Logo Students Meet Professionals

Stručná charakteristika projektu

  Projekt „Students Meet Professionals“ je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia. Hlavným cieľom projektu je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme vzdelávacích podujatí – semináre, majstrovské kurzy a tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava a realizácia umeleckých výkonov (koncerty). Cieľom podujatí je aj nadväzovanie spolupráce s osobnosťami a inštitúciami, ktoré sa venujú hudobnému vzdelávaniu.

  2018 - IV. ročník projektu Students Meet Professionals  - „Storočnica súZVUKU“,  v tomto roku reflektuje vzájomné kultúrne vplyvy českého a slovenského národa.

Edukačné ciele projektu:
 • Aktívnou spoluprácou študentov v bezprostrednom kontakte s profesionálmi umelcami získa žiak:
 • nové vedomosti a skúsenosti
 • podnetné inšpirácie
 • skvalitnenie edukácie

Umelecké ciele projektu:
 • objavná dramaturgia koncertov
 • jedinečné interpretácie
 • vznik nových diel
 • nová kvalita koncertného života

Podujatia 4. ročníka:
"Storočnica súZVUKU"

Jarná časť projektu: 10. apríl – 19. jún 2018

 • 10. – 11. apríl 2018 - České korene slovenskej speváckej školy

  - podujatie zamerané na reflexiu prameňov slovenskej vokálnej pedagogiky

 • 10. 4. - Seminár a majstrovský kurz pre spevákov

  Lektor: Prof. Magdaléna Hajóssyová (SK/CZ) (HAMU Praha, Česká republika) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • 11. 4. - Koncert účastníkov majstrovského kurzu

  Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

 • 16. – 17. apríl 2018 - Klavírny maratón

  - festival klavírnej tvorby. V r. 2018 je podujatie zamerané na českú a slovenskú tvorbu.

 • 16. 4. - „Čo mi deti rozprávali“ – seminár a tvorivá dielňa

  Lektor: doc. Mgr. art. Jordana Pavlovičová, ArtD. (VŠMU Bratislava) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória „Detský klavírny maratón“ – koncert detí ZUŠ (so zameraním na slovenskú tvorbu) Miesto: Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie č. 2, Bratislava

 • 17. 4. - „Slovenská hudba zblízka“ – prednáška

  Lektor: prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • 1. jún 2018 - Hudba a hudobníci Čiech, Moravy a Slovenska v 17. a 18. storočí

  Podujatie zamerané na prehĺbenie vedomostí a popularizáciu interpretácie historickej hudby na kópiách dobových nástrojov

 • „Hudba a hudobníci Čiech, Moravy a Slovenska v 17. a 18. storočí“ – prednáška

  Lektor: Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD. (VŠMU Bratislava) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • „Hudba a hudobníci Čiech, Moravy a Slovenska v 17. a 18. storočí“ – koncert študentov

  Koncert študentov odboru Špecializácia Stará hudba. Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

 • 18. – 19. jún 2018 - Básne múzické

  - autorský projekt slovenského jazzového klaviristu zameraný na problematiku jazzovej tvorby a predstavenie originálneho umeleckého projektu

 • 18. 6. - „Zhudobňovanie slov – improvizácia“ – prednáška a tvorivá dielňa

  Lektor: Mgr. František Báleš (SK), Ester Weisner (SK) Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • 19. 6. - „Básne múzické“ – koncert

  Koncert autorských skladieb s textami významných slovenských a českých básnikov (Ján Stacho, Ján Šimonovič, Svetoslav Veigl, Jaroslav Steifert, František Hrubín...)hostia koncertu: Vladimír Máčaj – kontrabas, Juraj Šušaník – bicie nástroje Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

Novinky z Facebooku:

[facebook-stream limit="4" only_owners_posts="1" cols="1" theme="white" padding="10" margin_bottom="50" fb_page_id="233793333457642" hide_no_media="1"]
Predošlé ročníky projektu:
SMP 2017


Jesenná časť projektu: 25. september – 13. december 2018

 • 25. – 28. september 2018 - BratOstrava

  - divadelno-pohybový improvizačný workshop dvoch konzervatórií – Cirkevného konzervatória v Bratislave a Janáčkovho konzervatória v Ostrave

 • 25. – 28. 9. - „Improvizačný workshop“

  Lektor: Mgr. Peter Gábor – pedagóg Janáčkovho konzervatória v Ostrave

 • 28. 9. „BratOstrava“ – predstavenie študentov

  – predstavenie študentov Cirkevného konzervatória a Janáčkovho konzervatória v Ostrave Miesto: Divadelné štúdio 113

 • 25. október 2018 - Vokálny koncert Československej vzájomnosti

  – spoločný koncert žiakov Cirkevného konzervatória a Janáčkovho konzervatória v Ostrave prezentujúci diela českých a slovenských autorov Miesto: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

 • 19. november 2018 - Československá populárna pieseň

  – koncert súčasných a bývalých študentov odboru Hudobno-dramatické umenie z diel českých a slovenských autorov populárnej hudby Miesto: Divadelné štúdio 113, Bratislava – Petržalka

 • 20. november 2018 - Československé gitarové stretnutie

  - podujatie organizované v spolupráci s Konzervatóriom evanjelické akadémie v Olomouci zamerané na pôvodnú lutnovú a gitarovú tvorbu na Slovensku

 • „Pamiatky a osobnosti lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. – 18. storočí“ – prednáška

  Lektor: Mgr. Michal Hottmar, PhD. (SK) – Univerzita P. I. Šafárika, Prešov

 • „Československé gitarové stretnutie“ – majstrovský kurz pre gitaristov

  Lektori: Mgr. art. Peter Remeník (SK), Mgr. Miroslav Malina (SK)

 • „Koncert účastníkov majstrovského kurzu“

  Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • 27. november 2018 - Obrázky zo Slovenska

  - podujatie reflektujúce 110. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia významného slovenského skladateľa, pedagóga a teoretika – Eugena Suchoňa

 • „Obrázky zo Slovenska“ – prednáška

  “ – prednáška o klavírnej tvorbe Eugena Suchoňa a prameňoch jeho umeleckej tvorby Lektor: Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD., PhD. Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

 • „Suchoň u Cikkera“ – koncert v spolupráci so ZUŠ

  Miesto: Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie č. 2, Bratislava

 • 5. december 2018

  - podujatie zamerané na hudobné pramene z obdobia Veľkomoravskej ríše, ktoré mali vplyv na ďalší vývoj hudobného myslenia nasledujúcich generácií.

 • „Hudba na Veľkej Morave vo svetle zachovaných prameňov“- prednáška

  Lektor: Mgr. Mária Prokipčáková, PhD.

 • „Pri prameni slovanskej hudby“ – koncert

  – koncert z tvorby študentov odboru skladba Cirkevného konzervatória a ich pedagógov Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Bratislava

 • 13. december 2018 - Edmund Marhula: Česká mše vánoční

  – záverečný koncert projektu Students Meet Professionals 2018. Miesto: Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava - Petržalka


Koordinátor projektu:

Mgr. art. Soňa TOMLYOVÁ
smp@ckba.sk
+421 944920 602


Partneri: