude upresnený v pozvánke
Počet voľných miest do 1. ročníka (k 5. 6. 2020)

8226 Q odbor Hudobno-dramatické umenie:  6
8228 Q odbor Spev:  5
8229 Q Hudba:
01 skladba:                    0
03 hra na klavíri:         1
04 hra na organe:       1
05 hra na dychových a bicích nástrojoch:  4
06 hra na strunových nástrojoch:    2
07 hra na akordeóne:  0                    
08 cirkevná hudba:  1


denné pomaturitné štúdium, špecializačné štúdium, mimoriadne štúdium:
forma prijímacej skúšky: video nahrávka
O obsahu nahrávky ako aj o bližších informáciách k jej zasielaniu budú uchádzači informovaní prostrednítcvom pozvánky (mail, pošta)
termín zaslania prihlášok: do 19. júna do 13:00 hod.
termín zaslania nahrávky:bude upresnený v pozvánke

prihláška - mimoriadne štúdium

prihláška - pomaturitné, špecializačné

výsledky - prijímacie skúšky - 1. kolo

zápisný listok na strednú školu